Instellingsbesluit Commissie onderzoek elektronisch stemmen

Geldend van 11-05-2013 t/m heden

Instellingsbesluit Commissie onderzoek elektronisch stemmen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges:

Besluiten

Artikel 1

Er is een Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

De commissie heeft tot taak na te gaan of elektronisch stemmen in het stemlokaal bij verkiezingen die vallen onder de Kieswet mogelijk is onder andere door middel van het maken van een risicoanalyse en het formuleren van de eisen die aan het elektronisch stemmen zouden moeten worden gesteld, alsmede te adviseren over de wijze waarop voor de verkiezingen kan worden vastgesteld dat aan de eisen wordt voldaan en over de wijze waarop de eisen onderhouden dienen te worden zodat vertrouwen in het elektronisch stemmen kan blijven bestaan.

Artikel 3

 • 1 Tot voorzitter, tevens lid, van de commissie is benoemd:

  Dhr. W.I.I. van Beek

 • 2 Tot lid van de commissie zijn benoemd:

  • a. Dhr. Mr. B.B. Schneiders

  • b. Dhr. Prof. Ir. D.J. van Eijk

  • c. Dhr. Ir. R. Prins

  • d. Dhr. Dr. J-H. Hoepman

  • e. Dhr. Drs. A. Kamphuis

  • f. Mevr. I. Ruiter

  • g. Dhr. F. de Paauw

Artikel 4

 • 1 De commissie streeft ernaar haar advies uit te brengen voor 1 november 2013 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Na het uitbrengen van haar advies is de commissie opgeheven.

Artikel 5

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

De

minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina