Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gelet op de artikelen 5, 16, eerste en tweede lid, 16Aa en 77i van de Elektriciteitswet 1998, zoals die zullen luiden met ingang van 1 juli 2008, de artikelen 7a, 10, 10a, 59 en 60ad van de Gaswet, zoals die zullen luiden met ingang van 1 juli 2008, en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze richtsnoeren wordt verstaan onder:

Artikel 2. Uitvoeren van werkzaamheden in eigen beheer

  • 2 Tevens is volgens de ACM sprake van ‘in eigen beheer’ als bedoeld in het vorige lid wanneer een netbeheerder gebruikmaakt van uitzendkrachten, consultants of materiële middelen van derden, onder zijn gezag en directe aansturing in een gezagsverhouding die in hoge mate vergelijkbaar is met die tussen de netbeheerder en zijn eigen medewerkers.

Artikel 3. Vastlegging van de wijze waarop de kosten worden berekend

De Raad verstaat onder ‘vastgelegd’ als bedoeld in artikel 16Aa, derde lid, onder c, van de Elektriciteitswet 1998, en in artikel 7a, derde lid, onder c, van de Gaswet dat op schrift staat welke partij welke werkzaamheden verricht alsmede de kosten die zijn verbonden aan elke afzonderlijke werkzaamheid.

Artikel 4. Slotbepalingen

  • 1 Deze richtsnoeren worden aangehaald als: ‘Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet’.

  • 2 Deze richtsnoeren treden in werking op 1 juli 2008.

Deze richtsnoeren worden met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 4 april 2008.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

P. Kalbfleisch.

R.J.P. Jansen.

G.J.L. Zijl.

Terug naar begin van de pagina