Luchthavenbesluit Leeuwarden

Geldend van 17-06-2013 t/m heden

Besluit van 3 mei 2013 tot vaststelling van een luchthavenbesluit voor de militaire luchthaven Leeuwarden (Luchthavenbesluit Leeuwarden)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 18 maart 2013, nr. BS/2013007938, Directie Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 10.15 van de Wet luchtvaart;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 april 2013, no. W07.13.0082/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 26 april 2013, nr. BS/2013013084, Directie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. gebruiksjaar: de periode van een jaar die loopt van 1 januari tot en met 31 december;

 • b. recreatief burgerluchtverkeer: luchthavenluchtverkeer in de vorm van zweefvliegen, sleepvliegen, motorsportvliegen, modelvliegen of zeilvliegen, als bedoeld in artikel 20 van het Besluit militaire luchthavens;

 • c. uniforme daglichtperiode: het gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang zoals geldt voor de positie 52°00' N en 05°00' O op zeeniveau;

 • d. vliegtuigbeweging: start of landing van een vliegtuig van of op de luchthaven;

 • e. wet: Wet luchtvaart.

Hoofdstuk 2. Het luchthavengebied en het beperkingengebied

Artikel 2.1

 • 1 Het luchthavengebied is het gebied dat als zodanig is aangewezen op de kaart in bijlage 1 bij dit besluit.

 • 2 Het beperkingengebied is het gebied dat als zodanig is aangewezen op de kaart in bijlage 2 bij dit besluit.

 • 3 Het beperkingengebied is samengesteld uit:

  • a. het gebied behorende bij de in artikel 4 van het Besluit militaire luchthavens genoemde grenswaarde van de geluidsbelasting van 35 Kosteneenheden, dat als zodanig is aangewezen op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit;

  • b. het gebied waarbinnen maximaal toelaatbare hoogten gelden voor objecten in, op of boven de grond zoals dat voortvloeit uit artikel 3.2.2, dat als zodanig is aangewezen op de kaarten in bijlagen 4 en 5 bij dit besluit.

Hoofdstuk 3. Bestemming en gebruik van de grond

Paragraaf 3.1. Het luchthavengebied

Artikel 3.1.1

De gronden die zijn bestemd en worden gebruikt voor het banenstelsel van de luchthaven, de rolbanen, de vliegtuigopstelplaatsen, de hangars en vliegtuigshelters en de gronden die benodigd zijn voor de uitvoering van de taken en functies die zijn toegekend aan de militaire luchthaven Leeuwarden, zijn als zodanig aangewezen op de kaart in bijlage 1 bij dit besluit.

Paragraaf 3.2. Het beperkingengebied

Artikel 3.2.1

De artikelen 5 tot en met 14 van het Besluit militaire luchthavens zijn van toepassing ten aanzien van de bestemming en het gebruik van de gronden zoals aangewezen op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit. Op deze kaart zijn tevens aangewezen de gebieden behorende bij de waarden van de geluidsbelasting hoger dan 40, 45 en 65 Kosteneenheden.

Artikel 3.2.2

Artikel 16 van het Besluit militaire luchthavens is van toepassing ten aanzien van de maximaal toelaatbare hoogten van objecten in verband met de veiligheid van het luchthavenluchtverkeer, onderscheidenlijk de veiligheid van het landen van luchtvaartuigen met behulp van een instrument landingssysteem, op de gronden zoals aangewezen op de kaarten in bijlagen 4 en 5 bij dit besluit.

Hoofdstuk 4. Grenswaarden en regels voor het luchthavenluchtverkeer

Paragraaf 4.1. Grenswaarde en regels voor het militaire luchtverkeer

Artikel 4.1.1

Voor het militaire luchtverkeer geldt de in artikel 4 van het Besluit militaire luchthavens genoemde grenswaarde van de geluidsbelasting van 35 Kosteneenheden, waarvan de geografische ligging is aangewezen op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit.

Artikel 4.1.2

 • 1 De luchthaven is voor militair luchtverkeer geopend:

  • a. op maandag tot en met donderdag van de aanvang van de uniforme daglichtperiode tot 24.00 uur;

  • b. op vrijdag van de aanvang van de uniforme daglichtperiode tot 16.45 uur.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan gedurende de nachtelijke uren van maandag 00.00 uur tot vrijdag 07.00 uur door militair luchtverkeer worden gestart en geland ten behoeve van nationale of internationale oefeningen.

 • 3 Buiten de in het eerste lid genoemde openstellingstijden:

  • a. kan door militair luchtverkeer worden gestart en geland in geval van dringende operationele noodzaak;

  • b. kan door militaire opsporings- en reddingshelikopters worden gestart en geland.

Paragraaf 4.2. Grenswaarde en regels voor het burgerluchtverkeer

Artikel 4.2.1

Voor het recreatief burgerluchtverkeer, met uitzondering van modelvliegen, geldt als grenswaarde een maximum van 6.000 vliegtuigbewegingen per gebruiksjaar.

Artikel 4.2.2

 • 1 De luchthaven is voor recreatief burgerluchtverkeer geopend binnen de uniforme daglichtperiode en indien geen militair luchtverkeer plaatsvindt:

  • a. op maandag tot en met vrijdag vanaf 16.45 uur;

  • b. op zaterdag, zondag en christelijke feestdagen vanaf 08.00 uur.

 • 2 Op zondag en op christelijke feestdagen:

  • a. is sleepvliegen niet toegestaan vóór 12.00 uur;

  • b. vinden tussen 09.00 uur en 12.00 uur niet meer dan drie starts met een motorzweefvliegtuig plaats.

 • 3 De luchthaven staat open voor het landen en starten van burgerluchtverkeer dat een algemeen maatschappelijk belang dient en dat volgens een vrijstelling als bedoeld in artikel 10.13 van de wet daartoe gerechtigd is.

Paragraaf 4.3. Afwijking van regels in verband met evenementen

Artikel 4.3.1

 • 1 De commandant van de militaire luchthaven kan ten behoeve van luchthavenluchtverkeer in het kader van een luchtvaartevenement op de luchthaven toestaan dat voor de duur van dat evenement wordt afgeweken van:

  • a. de dagen, genoemd in artikel 4.1.2, eerste lid, en van het eindtijdstip, genoemd in het eerste lid, onderdeel b, van dat artikel;

  • b. artikel 4.2.2, met dien verstande dat geen luchtverkeer plaatsvindt vóór de aanvang van de uniforme daglichtperiode.

 • 2 Ten behoeve van een evenement als bedoeld in het eerste lid staat de luchthaven binnen de voor het militair luchtverkeer geldende openstellingstijden eveneens open voor ander burgerluchtverkeer dan recreatief burgerluchtverkeer voor zover dat andere burgerluchtverkeer onderdeel uitmaakt van het betrokken evenement.

 • 3 Door de commandant van de luchthaven wordt mededeling gedaan aan de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Luchthaven Leeuwarden en lokale bladen van de dagen en uren waarop het luchtvaartevenement plaatsvindt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 3 mei 2013

Willem-Alexander

De Minister van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina