Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend [...] spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet

Geldend van 16-11-2012 t/m heden

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 6 november 2012 tot vaststelling van het formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, van de Spoorwegwet

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Gelet op artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Het formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, van de Spoorwegwet, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Den Haag, 6 november 2012

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

namens deze:
overeenkomstig het door de Raad op 6 november 2012 genomen besluit,

C. Fonteijn,

Voorzitter Raad van Bestuur.

Bijlage formulier melding voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor

 • 1 Gegevens betreffende de Nieuwe aanbieder (vereist bij Melding):

  Vermeld:

  • 1.1 naam en – indien anders – handelsnaam en rechtsvorm;

  • 1.2 adres, telefoon- en telefaxnummer en eventueel elektronisch postadres;

  • 1.3 naam van de contactpersoon, het adres en het telefoonnummer waarop deze bereikbaar is.

 • 2 Gegevens betreffende de aanvang van de dienst (vereist bij Melding):

  Vermeld per traject voor de eerste vijf jaar van de nieuwe exploitatie:

  • 2.1 startdatum van de treindienst;

  • 2.2 data van wijzigingen in frequentie of halteringen.

 • 3 Gegevens betreffende het totale traject binnen en buiten Nederland (vereist bij Melding):

  Vermeld per traject voor de eerste vijf jaar van de nieuwe exploitatie:

  • 3.1 de frequentie van de treindienst per dag en/of per week;

  • 3.2 de begin- en eindlocatie (land en station) en locaties van halteringen;

  • 3.3 locatie van grenspassage(-s);

  • 3.4 frequentie van de beoogde halteringen, per rijrichting;

  • 3.5 eventuele afwijkingen in frequentie of in halteringen, zoals gedurende zomer- of winterperiode, vakantieperioden, of ingroeiperiode, ten opzichte van het standaardpatroon, per rijrichting.

 • 4 Mee te zenden documenten (vereist bij Melding):

  Verstrek:

  • 4.1 statuten van de onderneming

  • 4.2 bewijs van beschikbare tractie

  • 4.3 bedrijfsvergunning

  • 4.4 veiligheids- of proefattest

  • 4.5 verzekeringspolis

  • 4.6 toegangsovereenkomst

  • 4.7 een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt

 • 5 Gegevens in verband met het Hoofddoel (optioneel bij Melding)

  Verstrek voor de eerste vijf jaar van de nieuwe exploitatie:

  • 5.1 totale trajectlengte van de treindienst (in meters);

  • 5.2 trajectlengte op de Nederlandse hoofdspoorwegen (in meters);

  • 5.3 trajectlengte op buitenlandse spoorwegnetten, per land (in meters);

  • 5.4 een prognose van enerzijds het aantal Internationale reizigers en reizigerskilometers en anderzijds van het aantal Nationale reizigers en reizigerskilometers;

  • 5.5 een prognose van de omzet afkomstig van enerzijds Internationale reizigers en anderzijds van Nationale reizigers;

  • 5.6 kwalitatieve informatie betreffende de mate waarin het voorgenomen Grensoverschrijdend vervoer als internationaal moet worden gezien, waaronder in elk geval een beschrijving en tekeningen van rollend materieel dat voor de exploitatie wordt ingezet, met een specificatie van de verschillende klassen van vervoer en informatie ten aanzien van de marketing van de treindienst;

  • 5.7 de tijden waarop de treindienst op de in Nederland gelegen stations halteert, per rijrichting, met inbegrip van de afwijkingen ten opzichte van het standaardpatroon. Dit sluit aan op hetgeen onder vraag 3 reeds is opgevraagd;

  • 5.8 een prognose van de punctualiteit van de internationale treinen. Dit kan uitgedrukt worden in een percentage van het aantal treinen dat op de stations 5 minuten of minder vertraging heeft.

 • 6 Gegevens in verband met het Economisch evenwicht (optioneel bij Melding)

  Verstrek voor de eerste vijf jaar van de nieuwe exploitatie:

  • 6.1 het volledige tarievenplan en de gemiddelde tarieven per reizigerskilometer die de Nieuwe aanbieder in rekening zal brengen voor binnenlands gebruik. De gemiddelde tarieven dienen – indien van toepassing – te zijn gedifferentieerd naar klasse en tijd;

  • 6.2 een prognose van het aantal Nationale reizigers en de hieraan gerelateerde reizigerskilometers en omzet;

  • 6.3 een specificatie van enerzijds het aantal nieuw aan te trekken Nationale reizigers en anderzijds van Nationale reizigers afkomstig van de betrokken concessiehouder en een specificatie van de hieraan gerelateerde omzet;

  • 6.4 de elasticiteiten (generiek en kruislings) die het effect weergeven van de hieronder genoemde aspecten op het aantal reizigers en de hieraan gerelateerde omzet. De volgende aspecten zijn relevant:

   • 6.4.1 Dienstregeling

   • 6.4.2 Prijs

   • 6.4.3 Rollend materieel

   • 6.4.4 Eventuele andere relevante elasticiteiten

  • 6.5 een opgave van de maximale reizigerscapaciteit die de Nieuwe aanbieder per richting en per trajectdeel beschikbaar heeft voor het vervoer van Nationale reizigers, uitgedrukt in aantallen reizigers en reizigerskilometers.

De hierboven genoemde gegevens dient u volledige en juist te onderbouwen middels het aanleveren van een toelichting op:

 • a. de formulering van de vraagstelling van het onderzoek dat, ten behoeve van het verkrijgen van de gegevens als bedoeld onder punt 5 en 6 van dit formulier, door of namens de Nieuwe aanbieder is uitgevoerd;

 • b. de aansluiting van de verkregen data op de vraagstelling;

 • c. de relevantie, betrouwbaarheid en kwaliteit van de verkregen data;

 • d. inzicht in de ruwe data;

 • e. de keuze van de empirische methodologie;

 • f. de rapportage en interpretatie van de resultaten;

 • g. de robuustheid van de resultaten.

Plaats en datum:

Handtekening:

Terug naar begin van de pagina