Vrijstelling verbod koolstofdioxide, ten behoeve van de bestrijding van ganzen rondom de luchthaven Schiphol 2013

[Regeling vervallen per 13-09-2013.]
Geldend van 16-05-2013 t/m 12-09-2013

Vrijstelling verbod koolstofdioxide, ten behoeve van de bestrijding van ganzen rondom de luchthaven Schiphol 2013

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gezien het verzoek van Duke Faunabeheer van 24 april 2013, kenmerk 1108/CO2-240413 tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van koolstofdioxide in verband met de bestrijding van ganzen rondom de luchthaven Schiphol;

Gelet op de artikelen 42 tot en met 43a en artikel 65, eerste, derde, vierde en vijfde lid,van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-09-2013]

In verband met de bestrijding van ganzen rondom de luchthaven Schiphol wordt vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in de artikelen 42 tot en met 43a en artikel 65, eerste, derde, vierde en vijfde lid,van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, tot het op de markt brengen, het voorhanden of in voorraad hebben, en het gebruiken van het biocide koolstofdioxide, ten behoeve van de bestrijding van ganzen rondom de luchthaven Schiphol.

Artikel 2

[Vervallen per 13-09-2013]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik van de stof koolstofdioxide, ten behoeve van de bestrijding van ganzen in een straal van 20 kilometer rondom de luchthaven Schiphol in het kader van het convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol.

Artikel 3

[Vervallen per 13-09-2013]

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, zijn de in de bijlage bij dit besluit opgenomen beperkingen en voorschriften verbonden.

Artikel 4

[Vervallen per 13-09-2013]

De vrijstelling wordt verleend voor de duur van 120 dagen.

Artikel 5

[Vervallen per 13-09-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling verbod koolstofdioxide, ten behoeve van de bestrijding van ganzen rondom de luchthaven Schiphol 2013.

Artikel 6

[Vervallen per 13-09-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 120 dagen na het tijdstip van inwerkingtreding.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Bijlage Voorschriften en beperkingen

[Vervallen per 13-09-2013]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor het doden van vogels.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Kooldioxide wordt toegepast om vogels, die overlast veroorzaken, te doden.

Het vervoer van levende vogels naar de container dient tot een minimum worden beperkt.

Algemene instructies bij de toepassing van kooldioxide bij het doden van vogels:

 • Controleer aan de druk van de gascilinder of er voldoende kooldioxide beschikbaar is.

 • Plaats de vogels in een afsluitbare container.

 • Sluit de container.

 • Voer met hiervoor geschikte doseer- en meetapparatuur kooldioxide toe, totdat de concentratie in deze ruimte minimaal 70% bedraagt. Hiervoor is een kooldioxide detector aan de buitenkant van de container geplaatst.

 • Sluit de toevoer van kooldioxide af en wacht minimaal 5 minuten.

 • Controleer of de dieren overleden zijn, via een observatieluik of -venster.

 • Indien de dieren overleden zijn, open dan de container in de buitenlucht of op een andere goed geventileerde plaats, zodat de kooldiode kan ontsnappen. Wacht tot de concentratie in de container gedaald is tot beneden 15000 ppm (1,5%).

 • Voer de dode vogels af naar de eindbestemming.

Nadere instructies voor de veiligheid van de werknemer:

 • Wordt de container in een gesloten ruimte geopend, dan dient het volume van deze ruimte minimaal 50 maal het volume van de container te bedragen, zodat de 15 minuten grenswaarde voor kooldioxide niet wordt overschreden.

 • Indien de container of de ruimte waarin de container staat tijdens of korte tijd na beëindiging van de werkzaamheden betreden moet worden, dient een meting van de kooldioxideconcentratie uitgevoerd te worden met een persoonlijke kooldioxidedetector, die voor bedrijfsveiligheidsdoeleinden is bestemd. Indien de concentratie kooldioxide de 15 minuten grenswaarde overschrijdt dienen geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt te worden.

 • Als grenswaarde voor het betreden van de ruimte worden de beroepsmatige blootstellingslimieten voor kooldioxide gehanteerd (MAC-TGG 15 minuten: 15000 ppm (27000 mg/m3) en MAC-TGG 8 uur: 5000 ppm (9000 mg/m3).

Terug naar begin van de pagina