Instellingsbesluit Bezwaaradviescommissie Wtcg

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 22-01-2011 t/m heden

Besluit van het bestuur van het CAK van 10 januari 2011, houdende instelling van een bezwaaradviescommissie (Instellingsbesluit Bezwaaradviescommissie Wtcg)

Het bestuur van het CAK,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. het CAK: de besloten vennootschap CAK, gevestigd te ’s-Gravenhage;

 • b. commissie: de Bezwaaradviescommissie Wtcg.

Artikel 2. Instelling

Er is een bezwaaradviescommissie in de zin van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, zoals bedoeld in de motie van Eerste Kamerlid Klein Breteler c.s. en de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 20081.

Artikel 3. Taak

 • 2 Bezwaren die alleen betrekking hebben op de volledigheid of de juistheid van de feiten waarop beslissingen van het CAK zijn gebaseerd en waarbij de interpretatie van wet- en regelgeving niet in het geding is, worden door het bestuur van het CAK afgehandeld, zonder advies van de commissie.

 • 3 Bezwaren die naar het oordeel van het bestuur van het CAK niet-ontvankelijk zijn en bezwaren die naar het oordeel van het CAK gegrond zijn, worden zonder advies van de commissie afgehandeld.

Artikel 4. Leden

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2 De voorzitter en de leden worden door het bestuur van het CAK benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. mevrouw H. van Leeuwen, tevens voorzitter,

  • b. de heer drs. M. Bos,

  • c. de heer drs. J. Hamel,

  • d. de heer Mr. P. Schaafsma,

  • e. mevrouw Mr. P. Swenker.

 • 4 De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 5. Secretaris

 • 1 De commissie wordt bijgestaan door ten minste één secretaris.

 • 2 De secretaris is een door het bestuur van het CAK aangewezen medewerker.

 • 3 Het bestuur van het CAK wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 6. Ingediend bezwaarschrift

 • 1 Op ingediende bezwaren wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2 De bezwaren met de daarbij overgelegde stukken worden zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7. Vooronderzoek

 • 1 De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2 De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zonodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien de daaraan verbonden kosten hoger zijn dan € 200,– is vooraf machtiging van het bestuur vereist.

Artikel 8. Hoorzitting

 • 1 De commissie bepaalt of er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een hoorzitting te houden teneinde belanghebbenden te horen inzake een bezwaar.

 • 2 De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het bestuur van het CAK in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 3 De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het bestuur van het CAK tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 4 Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 5 De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk een week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het bestuur van het CAK meegedeeld.

 • 6 De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 9. Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist, dat minimaal drie leden, waaronder in elk geval de voorzitter of een als plaatsvervanger van de voorzitter aangewezen lid, aanwezig zijn.

Artikel 10. Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaar indien hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 11. Openbaarheid zitting

 • 1 De hoorzitting van de commissie is openbaar.

 • 2 Indien de commissie gewichtige redenen aanwezig acht die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 12. Schriftelijke verslaglegging

 • 2 Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter hoorzitting is voorgevallen.

 • 3 Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4 Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

 • 5 Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 13. Nader onderzoek

 • 1 Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2 De uit nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het bestuur van het CAK en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3 De leden van de commissie, het bestuur van het CAK en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op een dergelijk verzoek.

 • 4 Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen van dit besluit zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14. Beraadslaging en advies

 • 1 De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2 De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3 Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4 Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaar.

 • 5 Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 15. Uitbrengen advies, verdaging en naar aanleiding van het advies

 • 1 Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 12 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuur van het CAK.

 • 2 Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het bestuur van het CAK tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3 Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

 • 4 Indien het bestuur van het CAK besluit in afwijking van het advies van de commissie, stelt het de commissie daarvan op de hoogte.

Artikel 16. Overgangsbepaling

Bezwaren als bedoeld in artikel 3, eerste lid, en die zijn ingediend vóór inwerkingtreding van dit besluit, en waarop het bestuur van het CAK nog geen besluit heeft genomen, worden krachtens dit besluit verder in behandeling genomen.

Artikel 17. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerstvolgende dag na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 18. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Bezwaaradviescommissie Wtcg.

, 10 januari 2011

E. van den Brink,

algemeen directeur van het CAK.

 1. Kamerstukken I, 2008–2009, 31 706, J en L.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina