Instellingsbesluit Adviescommissie fusietoets in het onderwijs

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 april 2013, nr. WJZ/497533, houdende de instelling van een adviescommissie voor de advisering over aanvragen voor fusies in het onderwijs (Instellingsbesluit Adviescommissie fusietoets in het onderwijs)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1 Er is een Adviescommissie fusietoets in het onderwijs.

 • 2 Een medezeggenschapsraad die gevraagd is in te stemmen met een voorgenomen fusie in het primair of voortgezet onderwijs, kan de commissie verzoeken hem te adviseren over de fusie-effectrapportage. Het verzoek aan de commissie vindt plaats voorafgaand aan de verlening of de onthouding van de instemming.

Artikel 3. Leden

 • 1 De commissie bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter.

 • 2 De leden en de voorzitter worden door de minister benoemd en ontslagen. De leden kunnen tussentijds op eigen verzoek worden ontslagen.

 • 3 De leden kiezen een vicevoorzitter uit hun midden.

 • 4 De benoemingen gelden voor een periode van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.

Artikel 4. Werkwijze

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast. De commissie kan een reglement omtrent de werkwijze vaststellen.

 • 2 De commissie kan ter voorbereiding op de totstandkoming van een advies nadere informatie vragen aan de aanvrager.

 • 3 De voorzitter kan in voorkomende gevallen expertise van derden inroepen.

 • 5 Indien de commissie niet binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag een advies kan uitbrengen, stelt de voorzitter van de commissie de minister daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen het advies tegemoet kan worden gezien.

Artikel 5. Ondersteuning

De minister voorziet in het secretariaat van de commissie en treft voorzieningen op het gebied van logistiek en financiën.

Artikel 6. Vergoeding

 • 1 De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen een vaste vergoeding per maand met ingang van 1 januari 2013. De toepasselijke salarisschaal voor de voorzitter en de andere leden is schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De arbeidsduurfactor voor de voorzitter en de andere leden is 3,825/36 respectievelijk 3,087/36.

 • 2 De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland. Deze vergoeding wordt door de secretaris van de commissie afgehandeld.

Artikel 7. Informatieverstrekking

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd alle door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 8. Archiefbescheiden

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel 6 werkt daarbij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie fusietoets in het onderwijs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina