Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Nederland 2013

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geldend van 01-07-2013 t/m 30-06-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 mei 2013, nr. BOACAT2013/031, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de regionale eenheid Noord-Nederland

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2018]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Noord-Nederland.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 900 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2018]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2018]

  • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2018]

Het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Drenthe 2008 van 23 juni 2008, nr. 5552021/08, zal vervallen op 1 juli 2013.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Groningen 2008 van 18 juli 2008, nr. 5556010/08, wordt ingetrokken.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Friesland 2012 van 14 februari 2012, nr. 5723252/Justis/12, wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2018]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluiten, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2013 en vervalt op 1 juli 2018.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Nederland 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 mei 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie
namens deze:

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina