Besluit mandaat, volmacht en machtiging PIANOo 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 15-05-2013 t/m 31-12-2014

Besluit mandaat, volmacht en machtiging PIANOo 2013

De directeur van PIANOo,

Gelet op artikel 17 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2012;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de directeur: de directeur van PIANOo;

 • b. het hoofd: het hoofd TenderNed van PIANOo, tevens plaatsvervangend directeur PIANOo;

 • c. de adviseur bedrijfsvoering: de adviseur bedrijfsvoering van PIANOo;

 • d. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de directeur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. personeelsaangelegenheden, met uitzondering van de in de artikel 3 bedoelde aangelegenheden;

 • b. aangelegenheden ten aanzien waarvan de directeur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan het hoofd wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.

 • 2 Aan het hoofd wordt tevens, voor de onder hem ressorterende medewerkers, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • d. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de adviseur bedrijfsvoering wordt volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 2.500 per verplichting niet te boven gaat.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering, de directeur van de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer en aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging PIANOo 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 januari 2013.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging PIANOo 2013.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 januari 2013.

‘s- Gravenhage, 3 mei 2013

W.A.B. Stolwijk

directeur van PIANOo

Terug naar begin van de pagina