Instellingsbesluit Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in semipublieke sectoren

[Regeling vervallen per 01-10-2013.]
Geldend van 18-05-2013 t/m 30-09-2013

Instellingsbesluit Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in semipublieke sectoren

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. commissie: de Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in semipublieke sectoren.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2013]

 • 1 Er is een Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in semipublieke sectoren.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. het opstellen van gedragsregels voor professioneel en ethisch verantwoord handelen van bestuurders en interne toezichthouders in de semipublieke sectoren;

  • b. het duiden en uitleggen van deze gedragsregels;

  • c. het adviseren over de vraag hoe de gedragsregels weer kunnen gaan leven en daadwerkelijk werking krijgen in de verschillende semipublieke sectoren;

  • d. het adviseren over de (praktische) rollen die de rijksoverheid in dat kader als wetgever, beleidsmaker, opdrachtgever en eindverantwoordelijke voor het borgen van publieke belangen moet en kan spelen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2013]

 • 1 De commissie brengt voor 1 oktober 2013 haar schriftelijke eindrapport uit aan de minister.

 • 2 De minister brengt het advies van de commissie over aan de ministerraad.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2013]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste drie en ten hoogste vier andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2013]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de invulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2013]

Ter gelegenheid van de instelling van de commissie worden tot en met 30 september 2013 tot lid van de commissie benoemd:

 • a. mevrouw drs. F. Halsema, te Amsterdam, tevens voorzitter;

 • b. de heer dr. mr. drs. M. Drenth, te Doorn;

 • c. de heer drs. M.T.A. van Kalleveen MBA, te Amsterdam;

 • d. de heer D. Terpstra, te Leerdam.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 oktober 2013.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in semipublieke sectoren.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

‘s- Gravenhage, 16 mei 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina