Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2013 II

[Regeling vervallen per 01-06-2013.]
Geldend van 15-05-2013 t/m 31-05-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 mei 2013, nr. WJZ / 13078567, tot tijdelijke vrijstelling van artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen (Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2013 II)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 64, derde lid, van de Wet bodembescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2013]

Ter voorkoming van schade aan gewassen door winderosie, wordt vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen, voor zover het gaat om de aanwending van runderdrijfmest die gelijkmatig wordt verspreid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2013]

Artikel 2 is uitsluitend van toepassing:

  • a. op bouwland, gelegen op zand- of lössgrond, in veenkoloniaal gebied, en

  • b. indien op het perceel een gewas is ingezaaid, geplant of gepoot.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juni 2013.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2013 II.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 mei 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina