Erkenningsreglement Aequor

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geldend van 01-05-2013 t/m 31-07-2014

Erkenningsreglement Aequor

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2014]

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a. Aequor:

  Het bestuur van Aequor kenniscentrum voor voedsel, natuur en leefomgeving te Ede, een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven als bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

 • b. Bedrijfsadviseur:

  adviseur van Aequor die erkenningsgesprekken voert en leerbedrijven adviseert en ondersteunt.

 • c. Deelnemer:

  zowel een leerling/werknemer die in het mbo de beroepsbegeleidende leerweg volgt als een leerling die er de beroepsopleidende leerweg volgt of een leerling die een leerwerktraject in het vmbo volgt.

 • d. Erkenning:

  de officiële toekenning door Aequor dat een bedrijf mag optreden als leerbedrijf in het kader van beroepspraktijkvorming voor een mbo-kwalificatie vastgesteld door de minister van Economische Zaken, dan wel voor een vmbo-examenprogramma Landbouw.

 • e. Examenprogramma (vmbo):

  beschrijving van de kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden, waarop elke leerling in een periode van examinering wordt beoordeeld.

 • f. Kwalificatie (mbo):

  het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen, dat voor de uitoefening van een beroep, verdere studie en/of het maatschappelijk functioneren vereist wordt. Een kwalificatie is gebaseerd op dat wat verwacht wordt van een beginnende/startende beroepsbeoefenaar.

 • g. Leerbedrijf:

  het bedrijf/de organisatie of een vestiging hiervan dat/die op grond van dit reglement bevoegd is om een praktijkdeel van een middelbare beroepsopleiding te verzorgen, als bedoeld in artikel 7.2.8. van de WEB;

  het bedrijf/de organisatie of een vestiging hiervan dat/die op grond van dit reglement bevoegd is om een praktijkdeel van een leerwerktraject te verzorgen ten behoeve van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, als bedoeld in artikel 10b2 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, en waar het praktijkleren feitelijk plaatsvindt.

  Een bedrijf dat door Aequor erkend is als leerbedrijf, kan een praktijkdeel van een opleiding verzorgen ten behoeve van het middelbaar of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de domeinen voedsel en leefomgeving.

 • h. Leerwerkomgeving:

  de context voor praktijkleren; een werkplek waar een deelnemer leerervaringen opdoet in een realistische situatie. De leerwerkomgeving stimuleert de deelnemer om competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor het uitoefenen van een beroep.

 • i. Leerwerkplan:

  een plan met afspraken over de inhoud en organisatie van het praktijkleren per deelnemer. Het dient als hulpmiddel om het praktijkleren binnen het bedrijf te structureren.

 • j. Praktijkopleider:

  een door het leerbedrijf aangewezen persoon, die belast is met de begeleiding van de deelnemer in het bedrijf.

 • k. Reglement:

  Erkenningsreglement Aequor.

 • l. Vestiging:

  een locatie van een onderneming die als een zelfstandig leerbedrijf functioneert.

Artikel 2. Doel van dit reglement

[Vervallen per 01-08-2014]

In dit reglement wordt aangegeven hoe het al dan niet als leerbedrijf erkennen van bedrijven/organisaties voor een of meer kwalificaties dan wel examenprogramma's is geregeld door Aequor. Uitsluitend bedrijven en organisaties die voldoen aan de bepalingen in dit reglement en die door Aequor als zodanig erkend zijn, zijn bevoegd om op te treden als leerbedrijf en daarmee bevoegd om een praktijkdeel van een middelbare beroepsopleiding te verzorgen of om een praktijkdeel van een leerwerktraject te verzorgen ten behoeve van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De leerbedrijven worden opgenomen in het register van leerbedrijven dat wordt beheerd door Aequor.

Artikel 3. Aanvraag

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Een aanvraag tot erkenning heeft betrekking op praktijkleren in het kader van een mbo-kwalificatie die is vastgesteld door de minister van Economische Zaken, dan wel op een vmbo-leerwerktraject gerelateerd aan het afdelingsprogramma Landbouw of het intrasectorale programma Landbouw-breed.

 • 2 De aanvraag tot erkenning kan uitsluitend worden ingediend door het bedrijf dat of de organisatie die als leerbedrijf een praktijkdeel van een opleiding wil verzorgen.

 • 3 De aanvraag tot erkenning wordt schriftelijk gedaan via de website van Aequor.

 • 4 Het (potentiële) leerbedrijf verschaft de gegevens die naar het oordeel van Aequor voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover het (potentiële) leerbedrijf redelijkerwijs kan beschikken.

 • 5 Bij het indienen van de aanvraag tot erkennen verklaart het bedrijf akkoord te gaan met openbaarmaking van relevante bedrijfsgegevens.

 • 6 Indien door een bedrijf na afwijzing van een verzoek om erkenning dan wel om uitbreiding van een erkenning, een nieuw verzoek daartoe wordt ingediend is het bedrijf verplicht om nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden bij de nieuwe aanvraag.

Artikel 4. Beslistermijn

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Op een aanvraag wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag beslist. De aanvrager wordt schriftelijk van de beslissing in kennis gesteld.

 • 2 Indien de aanvraag wordt afgewezen, wordt daarvan schriftelijk onder opgave van reden aan de aanvrager kennis gegeven.

Artikel 5. Voorwaarden voor erkenning

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Een erkenning kan uitsluitend worden verleend indien naar het oordeel van Aequor de aanvrager een passende leerwerkomgeving en een kwalitatief voldoende begeleiding van de deelnemer kan bieden en aannemelijk is dat een goede communicatie met de onderwijsinstelling en de bedrijfsadviseur zal zijn verzekerd.

 • 2 Een erkenning is gekoppeld aan een of meer kwalificaties dan wel examenprogramma's en wordt verleend als deze op het leerbedrijf door middel van de beroepspraktijkvorming verworven kunnen worden, tenzij Aequor op grond van omstandigheden besluit dat van deze eis kan worden afgeweken.

 • 3 Om in aanmerking te komen voor de erkenning als leerbedrijf dient aan de specifieke voorwaarden van Aequor genoemd in bijlage 1 te zijn voldaan. De bijlage wordt geacht een onverbrekelijk geheel te vormen met dit reglement.

Artikel 6. Beoordeling en beslissing

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Bij de beoordeling is het (potentiële) leerbedrijf verplicht zijn medewerking te verlenen.

 • 2 Aequor kan de erkenning verlenen indien naar haar oordeel aan de in artikel 5 genoemde voorwaarden is voldaan.

 • 3 De erkenning als leerbedrijf wordt verleend per vestiging. Voor datgene wat op het leerbedrijf geleerd kan worden en betrekking heeft op een mbo-kwalificatie dan wel op een vmbo-examenprogramma, nader genoemd in artikel 3 eerste lid, wordt een erkenning verleend.

 • 4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden in dit artikel kan Aequor in bijzondere gevallen op grond van zwaarwegende redenen besluiten, onder opgave van reden, om de erkenning niet te verlenen.

Artikel 7. Gevelbordje en logo

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Een bedrijf dat door Aequor erkend is als leerbedrijf kan een door Aequor te verstrekken gevelbordje plaatsen gedurende de looptijd van de erkenning.

 • 2 Het gevelbordje duidt aan dat het bedrijf door Aequor erkend is als leerbedrijf en blijft eigendom van Aequor.

 • 3 Een bedrijf dat door Aequor erkend is als leerbedrijf mag het daarbij behorende logo voeren gedurende de looptijd van de erkenning.

Artikel 8. Geldigheidsduur

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 De erkenning geldt voor de duur van vier jaren.

 • 2 Tijdig vóór het aflopen van de geldigheidsduur van de erkenning, neemt Aequor contact op met het leerbedrijf om na te gaan of behoefte bestaat aan een erkenning voor een aansluitende periode. Indien dit het geval is, vindt een gesprek plaats waarin de erkenningsvoorwaarden opnieuw worden getoetst. Bij uitblijven van een reactie of als er geen behoefte bestaat aan verlenging van de erkenning, wordt deze beëindigd en de bedrijfsgegevens gearchiveerd.

 • 3 Aequor kan ervoor kiezen om een bestaande erkenning te verlengen met de duur van vier jaren, ook al is de geldigheidsduur van deze erkenning nog niet verstreken.

Artikel 9. Intrekking van erkenning

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 De erkenning kan worden ingetrokken indien niet langer aan de voorwaarden voor erkenning als vermeld in artikel 5 wordt voldaan, dan wel het leerbedrijf de aan de erkenning verbonden voorwaarden of beperkingen niet of niet naar behoren naleeft of indien Aequor op grond van zwaarwegende redenen meent dat de erkenning in redelijkheid niet dient te worden voortgezet. Van zwaarwegende redenen is in ieder geval sprake als het leerbedrijf zich niet houdt aan wet- en regelgeving en bij een gegrond verklaarde klacht of een veroordeling met betrekking tot (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld door de ondernemer of een medewerker van het leerbedrijf.

 • 2 Van een intrekking wordt schriftelijk en onder opgave van reden aan het betreffende bedrijf/de betreffende organisatie kennis gegeven.

Artikel 11. Branche specifieke eisen

[Vervallen per 01-08-2014]

Aequor heeft het recht om per branche of sector tevens aanvullende wensen/eisen te hanteren.

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden

[Vervallen per 01-08-2014]

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Aequor.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2014]

Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2013 en komt in de plaats van eerdere reglementen inzake de erkenning als leerbedrijf door Aequor met bijbehorende criteria.

Artikel 14. Wijzigingen

[Vervallen per 01-08-2014]

Wijzigingen van dit reglement worden vastgesteld door Aequor.

Bijlage 1

[Vervallen per 01-08-2014]

Voorwaarden voor erkenning

De specifieke voorwaarden, als bedoeld in artikel 5 derde lid, waaraan een door Aequor erkend leerbedrijf moet voldoen, zijn:

Voorwaarde 1

Het leerbedrijf biedt een sociaal en fysiek veilige leerwerkomgeving conform de ARBO-wet die overeenstemt met de toekomstige beroepscontext van de deelnemer en is afgestemd op de leerweg, het niveau en de mogelijkheden van de deelnemer.

Voorwaarde 2

Het leerbedrijf werkt mee aan het beschikbaar stellen en actueel houden van gegevens ten behoeve van het matchen van deelnemer en leerbedrijf.

Voorwaarde 3

Het leerbedrijf stelt een werkplek, deskundigheid, tijd en middelen beschikbaar voor een goede praktijkopleiding, afgestemd op de deelnemer.

Voorwaarde 4

Het leerbedrijf heeft een praktijkopleider benoemd, die verantwoordelijk is voor het leerwerkproces van de deelnemer tijdens de praktijkperiode op het bedrijf, en faciliteert deze praktijkopleider.

De praktijkopleider is in staat om leeractiviteiten te coördineren en een leerwerkomgeving te creëren waarin de deelnemer zich persoonlijk en vakmatig kan ontwikkelen.

De praktijkopleider kan zijn deskundigheid aan de hand van een diploma/certificaat of ervaring aantonen.

Voorwaarde 5

Het leerbedrijf is bereid tot overleg met de onderwijsinstelling en het kenniscentrum Aequor om afspraken te maken en mee te werken aan de kwaliteitsverbetering van de beroepspraktijkvorming, met ondersteuning van de bedrijfsadviseur

Voorwaarde 6

Het leerbedrijf leidt deelnemers op een gestructureerde manier op, waarbij gebruik wordt gemaakt van een leerwerkplan of vaste werkwijze.

N.B.

Naast deze voorwaarden geldt voor alle hippische accommodaties dat zij in het bezit moeten zijn van het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport om erkend te kunnen worden als leerbedrijf.

Terug naar begin van de pagina