Tijdelijke vrijstelling Coragen ter bescherming van de teelt van wortelen en knolselderij tegen wortelvlieg 2013

[Regeling vervallen per 29-08-2013.]
Geldend van 01-05-2013 t/m 28-08-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 april 2013, nr. PAV/13074328, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Coragen ter bestrijding van wortelvlieg in de teelt van wortelen en knolselderij (Tijdelijke vrijstelling Coragen ter bescherming van de teelt van wortelen en knolselderij tegen wortelvlieg 2013)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 29-08-2013]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Coragen (toelatingsnummer 13555) ter bestrijding van wortelvlieg in de teelt van wortelen en knolselderij.

Artikel 2

[Vervallen per 29-08-2013]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 29-08-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2013 en vervalt met ingang van 29 augustus 2013.

Artikel 4

[Vervallen per 29-08-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling Coragen ter bescherming van de teelt van wortelen en knolselderij tegen wortelvlieg 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA

Directeur-Generaal Agro

Bijlage

[Vervallen per 29-08-2013]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 29-08-2013]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings- gebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen

De teelt van knolselderij en wortelen

Wortelvlieg (Psila rosae)

175 ml/ha

2

14

21

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 29-08-2013]

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing van het middel in de teelt van knolselderij op percelen die grenzen langs oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende doppen.

Terug naar begin van de pagina