Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2005

[Regeling vervallen per 02-10-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.]
Geldend van 01-06-2008 t/m 30-09-2009

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2005

§ 1. Organisatie

[Vervallen per 02-10-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 02-10-2009]

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is samengesteld uit:

 • a. de Raad van Bestuur en de rechtstreeks aan de Raad van Bestuur verbonden adviseurs en ondersteunende medewerkers;

 • b. de stafafdeling Strategie en Communicatie (S&C);

 • c. de directie Juridische Dienst (JD);

 • d. de directie Mededinging;

 • e. de Vervoerkamer (VK);

 • f. de Energiekamer;

 • g. de stafafdeling Human Resources Management;

 • h. de stafafdeling Financieel Economische Zaken;

 • i. de stafafdeling Informatiemanagement en Beheer;

 • j. het Economisch Bureau.

Artikel 2

[Vervallen per 02-10-2009]

De Raad van Bestuur voert overleg over de algemene gang van zaken binnen de Nederlandse Mededingingsautoriteit en over de uitvoering van zijn daarop betrekking hebbende leidinggevende taken met de directeuren en de stafhoofden.

Artikel 3

[Vervallen per 02-10-2009]

De stafafdeling Strategie en Communicatie is met name belast met taken van initiërende en coördinerende aard inzake de positie en het functioneren van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en met de interne en externe communicatie.

Artikel 4

[Vervallen per 02-10-2009]

De Juridische Dienst is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet luchtvaart, de Loodsenwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Spoorwegwet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake de oplegging van sancties, de behandeling van bezwaren en beroepen, en het optreden als Amicus Curiae. De Juridische Dienst treedt op als juridische adviseur en verricht uit dien hoofde juridische werkzaamheden van algemene aard ten behoeve van de gehele Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Artikel 5

[Vervallen per 02-10-2009]

De directie Mededinging is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake concentraties van ondernemingen, mededingingsbeperkende afspraken, misbruik van economische machtsposities en de toepassing van hoofdstuk 4a, inzake financiële transparantie.

Artikel 8

[Vervallen per 02-10-2009]

De Vervoerkamer is belast met het toezicht op de naleving van artikel 69, eerste, vijfde en zevende lid, van de Wet personenvervoer 2000, en met het toezicht bedoeld in de artikelen 70 en 71 van de Spoorwegwet, artikel 11.14a, eerste lid, van de Wet luchtvaart en de artikelen 45b, eerste lid, en 45i, eerste lid, van de Loodsenwet. Tevens adviseert de Vervoerkamer de Minister van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van op te stellen wet- en regelgeving op haar toezichtterreinen.

Artikel 10

[Vervallen per 02-10-2009]

De in artikel 1, eerste lid, onderdelen g, h en i, genoemde onderdelen zijn belast met taken van respectievelijk personele en organisatorische, financiële en facilitaire aard ten behoeve van het goed functioneren van de Nederlandse Mededingingsautoriteit met inachtneming van de daaraan bij of krachtens de wet gestelde eisen.

Artikel 10a

[Vervallen per 02-10-2009]

Het Economisch Bureau verricht zaaksgebonden en algemeen economisch onderzoek ten behoeve van de gehele NMa. Het Economisch Bureau adviseert de Raad van Bestuur, gevraagd en ongevraagd. Het Economisch Bureau participeert in internationale gremia en publiceert wetenschappelijk gefundeerde artikelen op het gebied van de NMa.

Artikel 12

[Vervallen per 02-10-2009]

De onderdelen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verrichten hun taken, met inachtneming van de daaraan bij de wet gestelde grenzen, in onderlinge samenwerking en afstemming.

§ 2. Mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 02-10-2009]

Artikel 13

[Vervallen per 02-10-2009]

Aan de leden van de Raad van Bestuur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de Mededingingswet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet personenvervoer 2000, de Wet luchtvaart, de Loodsenwet, de Spoorwegwet en voor alle andere aangelegenheden de Nederlandse Mededingingsautoriteit betreffende, indien:

 • a. niet gewacht kan worden op een besluit van de Raad;

 • b. het de schriftelijke afdoening en ondertekening van stukken betreft die voortvloeien uit door de Raad genomen besluiten.

Artikel 14

[Vervallen per 02-10-2009]

 • 2 De mandaatverlening als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op:

  • a. besluiten betreffende het opleggen van een sanctie of een (voorlopige) last onder dwangsom;

  • b. besluiten op grond van artikel 37 Mededingingswet, waarin een vergunning wordt voorgeschreven, en besluiten op grond van de artikelen 40, 41, 44, 45 en 46 Mededingingswet;

  • c. beslissingen op bezwaar;

  • d. regelgeving;

  • e. besluiten en handelingen inzake de strategische koers en het communicatiebeleid.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onder c, wordt aan de directeur van de Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger mandaat en machtiging verleend voor het nemen van beslissingen op bezwaar niet inhoudende een beslissing op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, een beslissing inzake geschilbeslechting, of een beslissing betreffende het opleggen van een bindende aanwijzing, een (voorlopige) last onder dwangsom of een boete.

Artikel 15

[Vervallen per 02-10-2009]

 • 2 De mandaatverlening als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op:

  • a. besluiten betreffende het opleggen van een sanctie of een last onder dwangsom met uitzondering van besluiten die in mandaat namens de Minister van Economische Zaken worden genomen;

  • b. beslissingen op bezwaar;

  • c, regelgeving;

  • d. besluiten en handelingen inzake de strategische koers en het communicatiebeleid.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onderdeel b, wordt aan de directeur van de Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger mandaat en machtiging verleend voor het nemen van beslissingen op bezwaar niet inhoudende een beslissing op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, een beslissing inzake geschilbeslechting, of een beslissing betreffende het opleggen van een bindende aanwijzing, een last onder dwangsom of een boete.

Artikel 16

[Vervallen per 02-10-2009]

 • 1 Aan de clustermanagers en hun plaatsvervangers bij de directie Mededinging en de Energiekamer en aan de clustermanagers en hun plaatsvervangers bij de Juridische Dienst wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband houden met de Mededingingswet, de Wet personenvervoer 2000, de Wet luchtvaart, de Spoorwegwet, de Loodsenwet, de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet met betrekking tot aangelegenheden behorende tot het werkterrein van de betrokken directie.

 • 2 De mandaatverlening als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op:

  • a. besluiten betreffende het opleggen van een sanctie of een (voorlopige) last onder dwangsom;

  • b. beslissingen op bezwaar;

  • c. regelgeving;

  • d. besluiten en handelingen inzake de strategische koers en het communicatiebeleid.

 • 3 Aan het hoofd van de stafdienst Bedrijfsvoering en Informatiemanagement, aan het hoofd van de stafdienst Audit en aan de clustermanager en zijn plaatsvervanger van het cluster Energie en Vervoer van de Juridische Dienst wordt machtiging verleend voor de uitoefening van de bevoegdheden van artikel 7 van de Elektriciteitswet 1998 en van artikel 35 van de Gaswet.

Artikel 17

[Vervallen per 02-10-2009]

 • 1 Aan de directeur van de directie Mededinging en zijn plaatsvervanger wordt machtiging verleend voor het ondertekenen van rapporten als bedoeld in artikel 59 van de Mededingingswet.

Artikel 18

[Vervallen per 02-10-2009]

Aan de directeur van de Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger wordt machtiging verleend om beslissingen te nemen inzake het optreden als Amicus Curiae.

Artikel 19

[Vervallen per 02-10-2009]

Aan de clementiefunctionaris wordt mandaat en machtiging verleend voor het voorbereiden en het doen van clementietoezeggingen als bedoeld in punt 19 van de Richtsnoeren Clementietoezegging.

Artikel 19a

[Vervallen per 02-10-2009]

Aan de klachtenfunctionaris wordt mandaat en machtiging verleend voor handelingen in het kader van het behandelen van klachten als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van het toepassen van artikel 9:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 19b

[Vervallen per 02-10-2009]

Aan de privilegefunctionaris wordt mandaat en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op zijn werkterrein als bedoeld in artikel 6 van de NMa digitale werkwijze 2007.

Artikel 20

[Vervallen per 02-10-2009]

Aan de in de onderstaande tabel vermelde functionarissen en hun plaatsvervangers wordt volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen zoals benoemd in de tabel, voor zover deze per verplichting het in de tabel aangegeven bedrag niet te boven gaan, alsmede voor het nemen van beslissingen op verzoeken om betaling voortvloeiend uit eerder door hen aangedane verplichtingen voor zover deze per betaling het aangegeven bedrag niet te boven gaan, binnen het door de Raad vastgestelde werkplan en binnen het door de Raad daartoe vastgestelde budget.

Budgethouder

Mandaat Euro excl. BTW

Budget voor

Directeur Energiekamer

115.000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur

Directeur Mededinging

115.000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur

Directeur JD

115.000

Juridisch advies en procesvertegenwoordiging Inhuur specialisten; tolken, verslagleggers

Directeur Vervoerkamer

115.000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur

Hoofd S&C

50.000

Inhuur specialisten: brochures, communicatieactiviteiten

Vertalingen. Foto’s

Hoofd HRM

50.000

Lidmaatschappen

Vergoeding telefoonkosten

Hoofd I&B

50.000

Alles onderstaand

Clustermanager DIV

5.000

Digitale bestanden, bibliotheek en literatuur

Clustermanager FZ

5.000

Op eigen werkterrein

Clustermanager I&A

5.000

Automatisering; hardware, software

 

5.000

Inhuur specialisten: programmeren

Chief Economist

115.000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur

Artikel 21

[Vervallen per 02-10-2009]

De ondertekening van stukken namens de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit vindt als volgt plaats:

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

namens deze:

(handtekening)

(naam ondertekenaar)

(functie)

Artikel 22

[Vervallen per 02-10-2009]

Aan de medewerkers van de Nederlandse Mededingingsautoriteit werkzaam bij de Juridische Dienst, met uitzondering van secretariële en ondersteunende medewerkers, wordt machtiging verleend de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.

Artikel 23

[Vervallen per 02-10-2009]

 • 2 Aan de directeuren en hoofden van de in artikel 1, onderdelen b tot en met k, genoemde onderdelen, en hun plaatsvervangers, wordt, binnen het door de Raad vastgestelde werkplan en binnen het door de Raad daartoe vastgestelde budget, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • 1°. het goedkeuren van aanvragen tot wijzigingen in de arbeidsduur van medewerkers met uitzondering van aanvragen bedoeld in artikel 21, tweede lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

  • 2°. het verlenen van toestemming voor interim functievervulling en het aangaan van desbetreffende overeenkomsten;

  • 3°. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten, inclusief het verlenen van studieverlof;

  • 4°. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van medewerkers;

  • 5°. verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor de opleiding van medewerkers;

  • 6°. het aangaan van verplichtingen inzake het aantrekken van servicekrachten;

  • 7°. verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor het aantrekken van servicekrachten;

  • 8°. het aangaan van stageovereenkomsten;

  • 9°. het doen van uitgaven voor aardigheidjes;

  • 10°. het doen van uitgaven ten behoeve van representatie;

  • 11°. het toekennen van eenmalige toeslagen van maximaal 500 Euro netto aan medewerkers in het kader van ‘bewust belonen’;

  • 12°. het nemen van beslissingen inzake het woon-werkverkeer;

  • 13°. het accorderen van buitenlandse dienstreizen en van reiskostendeclaraties buitenland.

Artikel 24

[Vervallen per 02-10-2009]

Aan de directeuren en hoofden van de in artikel 1, onderdelen b tot en met j genoemde onderdelen, hun plaatsvervangers, de bij de onderdelen werkzame clustermanagers en hoofden van stafdiensten wordt voor de onder hen ressorterende medewerkers, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het verlenen van vakantie;

 • b. het verlenen van kort buitengewoon verlof;

 • c. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;

 • d. het accorderen van binnenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties binnenland.

§ 3. Aanwijzing bevoegde ambtenaren

[Vervallen per 02-10-2009]

Artikel 25

[Vervallen per 02-10-2009]

Als ambtenaren als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Mededingingswet, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens die wet, worden aangewezen de ambtenaren die werkzaam zijn bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, met uitzondering van de ambtenaren werkzaam bij de Juridische Dienst.

Artikel 26

[Vervallen per 02-10-2009]

Als ambtenaren als bedoeld in artikel 5, vierde lid, en artikel 59, eerste lid, van de Gaswet en artikel 5, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens die wetten, worden aangewezen de ambtenaren die werkzaam zijn bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, met uitzondering van de ambtenaren werkzaam bij de Juridische Dienst.

Artikel 27

[Vervallen per 02-10-2009]

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van artikel 69, eerste en vijfde lid, van de Wet personenvervoer 2000, de artikelen 45b, eerste lid, en 45i, eerste lid, van de Loodsenwet, artikel 70, tweede lid, van de Spoorwegwet en artikel 11.14a van de Wet luchtvaart worden aangewezen de ambtenaren die werkzaam zijn bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit met uitzondering van de ambtenaren werkzaam bij de Juridische Dienst.

Artikel 28

[Vervallen per 02-10-2009]

Aan de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt machtiging verleend tot het ondertekenen van de legitimatiebewijzen van de toezichthoudende ambtenaren als bedoeld in de artikelen 25, 26 en 27 van dit besluit.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 02-10-2009]

Artikel 29

[Vervallen per 02-10-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.

Artikel 30

[Vervallen per 02-10-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2005.

Dit besluit zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 juli 2005.

De

Raad van Bestuur

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

P. Kalbfleisch

R.J.P. Jansen

G.J.L. Zijl

Terug naar begin van de pagina