Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid DSI 2013

[Regeling vervallen per 09-06-2018.]
Geldend van 09-06-2013 t/m 08-06-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 april 2013, nr. BOACAT2013/030, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Landelijke Eenheid, Dienst Speciale Interventies

Artikel 1

[Vervallen per 09-06-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 09-06-2018]

Het personeel afkomstig van de krijgsmacht, te werk gesteld bij de Landelijke Eenheid, Dienst Speciale Interventies, belast met de opsporing van strafbare feiten, is aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 09-06-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 09-06-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 60 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 09-06-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 09-06-2018]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 09-06-2018]

  • 1 De korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012 brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 09-06-2018]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 09-06-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 juni 2013 en vervalt met ingang van 9 juni 2018.

Artikel 11

[Vervallen per 09-06-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid DSI 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 april 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J. Gankema

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina