Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2013

[Regeling vervallen per 28-04-2018.]
Geldend van 28-04-2013 t/m 27-04-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 april 2013, nr. BOACAT2013/026, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de regionale eenheid Midden-Nederland

Artikel 1

[Vervallen per 28-04-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 28-04-2018]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Midden-Nederland.

Artikel 3

[Vervallen per 28-04-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 28-04-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 1.200 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 28-04-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 28-04-2018]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 28-04-2018]

  • 1 De politiechef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 28-04-2018]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van de in artikel 8 genoemde besluiten, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 28-04-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 april 2013 en vervalt op 28 april 2018.

Artikel 11

[Vervallen per 28-04-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 april 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina