Besluit geheimverklaring overheidsopdracht tot beheer, onderhoud en ondersteuning van aanvraagstations

Geldend van 26-04-2013 t/m heden

Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 april 2013, tot geheimverklaring van de overheidsopdracht tot beheer, onderhoud en ondersteuning van aanvraagstations

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2.23 van de Aanbestedingswet 2012;

Besluit:

Artikel 1

Geheim worden verklaard de diensten ten behoeve van het beheer, onderhoud en ondersteuning van aanvraagstations, bestaande uit apparatuur en programmatuur (inclusief drivers) voor het opnemen en verifiëren van vingerafdrukken, het digitaliseren en uitvoeren van een kwaliteitscontrole van de foto alsmede van de omzetting van de foto in het voorgeschreven technische formaat, het digitaliseren van de handtekening en het aanvraagnummer van de aanvrager van een reisdocument en het uitlezen van de machine readable zone (MRZ) en chip van een reisdocument.

Artikel 2

De diensten bedoeld in artikel 1 omvatten de volgende werkzaamheden:

 • het doorvoeren en distribueren van verbeteringen in de standaard- en maatwerkprogrammatuur, documentatie en instructies van aanvraagstations en mobiele vingerafdrukopname-apparaten;

 • het leveren van formulieren voor het plaatsen van een foto en het zetten van een handtekening;

 • het (beveiligd) opslaan in fysieke ruimtes van de voorraden aanvraagstations (of onderdelen ervan) en van de opstartkaarten voor het gebruik van de aanvraagstations;

 • het verpakken en distribueren van (onderdelen van) apparatuur, smartcards, programmatuur en documentatie naar en van locaties die gebruik maken van aanvraagstations en/of mobiele vingerafdrukopname-apparaten;

 • het op een locatie waar aanvraagstations en/of mobiele vingerafdrukopname-apparaten worden gebruikt dan wel op of vanuit een locatie van de wederpartij uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van aanvraagstations of mobiele vingerafdrukopname-apparaten, zoals het verhelpen van storingen, het vervangen en installeren van apparatuur en programmatuur, het uitvoeren van onderhoud, het wijzigen van (lokale) instellingen aan aanvraagstations en het leveren van ondersteuning bij het gebruik van aanvraagstations en mobiele vingerafdrukopname-apparaten;

 • het hebben van een serviceorganisatie (waar de servicedesk onderdeel van uitmaakt);

 • het ontwikkelen en bijhouden, dat wil zeggen het up to date houden, van de documentatie;

 • het hebben van verbindingen op besloten netwerken (waaronder een aansluiting op GemNet) ten behoeve van het elektronisch distribueren van aangepaste programmatuur naar aanvraagstations en mobiele vingerafdrukopname-apparaten;

 • het hebben van een testomgeving ten behoeve van aanvraagstations en mobiele vingerafdrukopname-apparaten;

 • het hebben van een ontwikkelomgeving ten behoeve van aanvraagstations en mobiele vingerafdrukopname-apparaten;

 • het uitvoeren van testen;

 • het leveren van rapportages;

 • het opzetten en bijhouden van registraties;

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina