Mandaatregeling Faunafonds

[Regeling vervallen per 13-06-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2015.]
Geldend van 01-04-2011 t/m 31-12-2014

Mandaatregeling Faunafonds

Het bestuur van het Faunafonds,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-06-2015]

 • 1 Aan de voorzitter van het Faunafonds mandaat en volmacht te verlenen om namens het bestuur van het Faunafonds te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het gegrond of ongegrond dan wel niet ontvankelijk verklaren van bezwaarschriften tegen besluiten van het bestuur dan wel de secretaris van het Faunafonds;

  • b. verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen.

 • 2 Indien de voorzitter verhinderd is de onder a en b genoemde stukken te ondertekenen, het oudst aanwezige lid van het bestuur als waarnemend voorzitter van het Faunafonds mandaat en volmacht te verlenen om namens het bestuur van het Faunafonds te beslissen en genoemde stukken te ondertekenen.

 • 3 Aan de leden R.P.B. Foppen en J.H.M. Schellekens afzonderlijk mandaat en volmacht te verlenen om namens het bestuur van het Faunafonds te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten;

  • b. verzoeken tot het verlenen van een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door dieren behorende tot beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 83, eerste lid, van de Flora- en faunawet;

  • c. advisering van gedeputeerde staten van de provincies over de uitvoering van taken, hen bij of krachtens de Flora- en faunawet opgedragen;

  • d. advisering aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in verband met bestrijding van schade aangericht door dieren, waaronder begrepen advisering over het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de Flora- en faunawet en over het ontwerp van een ministeriële regeling als bedoeld in de artikelen 65, derde lid, en 67, eerste lid, van de Flora- en faunawet;

  • e. het gegrond of ongegrond dan wel niet ontvankelijk verklaren van bezwaarschriften tegen besluiten van het bestuur dan wel de secretaris van het Faunafonds;

  • g. verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;

  • h. gemachtigden aan te wijzen die het bestuur in bestuursrechtelijke procedures vertegenwoordigen en verweerschriften te ondertekenen.

 • 4 Het in het derde lid bedoelde mandaat en de in dat lid bedoelde volmacht gelden tevens voor elk van de na 29 juni 2007 benoemde leden afzonderlijk.

Artikel 2

[Vervallen per 13-06-2015]

 • 1 Aan de secretaris van het Faunafonds mandaat en volmacht te verlenen om namens het bestuur van het Faunafonds:

  • a. te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende verzoeken tot het verlenen van een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door dieren behorende tot beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 83, eerste lid, van de Flora- en faunawet, indien de getaxeerde schade het bedrag van € 5.000 niet te boven gaat, of indien de aanvrager op grond van artikel 7, vierde lid, van de Regeling vaststelling beleidsregels schadevergoeding Faunafonds niet gehouden is tot het treffen van preventieve afweermaatregelen en de getaxeerde schade het bedrag van € 10.000 niet te boven gaat;

  • b. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende verzoeken tot het verlenen van een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door dieren behorende tot beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 83, eerst lid, van de Flora- en faunawet, indien de getaxeerde schade het bedrag van € 5.000 te boven gaat;

  • c. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het uitbrengen van adviezen aan gedeputeerde staten van provincies met betrekking tot artikel 68, eerste lid, van de Flora- en faunawet;

  • d. aan het bestuur van het Faunafonds gerichte individuele brieven te beantwoorden en te ondertekenen het werkterrein van het Faunafonds betreffende, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van het vigerende beleid van het fonds en de inhoud niet van bestuurlijke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en de inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door het bestuur dient te worden ondertekend;

  • e. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het toekennen van een subsidie het werkterrein van het Faunafonds betreffende;

  • f. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het verstrekken van opdrachten voor onderzoek het werkterrein van het Faunafonds betreffende;

  • g. te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende de verdaging van een beslissing op een ingediend bezwaarschrift;

  • h. bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren in gevallen, het werkterrein van het Faunafonds betreffende, waarin geen sprake is van een besluit dat vatbaar is voor bezwaar en beroep;

  • i. betaalopdrachten aan de bank te verstrekken voor door het Faunafonds te verrichten betalingen, met uitzondering van betalingen van tegemoetkomingen in schade als bedoeld onder a en b;

 • 2 Indien de secretaris verhinderd is omtrent hetgeen onder a tot en met i is vermeld te beslissen of genoemde stukken te ondertekenen, de coördinator Faunazaken van het Faunafonds mandaat en volmacht te verlenen namens het bestuur van het Faunafonds te beslissen en die stukken te ondertekenen.

Artikel 3

[Vervallen per 13-06-2015]

 • a. De algemeen directeur, de manager en de plaatsvervangend manager Recht en Rechtsbescherming van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn gemachtigd om namens het bestuur van het Faunafonds stukken te ondertekenen betreffende: het horen in het openbaar, bedoeld in artikel 7:5, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen, waarin het Faunafonds partij was.

 • b. Juristen werkzaam bij de afdeling Recht en Rechtsbescherming van de Dienst Regelingen te machtigen om het bestuur van het Faunafonds te vertegenwoordigen tijdens terechtzittingen bij de bestuursrechter inzake beroepen tegen besluiten genomen door het bestuur van het Faunafonds en het bestuur van het Faunafonds te vertegenwoordigen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake hoger beroepen tegen besluiten van een bestuursrechter.

Artikel 4

[Vervallen per 13-06-2015]

 • De ondertekening, bedoeld in de artikel 1, eerste lid, luidt:

 • HET BESTUUR VAN HET FAUNAFONDS,

 • voor deze;

 • DE VOORZITTER VAN HET FAUNAFONDS,

 • De ondertekening, bedoeld in artikel 1, tweede lid, luidt:

 • HET BESTUUR VAN HET FAUNAFONDS,

 • voor deze;

 • DE WAARNEMEND VOORZITTER VAN HET FAUNAFONDS,

 • De ondertekening, bedoeld in artikel 1, derde lid jo vierde lid, luidt:

 • HET BESTUUR VAN HET FAUNAFONDS,

 • voor deze;

 • HET BESTUURSLID (gevolgd door de achternaam van het betrokken bestuurslid in hoofdletters geschreven) VAN HET FAUNAFONDS,

 • De ondertekening, bedoeld in artikel 2, eerste lid, luidt:

 • HET BESTUUR VAN HET FAUNAFONDS,

 • voor deze;

 • DE SECRETARIS VAN HET FAUNAFONDS,

 • De ondertekening, bedoeld in artikel 2, tweede lid, luidt:

 • HET BESTUUR VAN HET FAUNAFONDS,

 • voor deze;

 • DE COÖRDINATOR FAUNAZAKEN VAN HET FAUNAFONDS,

Artikel 5

[Vervallen per 13-06-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2002.

Dordrecht, 4 april 2002

Het bestuur van het Faunafonds,

de voorzitter,

J.S. Huys,

de secretaris,

H. Revoort

Terug naar begin van de pagina