Bestuursreglement College voor zorgverzekeringen 2007

[Regeling vervallen per 01-05-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2014.]
Geldend van 03-05-2013 t/m 31-03-2014

Bestuursreglement College voor zorgverzekeringen 2007

Het College voor zorgverzekeringen,

gelet op artikel 60, eerste lid, Zorgverzekeringswet,

heeft in zijn vergadering van 12 maart 2007 besloten:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2014]

Dit bestuursreglement en de daarop gebaseerde regelingen verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Uitoefening van taken en bevoegdheden

[Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2014]

 • 1 Het bestuur oefent de taken en bevoegdheden van het college uit.

 • 2 De voorzitter geeft leiding aan het bestuur.

 • 3 De voorzitter wijst een lid van het bestuur aan als plaatsvervangend voorzitter die hem vervangt bij zijn afwezigheid.

 • 4 De plaatsvervangend voorzitter treedt in alle bevoegdheden van de voorzitter, wanneer hij de voorzitter vervangt.

 • 5 De voorzitter ondertekent de besluiten die het bestuur heeft genomen en de rapporten, signalementen, adviezen of richtlijnen die het bestuur heeft vastgesteld.

 • 6 Het bestuur regelt de onderlinge taakverdeling.

 • 7 Het bestuur regelt de structuur en werkwijze van de organisatie van het college.

 • 8 Het bestuur stelt een besluit vast over mandaten, volmachten en machtigingen.

 • 9 Het bestuur legt afspraken met de Nederlandse Zorgautoriteit en De Nederlandse Bank vast in samenwerkingsprotocollen.

 • 10 Het bestuur draagt er zorg voor dat het college zich als publiekrechtelijk orgaan bij zijn bedrijfsvoering in het algemeen richt op datgene wat gebruikelijk is bij de rijksoverheid, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2014]

 • 1 Een bestuurslid heeft het recht van verschoning indien hij van mening is dat zijn onpartijdigheid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen zijn. Indien hij van het recht van verschoning gebruik maakt, doet hij hiervan mededeling aan de voorzitter, dan wel, indien het de voorzitter betreft, de plaatsvervangend voorzitter.

 • 2 Indien het bestuur van mening is dat de onpartijdigheid van een bestuurslid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen zijn of de schijn van partijdigheid de taakvervulling van het bestuur met betrekking tot die aangelegenheid kan schaden, kan het bestuur besluiten een bestuurslid ongevraagd verschoning te verlenen.

Hoofdstuk 3. De vergaderingen van het bestuur

[Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2014]

 • 1 Het bestuur vergadert onder leiding van de voorzitter op een door de voorzitter te bepalen wijze en plaats.

 • 2 Het bestuur vergadert in beginsel een keer per twee weken op door de voorzitter vast te stellen data en tijdstippen en verder zo vaak als de voorzitter dat nodig acht of als een of meer andere leden dat met redenen omkleed verzoeken.

 • 3 Het bestuur maakt van elke vergadering een verslag, dat hij in de eerste volgende vergadering vaststelt.

 • 4 De vergaderingen van het bestuur zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter anders beslist.

 • 5 Over de volgende onderwerpen en aangelegenheden vergadert het bestuur in ieder geval achter gesloten deuren:

  • a. onderwerpen die de privacy van personen raken;

  • b. onderwerpen die bedrijfsgevoelige gegevens betreffen;

  • c. aangelegenheden die als gevolg van de openbare behandeling personen onevenredig in hun belangen kunnen benadelen;

  • d. interne aangelegenheden van het college als werkgever.

 • 6 De voorzitter kan leden van het personeel van de organisatie opdragen de vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

 • 7 Het bestuur kan derden vragen de vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

 • 8 De voorzitter stelt de agenda voor de vergadering van het bestuur samen. Hij draagt zorg voor algemene bekendmaking van de agenda, voor zover de vergadering openbaar is. De andere voor de vergadering bestemde stukken stuurt hij naar de deelnemers die het betreft.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2014]

 • 1 De voorzitter is bevoegd de vergadering te openen zodra twee leden van het bestuur aanwezig zijn.

 • 2 Besluitvorming binnen het bestuur heeft plaats bij meerderheid van stemmen.

 • 3 Om besluiten te kunnen nemen dienen tenminste twee leden van het bestuur, waaronder in ieder geval de voorzitter, aanwezig te zijn.

 • 4 Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.

Hoofdstuk 4. De Raad van Advies

[Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2014]

 • 1 Het bestuur kan een Raad van Advies instellen.

 • 2 Het bestuur bepaalt de samenstelling en werkwijze van de Raad van Advies.

 • 3 Desgevraagd adviseren de Raad van Advies dan wel de leden van de Raad van Advies het bestuur.

 • 4 Het bestuur en de Raad van Advies komen op door het bestuur vast te stellen tijd en plaats bijeen.

 • 5 Bijeenkomsten van het bestuur en de Raad van Advies zijn niet openbaar.

 • 6 De vergoeding van de leden van de Raad van Advies vindt plaats overeenkomstig de vergoeding van commissieleden.

Hoofdstuk 5. De commissies

[Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2014]

 • 1 Het bestuur kan een of meer al dan niet vaste commissies instellen.

 • 2 Voor elke commissie stelt het bestuur een reglement vast, waarin hij ten minste de taak, samenstelling en werkwijze regelt.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2014]

 • 1 Het bestuur benoemt de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de andere leden van een commissie voor de duur van ten hoogste vier jaar. Na afloop van deze periode kan het bestuur de leden steeds opnieuw voor ten hoogste vier jaar benoemen.

 • 2 Het bestuur benoemt de leden op basis van hun ervaring of deskundigheid.

 • 3 Het bestuur kan een lid van een commissie tussentijds ontslaan.

 • 4 De voorzitter kan, na overleg met de voorzitter van een commissie, een medewerker van de organisatie van het college als secretaris van een commissie aanwijzen.

 • 5 De vergaderingen van een commissie zijn niet openbaar, tenzij bij of krachtens het reglement van een commissie anders is bepaald.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2014]

 • 1 Het College voor zorgverzekeringen heeft een vaste commissie die is genaamd Wetenschappelijke Adviesraad.

Artikel 10

[Vervallen per 01-05-2014]

Het college verleent de leden van commissies een vergoeding voor hun werkzaamheden. Bij het verlenen van de vergoeding neemt het college toepasselijke wettelijke regels in acht. Voor zover er geen wettelijke regels voor vergoeding zijn, stelt het college zelf een vergoedingsregeling vast.

Hoofdstuk 6. Voorbereiding en inspraak

[Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 11

[Vervallen per 01-05-2014]

 • 1 Bij de voorbereiding van besluiten, adviezen, rapportages, signalementen en richtlijnen draagt het bestuur er zorg voor dat de nodige informatievergaring plaats heeft.

 • 2 Informatievergaring gebeurt door eigen onderzoek, het openstellen van deelname aan project- of werkgroepen, het horen van belanghebbenden of op enige andere geschikte wijze.

 • 3 Afhankelijk van de situatie vergaart het bestuur informatie mondeling of schriftelijk.

 • 4 Het bestuur kan bij de voorbereiding van besluiten ook gebruik maken van een commissie.

Artikel 12

[Vervallen per 01-05-2014]

 • 1 Het bestuur kan zelf het initiatief nemen tot inspraak bij besluiten en adviezen, rapporten, signalementen en richtlijnen.

 • 2 Bij verzoeken om inspraak beoordeelt het bestuur of het belang van de verzoeker voldoende is.

 • 3 Inspraak kan in mondelinge of schriftelijke vorm plaats hebben.

 • 4 Indien het bestuur dat noodzakelijk acht regelt hij inspraak bij een commissie in het reglement van die commissie.

 • 5 Indien het bestuur dat voor een bepaald onderwerp noodzakelijk acht stelt hij daarvoor een inspraakprotocol vast.

Artikel 13

[Vervallen per 01-05-2014]

Onverminderd artikel 11 en 12 onderhoudt het bestuur met het oog op een adequate uitvoering van zijn taken en bevoegdheden contacten met de vertegenwoordigende organisaties van de belanghebbende partijen op het terrein van de wettelijke zorgverzekeringen.

Hoofdstuk 8. Vertrouwelijkheid

[Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 16

[Vervallen per 01-05-2014]

 • 1 De bestuursleden nemen strikte geheimhouding in acht omtrent alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie verkrijgen en die als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel waarvan de vertrouwelijkheid uit de aard van de informatie voortvloeit, ook na hun aftreden.

 • 2

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op diegenen die belast zijn met de administratieve en secretariële ondersteuning van het bestuur en op diegenen die vergaderingen geheel of gedeeltelijk hebben bijgewoond.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-05-2014]

Artikel 17

[Vervallen per 01-05-2014]

In geval van onvoorziene omstandigheden waarin dit bestuursreglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

Artikel 18

[Vervallen per 01-05-2014]

Het Bestuursreglement College voor zorgverzekeringen 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 19

[Vervallen per 01-05-2014]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Bestuursreglement College voor zorgverzekeringen 2007.

Artikel 20

[Vervallen per 01-05-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2007.

Dit besluit wordt, na verkregen goedkeuring van de minister, gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorzitter,

P.C. Hermans

Terug naar begin van de pagina