Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 2013

[Regeling vervallen per 13-09-2016.]
Geldend van 25-04-2013 t/m 12-09-2016

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 12 april 2013, nr. 3122643, houdende instelling van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 25, eerste lid, van het reglement van orde voor de ministerraad;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 13-09-2016]

De commissie is belast met de coördinatie van intersectorale crisisbeheersing en besluitvorming over de samenhangende aanpak daarvan.

Artikel 3

[Vervallen per 13-09-2016]

  • 1 Vaste leden van de commissie zijn de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en de minister van Veiligheid en Justitie.

  • 2 De Minister van Veiligheid en Justitie is voorzitter tenzij de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, beslist dat hij voorzitter is.

  • 3 De voorzitter wijst in overleg met de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, per situatie en zo nodig per vergadering aan welke andere ministers die het aangaat lid van de commissie zijn.

  • 4 Aan de vergaderingen van de commissie kunnen de staatssecretarissen deelnemen met raadgevende stem, voor zover het zaken betreft waarbij zij uit hoofde van hun taak rechtstreeks zijn betrokken.

  • 5 De commissie neemt geen bevoegdheden over van enige minister en neemt ook geen besluiten over aangelegenheden waarbij een niet-aanwezige minister in het bijzonder is betrokken.

  • 6 In geval van tijdelijke afwezigheid van een minister in de commissie is de algemene vervangingsregeling van toepassing.

  • 7 Bij ontstentenis van de Minister van Veiligheid en Justitie en van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is de vice-Minister-President voorzitter van de commissie.

Artikel 4

[Vervallen per 13-09-2016]

  • 1 Indien het nodig is bij wijze van stemming te beslissen, wordt het besluit bij meerderheid van stemmen opgemaakt, waarbij iedere aanwezige minister één stem heeft. Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.

  • 2 De secretaris zorgt zo spoedig mogelijk voor het ontwerpen van een besluitenlijst, welke de goedkeuring van de ministerraad behoeft. Voor besluiten waarvan de uitvoering geen uitstel duldt, is geen voorafgaande goedkeuring van de besluitenlijst vereist.

Artikel 5

[Vervallen per 13-09-2016]

De commissie benoemt op voordracht van de voorzitter als secretaris een ambtenaar die werkzaam is bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 7

[Vervallen per 13-09-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het met toelichting wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 13-09-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 2013.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina