Wijzigingsregeling Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor activiteiten van ondergeschikt belang; wijziging kaarten 2013.2)

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 12 april 2013, nr. IENM/BSK-2013/69090 tot wijziging van de Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor activiteiten van ondergeschikt belang; wijziging kaarten 2013.2)

Artikel II

Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A en B, een aanvraag om een watervergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet is ingediend voor een op grond van artikel 6.12, tweede lid, aanhef en onder f, van het Waterbesluit juncto artikel 6.11 of 6.12 van de Waterregeling, als gewijzigd door deze regeling, van de watervergunningplicht vrijgestelde activiteit van ondergeschikt belang, en daarvoor op dat tijdstip nog geen van kracht zijnde en onherroepelijke watervergunning was verleend, wordt de aanvraag als melding in de zin van artikel 6.14 van de Waterregeling aangemerkt. Artikel 6.15 van die regeling is van toepassing.

Artikel III

Indien voor een op het tijdstip, onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen C en D, bestaand werk of bestaande handeling, welk of welke op dat tijdstip niet strijdig was met de daarvoor krachtens de Waterwet geldende regels of voorschriften, als gevolg van een wijziging krachtens deze regeling van een in bijlage II of III van de Waterregeling opgenomen beheergrens een watervergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet vereist zou worden, blijft ten aanzien van dat werk of die handeling de watervergunningplicht buiten toepassing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen A en B met de kaarten, die ter inzage worden gelegd op het Ministerie van Milieu en Infrastructuur, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, en tevens raadpleegbaar zijn op en te downloaden van www.waterwet.nl .

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina