Besluit tot beperking toegankelijkheid gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet [...] Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 30-04-2013 t/m 31-12-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 april 2013, kenmerk 13058223, tot beperking in toegankelijkheid van gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Handelend in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Defensie;

Gelet op artikel 20, eerste en tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998) wordt voor de navolgende, met name genoemde gebieden, de toegang beperkt, omdat zulks noodzakelijk is voor de bescherming van de in het betreffende gebied voorkomende relevante natuurwaarden.

Artikel 20, eerste lid, van de Nb-wet 1998 bepaalt onder meer dat Gedeputeerde Staten de toegang tot een Natura 2000-gebied of delen van dit gebied, voor zover dit noodzakelijk is voor de bescherming van de natuurwaarden, kunnen beperken.

Artikel 20, tweede lid, van de Nb-wet 1998 bepaalt onder meer dat indien het gebied als bedoeld in het eerste lid geheel of ten dele wordt beheerd door of onder de verantwoordelijkheid van Onze Minister of één van Onze andere Ministers, de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid wordt uitgeoefend door de minister van Economische Zaken, in overeenstemming met Onze andere Minister. Onder Onze andere Minister dient in dit geval te worden verstaan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Defensie.

Het navolgende besluit is in overeenstemming met deze beide Ministers genomen.

Artikel 20, derde lid, van de Nb-wet 1998 bepaalt onder meer dat het verboden is in strijd met de beperkingen die ingevolge het eerste en tweede lid zijn opgelegd, zich te bevinden in een Natura 2000-gebied of gedeelten daarvan.

Artikel 20, vierde lid, van de Nb-wet 1998 bepaalt onder meer dat het verbod in het derde lid niet geldt voor de eigenaar van een Natura 2000-gebied.

Binnen de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan is het noodzakelijk de toegang tot een aantal deelgebieden te beperken. Deze toegangsbeperkingen dienen ter realisering van de Natura 2000-doelen die volgen uit de Habitat- en Vogelrichtlijn, alsmede ter uitvoering van het akkoord Visserijmaatregelen Beschermde Gebieden Noordzee (verder: VIBEG). In de toelichting behorend bij dit besluit wordt hierop nader ingegaan.

Omdat dit Besluit ook van toepassing zal zijn op buitenlandse vissersvaartuigen is het besluit genotificeerd aan de Europese Commissie. Deze notificatie is nodig om de toepassing op buitenlandse vissersvaartuigen onder het Gemeenschappelijk Visserijbeleid juridisch mogelijk te maken. Bovendien is op deze wijze ook het instrument van de vergunning genotificeerd, zodat dit in de toekomst kan worden ingezet t.a.v. andere visserijvormen dan de boomkorvisserij.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Beheerplan:

  Een beheerplan als bedoeld in artikel 19b van de Nb-wet 1998.

 • Best beschikbare technieken en visserijpraktijk:

  Beproefde visserijtechnieken en visserijmanagementsystemen die op dat moment door het bevoegd gezag aanvaard zijn als beste techniek, met inachtname van zaken als onder meer ecologie, milieu (brandstofverbruik), veiligheid en/of dierenwelzijn.

 • Bevoegd gezag:

  Het ministerie van Economische Zaken of diens rechtsopvolger.

 • Bodemberoerende visserij:

  Alle vormen van visserij die de bodem beroeren waaronder in ieder geval begrepen gesleepte visserij met wekkerkettingen, garnalenvisserij en schelpdiervisserij.

 • Handlijnenvisserij:

  Recreatieve of beroepsmatige visserij uitgevoerd door middel van hengels, molen, visdraad en aas.

 • Mosselzaadinvanginstallatie (MZI):

  Al dan niet drijvend, aan de bodem verankerd of bevestigd vistuig, bestaande uit verbindingsmateriaal waaraan met het oogmerk om periodiek mosselzaad te oogsten invangsubstraat is bevestigd waaraan mossellarven zich kunnen hechten.

 • Onderzoeksgebieden:

  Gebieden waar door de overheid geaccordeerd onderzoek plaatsvindt dan wel plaats zal vinden naar visserijeffecten op de bodem en daarop levende flora en fauna, alsmede naar alternatieve vismethoden. Dit onderzoek zal in principe door Nederlandse vaartuigen uitgevoerd worden.

 • Sleepnetvisserij:

  Visserij door middel van een sleepnet, hoe verder ook toegerust (bijvoorbeeld met wekkerketting, klossenpees, pulskor).

 • Vaartuigen:

  Alle vaartuigen, met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer van personen en/of goederen, te water.

 • Variabele corridor:

  Doorgang waarvan de breedte en locatie kunnen variëren.

 • Vaste vistuigen:

  Aalfuik, staand want, hoekwant, aalkistje, ankerkuil, zegen of enig ander vast vistuig, niet zijnde een vistuig bestemd voor het vangen van schelpdieren.

 • Vergunning:

  Een vergunning vereist op basis van de nationale wet- en regelgeving ter uitvoering van een specifieke activiteit. Een nationale of buitenlandse (rechts)persoon welke een dergelijke activiteit wil uitoefenen, kan ofwel zelfstandig ofwel via de bemiddeling van een koepelorganisatie, aan het bevoegd gezag door laatstgenoemde als vergunninghouder worden aangemerkt indien het bevoegd gezag, onder voorschriften, die activiteit als toelaatbaar onder de relevante wet- en regelgeving aanmerkt.

 • VIBEG-akkoord:

  Het bij brief van 15 december 2011 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 29 675, nr. 140) aan de Tweede Kamer aangeboden VIBEG-akkoord.

 • Vissen of visserij:

  Het te water brengen, te water hebben, lichten of ophalen van vistuigen, alsmede het op enigerlei andere wijze pogen om:

  • (delen van) vissen dan wel kuit en broed ervan;

  • (delen van) schaal- en schelpdieren dan wel broed en zaad ervan;

  • zeesterren en zee- of koraalmos,

  uit het water te bemachtigen.

 • Visserijvaartuigen:

  Vaartuigen van alle nationaliteiten die direct of indirect gebruikt worden om te kunnen vissen.

 • Vistuig:

  Alle materieel geschikt om te vissen.

 • Zones:

  De te onderscheiden gebieden zone I, II en III binnen het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone, zoals aangegeven in de bijlage behorend bij dit besluit en daarbij middels coördinaten weergegeven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

De toegang tot de binnen het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone gelegen zone I-gebieden wordt beperkt in die zin dat het gedurende het gehele jaar verboden is in of boven deze gebieden activiteiten van welke aard ook te verrichten, met uitzondering van de hierna genoemde activiteiten:

 • a) met betrekking tot visserij:

  • sleepnetvisserij noodzakelijk ter uitvoering van onderzoek in onderzoeksgebieden.

 • b) met betrekking tot schelpenwinning:

  • schelpenwinning tot 1 januari 2014, echter alleen in de periode 1 april tot 1 november en enkel conform de tot die datum geldende concessiegebieden.

 • c) met betrekking tot aanleg en onderhoud van kabels en (pijp)leidingen:

  • aanleg van kabels en (pijp)leidingen, alsmede het onderhoud ervan, beide mits vergund op grond van de Natuur(beschermings)wet;

  • in de periode van 1 november tot 1 april is onderhoud aan kabels en (pijp)leidingen alleen toegestaan ingeval van calamiteit dan wel in andere gevallen van dringende noodzaak, zulks ter beoordeling vooraf door het bevoegd gezag en onder eventuele nader voorgeschreven bepalingen.

 • d) met betrekking tot vaartuigen:

  • onverlet onderdeel a), tot de vaststelling van het beheerplan Noordzeekustzone het gehele jaar toegankelijk voor alle vaartuigen, echter zonder te vissen, waarbij het vistuig zodanig verpakt of in zodanige toestand dat dadelijk gebruik ervan niet mogelijk is;

  • de zone I-gebieden, uitgezonderd het zone I-gebied ter hoogte van Petten, alleen toegankelijk in de periode 1 april tot 1 november voor alle vaartuigen, echter zonder te vissen, waarbij het vistuig zodanig verpakt of in zodanige toestand dat dadelijk gebruik ervan niet mogelijk is. Het doorvaartverbod tussen 1 november en 1 april wordt van kracht met ingang van de vaststelling van het beheerplan;

  • enkel in het zone I-gebied ter hoogte van Petten is er gedurende het gehele jaar voor alle vaartuigen de mogelijkheid tot doorvaart dicht onder de kust, echter zonder te vissen, waarbij het vistuig zodanig verpakt of in zodanige toestand dat dadelijk gebruik ervan niet mogelijk is;

  • met ingang van de vaststelling van het beheerplan is doorvaart voor zandsuppletievaartuigen van 1 november tot 1 april mogelijk via een variabele corridor, waarvan de exacte locatie afhankelijk is van de ligging van het zandwingebied en de te bereiken suppletielocatie en de aanwezigheid van concentraties zee-eenden. De ligging van de variabele corridor wordt in overleg met het bevoegde gezag vastgesteld, waarbij als uitgangspunt geldt dat de vaarafstand tussen het zandwingebied en de suppletielocatie zo kort mogelijk is met dien verstande dat er een afstand van 1500 meter in acht wordt genomen ten opzichte van concentraties zee-eenden;

  • scheepvaart (doorvaart) in het deel dat overlapt met betonde of te betonnen scheepvaartroutes en met betrekking tot zone I gebied boven Rottum, voor zover het deel dat overlapt met het verdragsgebied Eems-Dollard.

 • e) met betrekking tot vliegverkeer:

  • burgerluchtvaartverkeer vliegend boven 300 meter conform ‘Gedragscode verantwoord vliegen’ en vliegend boven 450 meter zodra dit wettelijk wordt verplicht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

De toegang tot de binnen het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone gelegen zone II-gebieden wordt beperkt in die zin dat het gedurende het gehele jaar verboden is voor bodemberoerende visserij en andere bodemberoerende activiteiten, met uitzondering van de hierna genoemde activiteiten:

 • a) met betrekking tot visserij:

  • in het zone II-gebied ter hoogte van Petten met pulskor tot 1 januari 2016;

  • garnalenvisserij: tot 1 januari 2014 op basis van de ten tijde van het nemen van onderhavig besluit vigerende vergunning op grond van de Natuur(beschermings)wet;

  • garnalenvisserij: vanaf 1 januari 2015 voor zover hiervoor een vergunning op grond van de Natuur(beschermings)wet is verleend;

  • garnalenvisserij: in het zone II-gebied in de doorgaande geul nabij Rottum, de Zuidoostlauwers, tot het moment van (mogelijke) sluiting van de achterliggende komberging voor de garnalenvisserij in kader van afspraken in het traject Viswad en voor zover hiervoor een vergunning op grond van de Natuur(beschermings)wet is verleend;

  • pelagische visserij door middel van ander vistuig dan die ook geschikt is voor bodemberoerende visserij;

  • handlijnenvisserij;

  • vaste vistuigenvisserij;

  • MZI’s.

 • b) met betrekking tot schelpenwinning:

  • schelpenwinning tot 1 januari 2014 op basis van de ten tijde van het nemen van onderhavig besluit vigerende vergunning op grond van de Natuur(beschermings)wet, echter enkel conform de tot die datum geldende concessiegebieden;

  • schelpenwinnning in de zone II-gebieden Stortemelk en Razende Bol na 1 januari 2014, mits vergund op grond van de Natuur(beschermings)wet.

 • c) met betrekking tot aanleg en onderhoud van kabels en (pijp)leidingen:

  • aanleg van kabels en (pijp)leidingen, alsmede het onderhoud ervan, beide mits vergund op grond van de Natuur(beschermings)wet;

  • in de periode van 1 november tot 1 april is onderhoud aan kabels en (pijp)leidingen alleen toegestaan ingeval van calamiteit dan wel in andere gevallen van dringende noodzaak, zulks ter beoordeling vooraf door het bevoegd gezag en onder eventuele nader voorgeschreven bepalingen.

 • d) met betrekking tot vaartuigen:

  • doorvaart en ankeren van vaartuigen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

De toegang tot de binnen het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone gelegen zone III-gebieden wordt beperkt in die zin dat het gedurende het gehele jaar verboden is voor bodemberoerende visserij en andere bodemberoerende activiteiten, met uitzondering van de hierna genoemde activiteiten:

 • a) met betrekking tot visserij:

  • visserij volgens de best beschikbare technieken en visserijpraktijk;

  • garnalenvisserij tot 1 januari 2014 op basis van de ten tijde van het nemen van onderhavig besluit vigerende vergunning op grond van de Natuur(beschermings)wet; en daarna voor zover hiervoor een vergunning op grond van de Natuur(beschermings)wet is verleend;

  • gesleepte visserij met wekkerkettingen tot 1 januari 2014 in de zone III-gebieden nabij Petten en Eierlandsegat;

  • schelpdiervisserij voor zover gereguleerd via een vergunning op grond van de Natuur(beschermings)wet dan wel gereguleerd via het beheerplan, uitgezonderd spisulavisserij in het zone III-gebied boven Ameland;

  • pelagische visserij door middel van ander vistuig dan die ook geschikt is voor bodemberoerende visserij;

  • handlijnenvisserij;

  • vaste vistuigenvisserij;

  • MZI’s.

 • b) met betrekking tot schelpenwinning:

  • schelpenwinning tot 1 januari 2014 op basis van de ten tijde van het nemen van onderhavig besluit vigerende vergunning op grond van de Natuur(beschermings)wet, echter enkel conform de tot die datum geldende concessiegebieden;

  • schelpenwinnning in het zone III-gebied boven Schiermonnikoog na 1 januari 2014, mits vergund op grond van de Natuur(beschermings)wet.

 • c) met betrekking tot aanleg en onderhoud van kabels en (pijp)leidingen:

  • aanleg van kabels en (pijp)leidingen, alsmede het onderhoud ervan, beide mits vergund op grond van de Natuur(beschermings)wet;

  • in de periode van 1 november tot 1 april is onderhoud aan kabels en (pijp)leidingen alleen toegestaan ingeval van calamiteit dan wel andere bij gevallen van dringende noodzaak, zulks ter beoordeling vooraf door het bevoegd gezag en onder eventuele nader voorgeschreven bepalingen.

 • d) met betrekking tot vaartuigen:

  • doorvaart en het ankeren van vaartuigen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

De toegang tot het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone dat gelegen is buiten de zone I-, II- en III-gebieden, als bedoeld in de artikelen respectievelijk 2, 3 en 4, is gedurende het gehele jaar toegestaan voor alle vormen van visserij, mits, voor zover vergunningplichtig, hiervoor een vergunning op grond van de Natuur(beschermings)wet is verleend, dan wel dat de betreffende visserij is opgenomen in een beheerplan, waarbij geldt dat de gesleepte visserij met wekkerkettingen uiterlijk tot 1 januari 2016 is toegestaan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

In het Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan is de toegang tot dat gebied, zonder beperkingen toegestaan, behoudens bij de navolgende activiteiten, waarbij de toegang per 1 januari 2013 onder beperkingen, als volgt, is toegestaan:

 • gesleepte visserij met wekkerkettingen, uitsluitend op grond van een vergunning Natuur(beschermings)wet tot uiterlijk 1 januari 2016;

 • schelpdiervisserij, vaste vistuigenvisserij en mosselzaadinvanginstallaties, voor zover gereguleerd via een vergunning op grond van de Natuur(beschermings)wet dan wel gereguleerd via het beheerplan;

 • overige vormen van beroepsmatige visserij op basis van een vergunning op grond van de Natuur(beschermings)wet dan wel gereguleerd via het desbetreffende beheerplan.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor zover onderzoek in de onderzoeksgebieden eerder is afgerond dan 1 januari 2016, dan gelden vanaf dat eerdere moment de beperkingen van de onderzoeksgebieden niet langer, maar wederom de toegangsbeperkingen geldend voor de desbetreffende zone I dan wel II dan wel III.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2016]

Beroepsmatige visserijvaartuigen met een lengte van 12 meter of meer, dienen bij aanwezigheid binnen de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan te beschikken over in werking zijnde operationele volgapparatuur, zulks minimaal overeenkomstig Europese richtlijnen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2016]

De toegangsbeperkingen uit dit besluit gelden, op grond van artikel 20, vierde lid, van de Nb-wet 1998, gedurende het gehele jaar niet voor de aanwezigheid voor uitvoering van overheidstaken al of niet met behulp van vaartuigen van overheidswege of in opdracht van de overheid, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van beheer en onderhoud, markeren, monitoren, reddings-, inspectie-, toezicht-, opsporings- en defensietaken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op de bekendmaking van de beschikking in de Staatscourant en is geldig tot 1 januari 2016.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2016]

In die gevallen waar een vergunning noodzakelijk is en desbetreffende activiteiten reeds zijn meebeoordeeld in de vergunningprocedure voor Nederlandse vergunninghouders, kan aan die vergunningverplichting door buitenlandse vissers voldaan worden middels een meldingsprocedure. Dit geldt tevens ten aanzien van visserijactiviteiten in het Natura 2000-gebied Voordelta, buiten het bodembeschermingsgebied.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2016]

Overzichtskaart gebiedszones

[Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 252175.png

Deelkaarten gebiedzones

[Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 252176.png
Bijlage 252177.png
Bijlage 252178.png
Bijlage 252179.png
Bijlage 252180.png
Bijlage 252181.png

De zones op de hiervoor weergegeven kaarten hebben de navolgende coördinaten die de begrenzing ervan weergeven:

 • a. De zone I-gebieden zijn gelegen binnen de volgende hoekpunten:

  benaming volgens kaartbeeld:

  Petten

  Nr

  Zone

   

  Petten zone 1

  NB

  OL

  1

  1 I

  52° 38.98"

  4° 35.88"

  2

  1 I

  52° 39.03"

  4° 31.36"

  3

  1 I

  52° 41.22"

  4° 32.85"

  4

  1 I

  52° 41.95"

  4° 33.16"

  5

  1 I

  52° 43.03"

  4° 33.38"

  6

  1 I

  52° 42.84"

  4° 36.74"

  Terschelling

  Nr

  Zone

   

  Terschelling zone 1 west

  NB

  OL

  1

  5 I west

  53° 26.57"

  5° 14.70"

  2

  5 I west

  53° 26.40"

  5° 11.47"

  3

  5 I west

  53° 26.82"

  5° 12.91"

  4

  5 I west

  53° 28.28"

  5° 16.67"

  5

  5 I west

  53° 28.74"

  5° 17.51"

  6

  5 I west

  53° 29.01"

  5° 18.16"

  7

  5 I west

  53° 29.39"

  5° 19.35"

  8

  5 I west

  53° 29.63"

  5° 20.33"

  9

  5 I west

  53° 30.03"

  5° 22.18"

  10

  5 I west

  53° 28.78"

  5° 23.04"

 • b.

  Nr

  Zone

   

  Terschelling zone 1 oost

  NB

  OL

  1

  5 I oost

  53° 31.75"

  5° 49.43"

  2

  5 I oost

  53° 30.63"

  5° 49.36"

  3

  5 I oost

  53° 30.85"

  5° 40.30"

  4

  5 I oost

  53° 31.00"

  5° 35.37"

  5

  5 I oost

  53° 30.92"

  5° 32.95"

  6

  5 I oost

  53° 30.91"

  5° 32.94"

  7

  5 I oost

  53° 31.71"

  5° 32.80"

  8

  5 I oost

  53° 31.85"

  5° 34.60"

  9

  5 I oost

  53° 31.93"

  5° 40.93"

  10

  5 I oost

  53° 31.86"

  5° 43.61"

  Rottum

  Nr

  Zone

   

  Rottum zone 1 west

  NB

  OL

  1

  6 I west

  53° 33.81"

  6° 13.38"

  2

  6 I west

  53° 32.69"

  6° 03.11"

  3

  6 I west

  53° 33.03"

  6° 02.09"

  4

  6 I west

  53° 33.14"

  6° 03.06"

  5

  6 I west

  53° 33.58"

  6° 04.74"

  6

  6 I west

  53° 34.17"

  6° 06.42"

  7

  6 I west

  53° 34.33"

  6° 06.78"

  8

  6 I west

  53° 34.30"

  6° 14.55"

  Nr

  Zone

   

  Rottum zone 1 oost

  NB

  OL

  1

  6 I oost

  53° 33.59"

  6° 36.22"

  2

  6 I oost

  53° 32.82"

  6° 34.67"

  3

  6 I oost

  53° 32.56"

  6° 30.24"

  4

  6 I oost

  53° 33.14"

  6° 26.59"

  5

  6 I oost

  53° 32.64"

  6° 25.44"

  6

  6 I oost

  53° 32.99"

  6° 21.79"

  7

  6 I oost

  53° 32.86"

  6° 18.75"

  8

  6 I oost

  53° 33.20"

  6° 18.79"

  9

  6 I oost

  53° 34.22"

  6° 24.97"

  10

  6 I oost

  53° 34.16"

  6° 25.48"

  11

  6 I oost

  53° 33.84"

  6° 27.56"

  12

  6 I oost

  53° 33.86"

  6° 27.86"

  13

  6 I oost

  53° 33.80"

  6° 28.92"

  14

  6 I oost

  53° 33.82"

  6° 30.56"

  15

  6 I oost

  53° 33.95"

  6° 32.19"

  16

  6 I oost

  53° 33.99"

  6° 33.17"

  17

  6 I oost

  53° 33.95"

  6° 34.00"

  18

  6 I oost

  53° 33.84"

  6° 34.80"

 • a. De zone II-gebieden zijn gelegen binnen de volgende hoekpunten:

  benaming volgens kaartbeeld:

  Petten

  Nr

  Zone

   

  Petten zone 2

  NB

  OL

  1

  1 II

  52° 46.23"

  4° 37.50"

  2

  1 II

  52° 42.84"

  4° 36.74"

  3

  1 II

  52° 43.03"

  4° 33.38"

  4

  1 II

  52° 44.19"

  4° 33.51"

  5

  1 II

  52° 45.18"

  4° 33.30"

  6

  1 II

  52° 49.34"

  4° 34.84"

  7

  1 II

  52° 48.80"

  4° 38.75"

  Razende Bol

  Nr

  Zone

   

  Razende Bol zone 2

  NB

  OL

  1

  2 II

  52° 59.23"

  4° 42.20"

  2

  2 II

  52° 58.56"

  4° 43.10"

  3

  2 II

  52° 58.45"

  4° 43.10"

  4

  2 II

  52° 57.63"

  4° 41.46"

  5

  2 II

  52° 53.81"

  4° 37.94"

  6

  2 II

  52° 53.82"

  4° 37.04"

  7

  2 II

  52° 55.24"

  4° 36.61"

  8

  2 II

  52° 58.07"

  4° 37.03"

  9

  2 II

  52° 58.93"

  4° 38.24"

  10

  2 II

  52° 59.58"

  4° 40.45"

  11

  2 II

  53° 00.71"

  4° 40.70"

  12

  2 II

  53° 00.71"

  4° 41.15"

  13

  2 II

  52° 57.73"

  4° 39.17"

  14

  2 II

  52° 57.53"

  4° 39.71"

  15

  2 II

  52° 57.59"

  4° 40.60"

  16

  2 II

  52° 57.87"

  4° 41.13"

  17

  2 II

  52° 58.15"

  4° 41.72"

  18

  2 II

  52° 58.50"

  4° 42.40"

  19

  2 II

  52° 58.68"

  4° 42.51"

  20

  2 II

  52° 58.78"

  4° 42.49"

  21

  2 II

  52° 58.84"

  4° 42.35"

  22

  2 II

  52° 58.96"

  4° 41.68"

  23

  2 II

  52° 59.03"

  4° 40.49"

  24

  2 II

  52° 58.94"

  4° 39.63"

  25

  2 II

  52° 58.76"

  4° 39.08"

  26

  2 II

  52° 58.51"

  4° 38.91"

  27

  2 II

  52° 58.02"

  4° 38.98"

  Nr

  Zone

   

  Eierlandsegat zone 2

  NB

  OL

  1

  3 II

  53° 10.55"

  4° 50.05"

  2

  3 II

  53° 09.96"

  4° 49.26"

  3

  3 II

  53° 11.88"

  4° 48.01"

  4

  3 II

  53° 12.25"

  4° 47.98"

  5

  3 II

  53° 12.71"

  4° 48.20"

  6

  3 II

  53° 13.02"

  4° 48.73"

  7

  3 II

  53° 13.18"

  4° 49.22"

  8

  3 II

  53° 13.84"

  4° 51.91"

  9

  3 II

  53° 13.67"

  4° 52.12"

  10

  3 II

  53° 13.13"

  4° 51.09"

  11

  3 II

  53° 12.82"

  4° 51.06"

  12

  3 II

  53° 12.39"

  4° 49.93"

  13

  3 II

  53° 11.03"

  4° 51.17"

  Stortemelk

  Nr

  Zone

   

  Stortemelk zone 2

  NB

  OL

  1

  4 II

  53° 20.00"

  5° 04.68"

  2

  4 II

  53° 18.77"

  5° 02.51"

  3

  4 II

  53° 18.83"

  5° 00.86"

  4

  4 II

  53° 19.29"

  4° 59.24"

  5

  4 II

  53° 20.97"

  4° 59.31"

  6

  4 II

  53° 21.79"

  5° 01.36"

  7

  4 II

  53° 22.02"

  5° 01.96"

  8

  4 II

  53° 23.07"

  5° 08.33"

  9

  4 II

  53° 23.05"

  5° 08.92"

  10

  4 II

  53° 22.60"

  5° 09.38"

  11

  4 II

  53° 22.01"

  5° 08.56"

  12

  4 II

  53° 21.63"

  5° 08.43"

  13

  4 II

  53° 21.07"

  5° 08.58"

  14

  4 II

  53° 19.99"

  5° 06.57"

  Terschelling

  Nr

  Zone

   

  Terschelling zone 2

  NB

  OL

  1

  5 II

  53° 30.59"

  5° 30.52"

  2

  5 II

  53° 28.78"

  5° 23.04"

  3

  5 II

  53° 30.03"

  5° 22.18"

  4

  5 II

  53° 30.76"

  5° 25.77"

  5

  5 II

  53° 31.31"

  5° 29.03"

  6

  5 II

  53° 31.64"

  5° 31.81"

  7

  5 II

  53° 31.71"

  5° 32.80"

  8

  5 II

  53° 30.91"

  5° 32.94"

  Rottum

  Nr

  Zone

   

  Rottum zone 2 groen

  NB

  OL

  1

  6 II groen

  53° 32.64"

  6° 25.44"

  2

  6 II groen

  53° 31.98"

  6° 23.87"

  3

  6 II groen

  53° 32.15"

  6° 21.78"

  4

  6 II groen

  53° 31.80"

  6° 18.64"

  5

  6 II groen

  53° 32.86"

  6° 18.75"

  6

  6 II groen

  53° 32.99"

  6° 21.79"

  Nr

  Zone

   

  Rottum zone 2 blauw

  NB

  OL

  1

  8 II

  53° 30.56"

  6° 20.61"

  2

  8 II

  53° 30.50"

  6° 18.51"

  3

  8 II

  53° 31.80"

  6° 18.64"

  4

  8 II

  53° 32.15"

  6° 21.78"

  5

  8 II

  53° 31.98"

  6° 23.87"

 • b. De zone III-gebieden zijn gelegen binnen de volgende hoekpunten:

  benaming volgens kaartbeeld:

Petten

Nr

Zone

 

Petten zone 3

NB

OL

1

1 III

52° 50.65"

4° 41.50"

2

1 III

52° 48.47"

4° 40.65"

3

1 III

52° 45.93"

4° 39.22"

4

1 III

52° 43.45"

4° 38.28"

5

1 III

52° 38.98"

4° 37.51"

6

1 III

52° 38.98"

4° 35.88"

7

1 III

52° 42.84"

4° 36.74"

8

1 III

52° 46.25"

4° 37.50"

9

1 III

52° 48.80"

4° 38.75"

10

1 III

52° 49.34"

4° 34.84"

11

1 III

52° 45.18"

4° 33.30"

12

1 III

52° 45.69"

4° 33.15"

13

1 III

52° 47.45"

4° 32.87"

14

1 III

52° 48.73"

4° 33.01"

15

1 III

52° 50.76"

4° 33.53"

16

1 III

52° 54.24"

4° 34.05"

17

1 III

52° 52.61"

4° 42.32"

Eierlandsegat

Nr

Zone

 

Eierlandsegat zone 3

NB

OL

1

3 III

53° 14.71"

4° 54.60"

2

3 III

53° 13.67"

4° 52.12"

3

3 III

53° 13.84"

4° 51.91"

4

3 III

53° 13.18"

4° 49.22"

5

3 III

53° 13.02"

4° 48.73"

6

3 III

53° 12.71"

4° 48.20"

7

3 III

53° 12.25"

4° 47.98"

8

3 III

53° 11.88"

4° 48.01"

9

3 III

53° 09.96"

4° 49.26"

10

3 III

53° 07.70"

4° 46.80"

11

3 III

53° 10.05"

4° 40.91"

12

3 III

53° 10.49"

4° 41.36"

13

3 III

53° 12.87"

4° 43.94"

14

3 III

53° 14.73"

4° 46.22"

15

3 III

53° 16.48"

4° 48.61"

16

3 III

53° 16.89"

4° 49.26"

17

3 III

53° 18.01"

4° 51.07"

18

3 III

53° 15.26"

4° 55.96"

Terschelling

Nr

Zone

 

Terschelling zone 3

NB

OL

1

5 III

53° 32.13"

5° 54.65"

2

5 III

53° 29.34"

5° 54.65"

3

5 III

53° 28.87"

5° 38.43"

4

5 III

53° 30.91"

5° 32.94"

5

5 III

53° 30.92"

5° 32.95"

6

5 III

53° 31.00"

5° 35.37"

7

5 III

53° 30.85"

5° 40.30"

8

5 III

53° 30.63"

5° 49.36"

9

5 III

53° 31.75"

5° 49.43"

10

5 III

53° 31.79"

5° 51.58"

Rottum

Nr

Zone

 

Rottum zone 3

NB

OL

1

6 III

53° 30.50"

6° 18.51"

2

6 III

53° 30.27"

6° 09.58"

3

6 III

53° 32.69"

6° 03.11"

4

6 III

53° 33.81"

6° 13.38"

5

6 III

53° 34.30"

6° 14.55"

6

6 III

53° 34.27"

6° 24.47"

7

6 III

53° 34.22"

6° 24.97"

8

6 III

53° 33.20"

6° 18.79"

9

6 III

53° 32.86"

6° 18.75"

10

6 III

53° 31.80"

6° 18.64"

Kaarten onderzoeksgebieden effecten garnalenvisserij Noordzeekustzone

[Vervallen per 01-01-2016]

Terschelling-Ameland-Schiermonnikoog

[Vervallen per 01-01-2016]

3 x 2 = 6 BACI-vakken van 15 hectare, met bij Ameland 2 onbeviste gebieden rond 2 boortorens.

Bijlage 252182.png
Bijlage 252183.png
Bijlage 252184.png
Bijlage 252185.png

Hollandse kust

[Vervallen per 01-01-2016]

3 BACI vakken van 15 hectare

Bijlage 252186.png

De locaties waar onderzoek over de effecten van de garnalenvisserij plaatsvindt hebben de volgende hoekpunten:

Schiermonnikoog

Nr.

NB

OL

 

1

53º 34.03

06º 07.49

   

53º 34.08

06º 07.99

   

53º 33.91

06º 07.99

   

53º 33.87

06º 07.54

 

2

53º 33.23

06º 04.69

   

53º 33.28

06º 05.14

   

53º 33.12

06º 05.19

   

53º 33.07

06º 04.74

Ameland

Nr.

NB

OL

 

3

53º 31.21

05º 42.05

   

53º 31.21

05º 42.51

   

53º 31.04

05º 42.51

   

53º 31.04

05º 42.05

 

4

53º 31.67

05º 37.24

   

53º 31.67

05º.37.70

   

53º 31.50

05º 37.70

   

53º 31.50

05º 37.24

Terschelling

Nr.

NB

OL

 

5

53º 28.77

05º 21.48

   

53º 28.87

05º 21.90

   

53º 28.72

05º 21.99

   

53º 28.62

05º 21.57

 

6

53º 28.70

05º 18.06

   

53º 28.80

05º 18.48

   

53º 28.65

05º 18.57

   

53º 28.55

05º 18.15

Petten

Nr.

NB

OL

 

7

52º 42.16

04º 35.87

   

52º 42.14

04º 36.14

   

52º 41.87

04º 36.08

   

52º 41.89

04º 35.81

 

8

52º 41.73

04º 33.65

   

52º 41.71

04º 33.91

   

52º 41.44

04º 33.86

   

52º 41.46

04º 33.59

 

9

52º 40.11

04º 34.05

   

52º 40.09

04º 34.31

   

52º 39.82

04º 34.26

   

52º 39.84

04º 33.99

Terug naar begin van de pagina