Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling [...] in artikel 19a, tweede lid, Wet personenvervoer 2000

Geldend van 16-11-2012 t/m heden

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 6 november 2012 tot vaststelling van het formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Gelet op artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Het formulier voor het indien van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Den Haag, 6-11-2012

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

namens deze:
overeenkomstig het door de Raad op 6 november 2012 genomen besluit,

C. Fonteijn,

Voorzitter Raad van Bestuur.

Bijlage formulier áanvraag beoordeling voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor

 • 1 Gegevens betreffende de Aanvrager (vereist bij Aanvraag)

  Vermeld

  • 1.1 naam en – indien anders – handelsnaam, en rechtsvorm;

  • 1.2 adres, telefoon- en telefaxnummer en eventueel elektronisch postadres;

  • 1.3 naam van de contactpersoon, het adres en het telefoonnummer waarop deze bereikbaar is.

 • 2 Gegevens betreffende de toetsingsaanvraag (vereist bij Aanvraag)

  Vermeld

  • 2.1 of de aanvraag het vaststellen van internationaal passagiersvervoer als Hoofddoel van het voorgenomen grensoverschrijdend vervoer beoogt;

  • 2.2 of de aanvraag het vaststellen van het in gedrang brengen van het Economisch evenwicht door het voorgenomen grensoverschrijdend vervoer beoogt.

 • 3 Gegevens over de betrokken ondernemingen (vereist bij Aanvraag)

  Vermeld de naam en een beschrijving van de Concessie(-s) waarvan het Economisch evenwicht mogelijk in gedrang is.

 • 4 Onderbouwing aanvraag (vereist bij Aanvraag)

  Geef een schriftelijke onderbouwing waarom het voorgenomen grensoverschrijdend vervoer niet internationaal passagiersvervoer als Hoofddoel heeft en/of waarom het voorgenomen grensoverschrijdend vervoer tot verstoring van het Economisch evenwicht van de Concessie leidt, gebaseerd op de feiten in de Mededeling.

 • 5 Mee te zenden documenten (vereist bij Aanvraag)

  Verstrek gegevens en bescheiden waarmee u uw onderbouwing onder vraag 4 documenteert, voor zover u vanuit uw marktpositie daar redelijkerwijs over kan beschikken.

 • 6 Gegevens in verband met het Economisch evenwicht (optioneel bij Aanvraag)

  Verstrek voor de eerste vijf jaar van de nieuwe exploitatie:

  • 6.1 Een berekening van de betrokken Concessiehouder van het effect van het voorgenomen Grensoverschrijdend vervoer op de Concessie, voor wat betreft het aantal reizigers en de hieraan gerelateerde reizigerskilometers en omzet.

  • 6.2 Een specificatie van enerzijds het aantal nieuwe reizigers voor de Concessiehouder en de hieraan gerelateerde omzet als gevolg van het voorgenomen grensoverschrijdend vervoer en anderzijds het aantal reizigers dat wegvalt als gevolg van dit voorgenomen Grensoverschrijdend vervoer en de hieraan gerelateerde omzet.

  • 6.3 Elasticiteiten (generiek en kruislings) die het effect weergeven van de hieronder genoemde aspecten op het aantal reizigers en de hieraan gerelateerde omzet. De volgende aspecten zijn relevant:

   • 6.3.1 Dienstregeling

   • 6.3.2 Prijs

   • 6.3.3 Rollend materieel

   • 6.3.4 Eventuele andere relevante elasticiteiten

De hierboven genoemde gegevens dient u volledige en juist te onderbouwen middels het aanleveren van een toelichting op :

 • a. de formulering van de vraagstelling van het onderzoek dat, ten behoeve van het verkrijgen van de gegevens als bedoeld onder punt 6 van dit formulier, door of namens de betrokken Concessiehouder is uitgevoerd;

 • b. de aansluiting van de verkregen data op de vraagstelling;

 • c. de relevantie, betrouwbaarheid en kwaliteit van de verkregen data;

 • d. inzicht in de ruwe data;

 • e. de keuze van de empirische methodologie;

 • f. de rapportage en interpretatie van de resultaten;

 • g. de robuustheid van de resultaten.

Plaats en datum:

Handtekening:

Terug naar begin van de pagina