Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012

[Regeling vervallen per 21-09-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 05-05-2013 t/m 31-12-2013

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 28 juni 2012, houdende bepalingen met betrekking tot uitvoering van de integrale GMO-verordening (Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 23 van de Landbouwwet, artikel 2 van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2007, houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft;

gehoord de Sectorcommissie voor groenten en fruit d.d. 19 juni 2012,

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 21-09-2014]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

het Productschap Tuinbouw;

b.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

c.

verordening 1234/2007

:

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2007, houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten;

d.

verordening 543/2011

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van verordening (EG) nr. 1234/2007, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft;

e.

producentenorganisatie

:

door het productschap erkende producentenorganisatie als bedoeld in artikel 122 van verordening 1234/2007;

f.

operationeel programma

:

het programma zoals omschreven in artikel 103 quater, eerste lid van verordening 1234/2007 en zoals omschreven in Hoofdstuk III, Sectie 3 van verordening 543/2011;

g.

subsidie

:

communautaire financiële steun als bedoeld in artikel 103 quinquies van verordening 1234/2007;

h.

voorschotaanvraag

:

aanvraag als bedoeld in artikel 71 van verordening 543/2011;

i.

erkenningaanvraag

:

een verzoek als bedoeld in artikel 125 ter van verordening 1234/2007;

j.

erkenning

:

besluit van het productschap op een erkenningaanvraag, inhoudende een goedkeurende beslissing;

k.

niet-producerend lid

:

een lid van een producentenorganisatie die meer dan één teeltseizoen geen producten teelt waarvoor de producentenorganisatie is erkend;

l.

actiefonds

:

actiefonds als bedoeld in artikel 103 ter van verordening 1234/2007;

m.

gedeeltelijke betaling

:

aanvraag als bedoeld in artikel 72 van verordening 543/2011;

n.

waarde afgezette productie

:

de waarde van de afgezette productie waarvan de grondslag voor de berekening is gegeven in artikel 50 van verordening 543/2011.

§ 2. Erkenning

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 21-09-2014]

 • 1 Om erkend te worden voldoet de producentenorganisatie aan de voorwaarden genoemd in artikel 125 ter van verordening 1234/2007 en hoofdstuk I van titel III van verordening 543/2011, alsmede aan de volgende voorwaarden:

  • a) voor producentenorganisaties die zijn erkend vóór 1 januari 2008 geldt een minimum aantal leden van vijf met een gezamenlijke waarde van de afgezette productie van € 100.000;

  • b) voor producentenorganisaties die een erkenningaanvraag vanaf 1 januari 2008 hebben ingediend geldt een minimum aantal leden van tien met een gezamenlijke waarde van de afgezette productie van € 25.000.000.

 • 2 Indien een producentenorganisatie bestaat uit leden die rechtspersoon zijn, bepaalt het productschap, afhankelijk van de omstandigheden, of het aantal bij deze rechtspersoon aangesloten telers wordt meegenomen bij de bepaling van de minimumomvang, met uitzondering van de rechtspersoon in de vorm van een Naamloze of Besloten Vennootschap.

Artikel 3

[Vervallen per 21-09-2014]

 • 1 Een lidmaatschap van een producentenorganisatie duurt minimaal één jaar en treedt in werking op een door het bestuur van de producentenorganisatie te bepalen datum.

 • 2 Ingevolge een in de statuten van de producentenorganisatie op te nemen bepaling kan een lidmaatschap worden opgezegd per 1 juli of 1 oktober in enig jaar en treedt dan in werking op 1 januari volgend op het jaar waarin is opgezegd.

Artikel 4

[Vervallen per 21-09-2014]

Een producentenorganisatie mag niet-producerende leden hebben onder de volgende in de statuten van de producentenorganisatie opgenomen voorwaarden:

 • - ze worden in een afzonderlijke ledenadministratie opgenomen;

 • - ze tellen niet mee voor het minimum aantal leden bedoeld in artikel 2;

 • - ze mogen niet rechtstreeks baat hebben bij de door de subsidie bekostigde maatregelen;

 • - ze mogen niet stemmen over besluiten inzake actiefondsen.

Artikel 5

[Vervallen per 21-09-2014]

De voorzitter kan bij besluit nadere voorschriften met betrekking tot de erkenning vaststellen.

§ 3. Operationeel Programma

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 6

[Vervallen per 21-09-2014]

 • 1 De referentieperiode voor het bepalen van de waarde van de afgezette productie bedoeld in artikel 51, eerste lid van verordening 543/2011 is het kalenderjaar twee jaar vóór het jaar van uitvoering van het operationeel programma.

 • 2 De waarde van de afgezette productie wordt bepaald door de productie van de leden die op 1 januari van het jaar van uitvoering van het operationeel programma bij de producentenorganisatie zijn aangesloten.

 • 3 Ter controle van het tweede lid geven producentenorganisaties de mutaties van hun leden onverwijld op aan het productschap met daarbij de waarde van hun afgezette productie over de laatste twee jaren van hun lidmaatschap.

 • 4 De voorzitter kan bij bestuit nadere voorschriften ter uitvoering van het tweede en derde lid vaststellen.

Artikel 7

[Vervallen per 21-09-2014]

De voorzitter kan bij besluit een datum na 15 september vaststellen:

 • - voor de mededeling van de geraamde bedragen bedoeld in artikel 54 van verordening 543/2011;

 • - voor het ter goedkeuring voorleggen van operationele programma's als bedoeld in artikel 63 van verordening 543/2011;

 • - voor het indienen van een verzoek om wijzigingen te mogen aanbrengen in de operationele programma's als bedoeld in artikel 65, eerste lid van verordening 543/2011.

Artikel 8

[Vervallen per 21-09-2014]

De voorzitter kan bij besluit voorschriften vaststellen met betrekking tot subsidiabiliteit van maatregelen, acties of uitgaven uit hoofde van operationele programma's als bedoeld in artikel 57 van verordening 543/2011.

Artikel 9

[Vervallen per 21-09-2014]

De voorzitter kan bij besluit forfaitaire standaardtarieven vaststellen als bedoeld in artikel 60, tweede lid van verordening 543/2011.

Artikel 10

[Vervallen per 21-09-2014]

De voorzitter kan bij besluit voorwaarden vaststellen op basis waarvan wijzigingen in operationele programma's in de loop van het jaar kunnen worden toegestaan als bedoeld in artikel 66 van verordening 543/2011.

§ 4. Subsidie

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 11

[Vervallen per 21-09-2014]

De voorzitter kan bij besluit voorwaarden vaststellen op basis waarvan de aanvragen voor voorschotten worden ingediend.

Artikel 12

[Vervallen per 21-09-2014]

De voorzitter kan bij besluit voorwaarden vaststellen ter garantie dat de financiële bijdragen in de actiefondsen zijn geheven overeenkomstig verordening 543/2011 en dat eerdere voorschotten daadwerkelijk zijn besteed.

Artikel 13

[Vervallen per 21-09-2014]

De voorzitter kan bij besluit termijnen vaststellen voor het aanvragen van gedeeltelijke betalingen.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 14

[Vervallen per 21-09-2014]

 • 2 De besluiten die zijn gebaseerd op de in het eerste lid genoemde verordening worden geacht te zijn gebaseerd op onderhavige verordening.

 • 3 De verwijzing in deze besluiten naar de in het eerste lid genoemde verordening worden gelezen als verwijzing naar onderhavige verordening.

Artikel 15

[Vervallen per 21-09-2014]

Deze verordening treedt in werking de tweede dag na plaatsing in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 16

[Vervallen per 21-09-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012.

Zoetermeer, 28 juni 2012

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina