Regeling instelling criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD

Geraadpleegd op 02-10-2023.
Geldend van 04-05-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 april 2013, nr. WJZ/13073193, houdende de instelling van een criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD (Regeling instelling criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

 • 1 Bij de NVWA-IOD is een criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD.

 • 3 Met het oog op de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, worden criminele-inlichtingen verwerkt overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde.

Artikel 3

 • 1 De criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden:

 • 2 Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met e, maakt de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD gebruik van de door de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen centrale verwijsindex.

 • 3 De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, met medewerking van personen als omschreven in artikel 1, onderdeel b, wordt binnen NVWA-IOD uitsluitend verricht door de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD.

Artikel 4

De criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD streeft naar een zo doelmatig mogelijke samenwerking met de overige criminele-inlichtingeneenheden.

Artikel 5

Artikel 6

 • 1 De criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD stelt de nationale criminele-inlichtingeneenheid in kennis van:

 • 2 Ter uitvoering van het eerste lid, onderdeel b, en met het oog op de verstrekking van de gegevens als opgenomen in bijlage II van deze regeling maakt de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD gebruik van de door de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen centrale verwijsindex.

Artikel 7

 • 1 De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaren, die deel uitmaken van de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD, worden onderhouden op ten minste het niveau van de eisen, bedoeld in artikel 2:9 van het Besluit politiegegevens.

 • 2 De verantwoordelijke bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die belast is met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, ononderbroken deel uitmaakt van de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD.

 • 3 De termijn, bedoeld in het tweede lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met ten hoogste twee jaar worden verlengd.

Artikel 8

 • 1 De bij de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitmaken van de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD, personen die door deze ambtenaren worden begeleid en de CIE-officier van justitie.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de verantwoordelijke aan anderen toegang zonder begeleiding toestaan, indien het betreden van de vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat identiteitsgegevens elektronisch zijn vastgelegd en de toegang noodzakelijk is vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de ambtenaren en vertrekken van de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD.

 • 3 Bij afwezigheid van ambtenaren van de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD zijn de vertrekken deugdelijk afgesloten.

Artikel 9

De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de bij de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD gehouden criminele-inlichtingen tegen verlies of aantasting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan kunnen worden getroffen opdat het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde kan worden nageleefd.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 april 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Bijlage I

Het Criminele inlichtingenrapport dient de volgende verplichte rubrieken te bevatten:

Algemeen

Uniek registratienummer

Datum van registratie

Naam/nummer rapporteur

     

Naam van de CIE

Regionummer (PL-code)

Telefoonnummer CIE

Herleidbaarheidsinformatie

Herkomstbron

Tekstveld

Openbron

Welke bron + datum

Verkennend onderzoek

Korps + Landelijk parketnummer en/of naam onderzoek

Opsporingsonderzoek

Korps + PV-nummer en/of naam onderzoek onderzoe

Buitenlands opsporingsonderzoek

Land + uniek nummer en/of naam onderzoek + ontvangstregio

Informant

Geen veld, niet relevant

Anonieme bron

Naam opsporingsambtenaar die bericht ontvangt en PV-nummer

Getuige

Naam + geb.datum + bedrijf/ instelling, tenzij de identiteit van de getuige afgeschermd wordt; in dat geval worden geen gegevens vermeld

Waarneming opsporingsambtenaar buiten opsporingsonderzoek

Naam verbalisant en PV-nummer

Afhandelingscodes

11

Operationeel te gebruiken

   

01

Alleen te gebruiken na overleg met de afzender

   

00

Informatie met zware beperkingen voor gebruik

   

200

Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.

+ Informatie met verhoogd afbreukrisico

   

300

Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.

+ Informatie met bronbeschermingsbelangen

Inhoud van de CIE-informatie

In CIE-informatie genoemde herleidbare persoon:

In CIE-informatie genoemde herleidbare rechtspersoon:

– Achternaam

– Bedrijfs/handelsnaam

– Voornaam

– KvK-code/inschrijvingsnummer

– Geboortedatum

– Adres

– Adres

– Vestigingsplaats

– Status (verdachte, CIE-subject, relatie,)

 

De volgende twee rubrieken (evaluatiecode informant en evaluatiecode informatie afkomstig van informanten) zijn voor de eigen administratie van de CIE. Deze gegevens worden niet verstrekt buiten de CIE-structuur.

Evaluatiecode informant

A

Betrouwbaar

B

Meestal betrouwbaar

       

C

Minder betrouwbaar/tot niet betrouwbaar

D

Niet te beoordelen

       
Evaluatiecode informatie afkomstig van informant

1

Waargenomen (door bron zelf)

   

2

Gehoord (van iemand die erbij geweest is)

   

3

Indirect gehoord (via via)

Bijlage II

Verwijsindex-gegevens

Overzicht van de digitaal aan te leveren gegevens aan de NCIE t.b.v. de verwijsindexen

CIE-Subjecten Index Natuurlijke personen

CIE-Subjecten Index Rechtspersonen

Achternaam

Bedrijfsnaam

Voorvoegsel

Handelsnaam

Voornaam

Belastingnummer

Roepnaam

KvK-code

Bijnaam

KvK-dossiernummer

Alias

KvK-inschrijvingsnummer

Status

Status

(verdachte, CIE-subject, relatie)

 

Geboorteplaats

Straatnaam

Geboorteland

Huisnummer

Geboortedatum

Toevoeging

Geslacht

Postcode

Nationaliteit

Vestigingsplaats

Hoofdgroepcode

Land

 

Rechtsvorm

 

Hoofdgroepcode

Melding recherche onderzoeken (MRO) Algemeen

MRO Locaties

MRO Organisaties

Naam onderzoeksteam

Straatnaam

Bedrijfsnaam

Startdatum onderzoek

Huisnummer

Naam organisatie

Sluitingsdatum onderzoek

Toevoeging huisnummer

Belastingnummer

Afhandelingscode

Postcode

KvK-code

Hoofdgroepcode

Plaats

KvK-dossiernummer

Contact

Land

KvK-inschrijvingsnummer

Telefoonnr. contact

   

Fax-nr. contact

   

Doelstelling onderzoek

   

Status

   

(lopend/afgesloten)

   

MRO Personen

MRO Telecom

MRO Vervoer

Achternaam

Telecommunicatienummer

Land

Voorvoegsel

 

Soort vervoer

Voornaam

 

Registratienummer

Geboortedatum

 

Merk

Geboorteplaats

 

Voertuigtype

Geslacht

 

Vaartuignaam

Radio call sign

Identificatiegegevens

Korpscode

Mutatiedatum

Registratie/Projectnummer

Opmerkingen:

  • 1. Soms kan er sprake zijn van een keuze. Van de objecten dienen in ieder geval de uniek identificerende gegevens aangeleverd te worden.

  • 2. De NCIE kan in afstemming met de gebruikersgroep de objectgegevens aanvullen.

Naar boven