Werkwijze geschilbeslechting energie

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Werkwijze geschilbeslechting energie

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Gelet op de artikelen 51 van de Elektriciteitswet 1998 en 19 van de Gaswet;

Besluit:

Eerste afdeling. – Algemeen

Artikel 1. – Definities

In deze werkwijze wordt verstaan onder:

Artikel 2. – Algemene bepaling

 • 2 De correspondentie vindt in het Nederlands plaats. Van de stukken die niet in de Nederlandse taal zijn opgesteld, dient een Nederlandse vertaling beschikbaar te zijn die ook leidend is.

Tweede afdeling. – De aanvraag

Artikel 3. – De aanvraag

 • 1 Voor het indienen van een aanvraag maakt de aanvrager gebruik van het daarvoor door de ACM vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2 De aanvraag bestaat uit het volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en de stukken genoemd in het aanvraagformulier.

 • 3 De aanvrager verschaft:

  • a) afschriften van de correspondentie, waaronder in ieder geval een afschrift van de brief waarin de aanvrager de netbeheerder het geschil voorlegt en – indien de aanvrager hierover beschikt – de schriftelijke reactie van de netbeheerder daarop;

  • b) overige gegevens en andere bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

 • 4 Indien de aanvrager wordt vertegenwoordigd, verschaft de vertegenwoordiger een afschrift van de stukken waaruit de bevoegdheid van de natuurlijk persoon blijkt om op te treden namens de andere natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de Staat. Als voorbeeld van stukken worden genoemd: machtigingen, uittreksels van de Kamer van Koophandel, mandaatbesluiten en statuten.

 • 5 De aanvrager geeft bij het indienen van de aanvraag gemotiveerd aan of en zo ja, welke gegevens vertrouwelijk zijn jegens de netbeheerder.

Artikel 4. – Ontvangst van de aanvraag

De ACM zendt binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvraag een ontvangstbevestiging aan de aanvrager, onder vermelding van de dag van ontvangst.

Artikel 5. – Herstel van verzuimen

 • 1 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de door de aanvrager verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van een aanvraag, stelt de ACM de aanvrager daarvan schriftelijk op de hoogte.

 • 2 De ACM stelt de aanvrager een termijn om de aanvraag aan te vullen.

 • 3 Indien de ACM besluit de aanvraag niet te behandelen, deelt de ACM dit de aanvrager mee binnen de vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Derde afdeling. – De wijze van behandeling van de aanvraag

Artikel 6. – Voegen en splitsen van aanvragen

 • 1 De ACM kan een nieuwe aanvraag die betrekking heeft op een geschil dat reeds aanhangig is, voegen met de reeds ingediende aanvraag.

 • 2 De ACM kan verschillende aanvragen die betrekking hebben op één of meerdere netbeheerders, gevoegd behandelen.

 • 3 De ACM kan een aanvraag splitsen.

Artikel 7. – Termijnen

 • 1 De ACM beslist conform artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 19 van de Gaswet binnen twee dan wel vier maanden na ontvangst van de aanvraag, met dien verstande dat deze beslistermijn wordt verlengd met de periode dat de behandeling van de aanvraag is opgeschort voor het herstel van verzuimen.

 • 2 Indien nader onderzoek of een hoorzitting nodig is, bedraagt de beslistermijn 4 maanden.

 • 3 De ACM informeert partijen zo spoedig mogelijk over de voortgang en over de termijn waarop zij verwacht op de aanvraag te beslissen.

 • 4 Indien daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, stelt de ACM een termijn om een zienswijze in te dienen of om gegevens en inlichtingen te verstrekken.

 • 5 Indien partijen aan de ACM meedelen dat zij zullen proberen onderling of via bemiddeling hun geschil op te lossen, wordt de beslistermijn met schriftelijke toestemming van de aanvrager opgeschort vanaf het moment van deze mededeling aan de ACM tot het moment waarop één van de partijen aangeeft dat zij er niet in geslaagd zijn hun geschil onderling of via bemiddeling hun geschil op te lossen.

Artikel 8. – Verschillende wijzen van behandelen van de aanvraag

 • 1 De ACM behandelt een aanvraag in beginsel via de reguliere procedure als bedoeld in de vierde afdeling.

 • 2 In de gevallen als omschreven in de vijfde afdeling wordt de aanvraag vereenvoudigd behandeld respectievelijk schriftelijk behandeld.

 • 3 Indien niet de reguliere procedure wordt gevolgd, wordt dit zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk twee weken na ontvangst van de zienswijze van de netbeheerder – aan partijen meegedeeld.

 • 4 Indien de ACM concludeert dat de aanvraag zich bij nader inzien niet leent voor vereenvoudigde behandeling of schriftelijke behandeling, dan kan zij bepalen dat de aanvraag verder wordt behandeld volgens de reguliere procedure. De ACM stelt partijen hiervan schriftelijk op de hoogte. Hierbij vermeldt de ACM ook wat de gevolgen zijn voor de procedure.

Artikel 9. – Bekendmaking besluit

 • 1 De beslissing op de aanvraag wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

 • 2 Een afschrift van het besluit stuurt de ACM naar de netbeheerder en eventuele andere partijen.

Vierde afdeling. – De reguliere procedure

Artikel 10. – Zienswijze netbeheerder en medewerkingsplicht netbeheerder

 • 1 Na ontvangst van de aanvraag zendt de ACM een afschrift van de aanvraag en van daarbij ingediende gegevens en bescheiden aan de netbeheerder, voor zover er geen gegevens vertrouwelijk zijn jegens de netbeheerder.

 • 2 De ACM stelt de netbeheerder in de gelegenheid op de aanvraag en de daarbij ingediende gegevens en bescheiden schriftelijk zijn zienswijze te geven.

 • 3 De termijn voor het indienen van de zienswijze is drie weken na dagtekening van een daartoe strekkend verzoek van de ACM. Indien de ACM hiertoe gelet op de aard van het geschil aanleiding ziet, wordt de termijn beperkt tot twee weken.

 • 4 De netbeheerder verstrekt bij de zienswijze, voor zover niet reeds door aanvrager verstrekt, op grond van artikel 7 van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 35 van de Gaswet de benodigde gegevens en bescheiden voor behandeling van de aanvraag:

  • a) afschriften van correspondentie;

  • b) overige gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

 • 5 Indien sprake is van vertegenwoordiging overlegt de vertegenwoordiger een machtiging en de bijbehorende uittreksels van de Kamer van Koophandel waaruit de bevoegdheid blijkt.

 • 6 De netbeheerder geeft gemotiveerd aan of en zo ja, welke gegevens vertrouwelijk zijn jegens de aanvrager.

Artikel 11. – Hoorzitting

 • 1 De ACM stelt partijen in de gelegenheid hun standpunten mondeling nader toe te lichten tijdens een hoorzitting.

 • 2 De uitnodigingen voor het horen worden uiterlijk twee weken voor de datum van de hoorzitting verzonden.

 • 3 Partijen delen uiterlijk één week voor de zitting schriftelijk mee of zij gebruik willen maken van de gelegenheid tot het indienen van de mondelinge zienswijze en welke personen namens hen ter zitting aanwezig zullen zijn, onder vermelding van de functie van die personen.

 • 4 Aanvullende gegevens en bescheiden worden uiterlijk vijf dagen voor de hoorzitting ingediend. Partijen zenden elkaar tevens gelijktijdig en rechtstreeks een afschrift van de gegevens en bescheiden of een voor de wederpartij bestemde versie daarvan.

 • 5 Indien dit naar het oordeel van de ACM de voortgang in de procedure bespoedigt, kan de ACM voorafgaand aan de hoorzitting aan partijen schriftelijk vragen stellen die schriftelijk voor de hoorzitting beantwoord dienen te worden.

 • 6 De aanvrager en de netbeheerder worden gehoord door een hoorcommissie, die bestaat uit personen die door de ACM zijn aangewezen om namens haar te horen.

 • 7 De hoorzitting is niet openbaar.

 • 8 De ACM kan, indien daarom gemotiveerd wordt verzocht en indien dat noodzakelijk is gelet op de betrokken belangen, partijen buiten elkaars aanwezigheid horen.

 • 9 Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De ACM stelt het verslag ter beschikking aan partijen voor zover de vertrouwelijkheid van de informatie zich hiertegen niet verzet.

 • 10 Na de hoorzitting is het onderzoek gesloten, tenzij:

  • a. nieuwe feiten en omstandigheden zich na de hoorzitting hebben voorgedaan of redelijkerwijs niet voor de hoorzitting bekend waren, of

  • b. tijdens de hoorzitting anders is bepaald.

Artikel 12. – Informatievergaring door de ACM

 • 1 Indien dit naar het oordeel van de ACM noodzakelijk is, kan de ACM deskundigen als derden betrekken bij de behandeling van een geschil. De ACM informeert partijen hieromtrent.

 • 2 Voor zover de ACM de door deskundigen verstrekte inlichtingen of de door derden overgelegde gegevens gebruikt voor de beslissing op de aanvraag, ontvangen partijen daarvan een afschrift.

 • 3 Partijen wordt schriftelijk de gelegenheid geboden hun zienswijze te geven omtrent hetgeen door derden is verstrekt en overgelegd.

Vijfde afdeling. – Bijzondere procedures

Artikel 13. – Vereenvoudigde behandeling

 • 1 De ACM kan op de aanvraag beslissen zonder dat de aanvrager en/of de netbeheerder in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze te geven, indien naar het oordeel van de ACM:

  • a. de ACM kennelijk niet bevoegd is, of

  • b. de aanvraag kennelijk moet worden afgewezen.

 • 3 Indien de ACM reeds op grond van de aanvraag en de zienswijze van de netbeheerder concludeert dat:

  • a. zij kennelijk niet bevoegd is, of

  • b. zij de aanvraag kennelijk moet afwijzen,

  beslist de ACM zo spoedig mogelijk dienovereenkomstig.

 • 4 Indien de ACM op basis van de aanvraag en de zienswijze van de netbeheerder concludeert dat de aanvraag moet worden toegewezen, beslist de ACM dienovereenkomstig. In dat geval wordt niet nogmaals de aanvrager benaderd zijn zienswijze te geven op de nader ingediende gegevens en bescheiden.

Artikel 14. – Schriftelijke behandeling

 • 1 Indien naar het oordeel van de ACM de rechtsvraag op grond van de aanvraag en de zienswijze van de netbeheerder voldoende duidelijk is en naar de feiten geen of slechts beperkt onderzoek nodig is, kan de ACM besluiten tot een schriftelijke behandeling.

 • 2 In geval van schriftelijke behandeling ontvangen de aanvrager en de netbeheerder een conceptbesluit van de ACM.

 • 3 De aanvrager en de netbeheerder worden door de ACM in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun zienswijze in te dienen ten aanzien van het conceptbesluit, binnen een daartoe door de ACM gestelde termijn.

 • 4 De ACM neemt, met inachtneming van de tijdig gegeven zienswijzen van partijen, een besluit op de aanvraag.

Zesde afdeling. – Uitwisseling van informatie

Artikel 15. – Schriftelijke uitwisseling

 • 1 In correspondentie richten partijen zich tot de ACM, t.a.v. de Geschilcoördinator energie onder vermelding van het zaaknummer.

  Dit is uitsluitend mogelijk per:

  • post via Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, of

  • fax 070 330 33 70.

 • 2 Correspondentie tussen de ACM en een partij als ook door een partij ingediende gegevens of bescheiden, zendt de ACM door aan de wederpartij, tenzij

Artikel 16. – Vertrouwelijkheid

 • 1 De aanvrager, de netbeheerder of een derde die gegevens of bescheiden indient, geeft bij indiening hiervan concreet en per document gemotiveerd aan welke onderdelen hij als (i) vertrouwelijk jegens een ieder en (ii) als vertrouwelijk jegens de andere partij of partijen beschouwt. De partij dient gemotiveerd de reden voor vertrouwelijke behandeling aan te geven.

 • 2 In een geval als beschreven in het eerste lid worden de volgende versies ingediend:

  • een voor de ACM bestemde versie, getiteld ‘Versie ACM’, waarin de onderdelen die hij als vertrouwelijk aanmerkt, zijn opgenomen, en

  • een voor de partijen bestemde versie, getiteld ‘Versie (naam partij)’, waarin de onderdelen die hij als vertrouwelijk aanmerkt onleesbaar zijn gemaakt of op zichtbare wijze zijn weggelaten.

  Indien deze versie niet tevens geschikt is voor openbaarmaking, dient dit te worden vermeld.

Artikel 17. – Beoordeling vertrouwelijkheid

 • 3 Indien de ACM van oordeel is dat bepaalde informatie ten onrechte als vertrouwelijk is aangemerkt, deelt zij de partij die de vertrouwelijkheid heeft ingeroepen dat mede. De ACM gaat niet eerder tot verstrekking van de informatie aan de andere partij over dan een week na verzending van deze mededeling of zoveel eerder als de partij die de vertrouwelijkheid heeft ingeroepen met de verstrekking instemt.

Zevende afdeling. – Slotbepalingen

Artikel 19. – Inwerkingtreding en intrekking

 • 1 De Werkwijze geschilbeslechting energie treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 20. – Overgangsrecht

Op de aanvragen ingediend vóór inwerkingtreding van de Werkwijze geschilbeslechting Energie blijft de ‘Beleidsregel Procedure geschillen Energie’ van toepassing.

Den Haag, 15 november 2011

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

namens deze:
overeenkomstig het door de Raad op 15 november 2011 genomen besluit,

C. Fonteijn,

Voorzitter Raad van Bestuur.

Terug naar begin van de pagina