Besluit incasso en invordering

[Regeling vervallen per 14-11-2009.]
Geldend van 07-09-2003 t/m 13-11-2009

Besluit incasso en invordering

Het College bescherming persoonsgegevens,

Gelet op artikel 73 Wet bescherming persoonsgegevens;

Gelet op artikel 5:33 Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

II. Wettelijke rente, aanmanings- en invorderingskosten

[Vervallen per 14-11-2009]

  • 1 De wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten zijn verschuldigd vanaf het tijdstip waarop de eerste betalingstermijn is verstreken.

  • 2 De aanmaningskosten bedragen € 10,-.

  • 3 De op de invordering betrekking hebbende kosten bedragen:

    • a) 10% over de eerste € 5000,- van de resterende vordering en 1% van het meerdere, doch tenminste € 45,- en ten hoogste € 1500,- alsmede,

    • b) de kosten van betekening en gerechtelijke tenuitvoerlegging, zoals vastgesteld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, alsmede de hierover verschuldigde B.T.W.

III. Inwerkingtreding

[Vervallen per 14-11-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 september 2003.

P.J. Hustinx,

voorzitter College bescherming persoonsgegevens.

Terug naar begin van de pagina