Beleidsregels aanwijzen accountantsopleidingen

[Regeling vervallen per 22-09-2011.]
Geldend van 01-04-2011 t/m 21-09-2011

Beleidsregels aanwijzen accountantsopleidingen

Vastgesteld door CEA op 23 maart 2011

Voor inschrijving in het register van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratie-consulenten dienen kandidaten op grond van artikel 53 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Waa) de opleiding tot Accountant-Administratieconsulent gevolgd te hebben die voldoet aan de in artikel 56 Waa, eerste lid, onderdeel a, bedoelde eindtermen.

Aan de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) komt op grond van artikel 56, eerste lid onder b Waa de bevoegdheid toe opleidingen aan te wijzen die geheel of gedeeltelijk voldoen aan de in artikel 56, eerste lid onder a bedoelde eindtermen, met uitzondering van de eindtermen die betrekking hebben op de praktijkstage, voor zover deze opleidingen niet zijn geaccrediteerd overeenkomstig artikel 5a.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Voor inschrijving in het register van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants dienen kandidaten op grond van artikel 66 Wet op de registeraccountants (Wra) de opleiding tot Registeraccountant gevolgd te hebben die voldoet aan de in artikel 69 Wra, tweede lid, onderdeel a, bedoelde eindtermen.

Aan CEA komt op grond van artikel 69 Wra, lid 2, sub b de bevoegdheid toe opleidingen aan te wijzen die geheel of gedeeltelijk voldoen aan de in artikel 69, tweede lid, onderdeel a bedoelde eindtermen, met uitzondering van de eindtermen die betrekking hebben op de praktijkstage, voor zover deze opleidingen niet zijn geaccrediteerd overeenkomstig artikel 5a.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

CEA verstrekt aan een opleiding een aanwijzing als de opleiding kan aantonen dat zij voldoet aan de eindtermen en het bijbehorende toetzichtkader zoals die door CEA zijn vastgesteld.

Onderstaande beleidsregels bepalen hoe CEA invulling geeft aan de bevoegdheid om aanwijzingen te verstrekken in de zin van artikel 56, eerste lid onder b Wet op de Accountants-administratieconsulenten en artikel 69, tweede lid onder b Wet op de Registeraccountants.

Regels

[Vervallen per 22-09-2011]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 22-09-2011]

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Artikel 2. Informatievoorziening

[Vervallen per 22-09-2011]

 • 1 CEA stelt via haar website informatie beschikbaar over het aanwijzen van opleidingen. Op de website wordt tenminste informatie gegeven over CEA, over de relevante wettelijke bepalingen, over het verstrekken van een aanwijzing en over de daarbij gehanteerde procedure, criteria en rechtsmiddelen.

Artikel 3. Beleidsregels en toezichtkader

[Vervallen per 22-09-2011]

 • 2 CEA stelt een toezichtkader vast met daarin de aspecten en criteria die CEA hanteert bij de beoordeling van een aanvraag van een aanwijzing.

 • 3 Het toezichtkader vormt onderdeel van deze beleidsregels.

 • 4 De beleidsregels en het toezichtkader voor een aanvraag van een aanwijzing worden gepubliceerd op de website van CEA en in de Staatscourant. Ze worden voorts op verzoek beschikbaar gesteld aan de aanvrager.

Artikel 4. Aanvraagprocedure

[Vervallen per 22-09-2011]

 • 1 Een aanvraag kan alleen bij CEA worden ingediend door middel van een aanvraagformulier dat bij CEA verkrijgbaar is.

 • 2 Een aanvraag voor een aanwijzing kan zowel schriftelijk, in drievoud, als elektronisch bij CEA worden ingediend. Een aanvraag moet worden voorzien van een dagtekening en de handtekening van de aanvrager.

 • 3 Een aanvraag bevat alle gegevens en bescheiden die CEA nodig heeft voor het beoordelen van de aanvraag zoals vermeld op het aanvraagformulier, waaronder in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden:

  • a. Algemene gegevens van de opleiding en een algemene beschrijving van de instelling en de opleiding;

  • b. Beschrijving van de toelatingsvoorwaarden en instroomvereisten voor de opleiding en eventuele vrijstellingsregelingen;

  • c. Een beschrijving van het programma van de opleiding, waaronder in elk geval een beschrijving van de onderwijseenheden die deel uitmaken van de opleiding, de voor te schrijven literatuur, de gehanteerde onderwijsvormen en het examenprogramma/-examenreglement (ten minste de exameneisen en de wijze van toetsing);

  • d. Beschrijving van de overeenstemming van het opleidings-/examenprogramma van de opleiding met de door CEA vastgestelde eindtermen, bij voorkeur via het model zoals door CEA beschikbaar wordt gesteld;

  • e. Overzicht van de docenten per onderwijseenheid, inclusief recent CV (of profielschets indien nog geen docenten zijn aangesteld);

  • f. Indien de opleiding slechts gedeeltelijk aan de eindtermen voldoet: de wijze waarop en de opleidingen waarmee de studenten aan de overige door de CEA gestelde eindtermen kunnen gaan voldoen.

 • 4 Na indiening van de aanvraag verstrekt CEA aan de aanvrager zo spoedig mogelijk een overzicht van de voor behandeling van deze specifieke aanvraag benodigde (aanvullende) informatie.

Artikel 5. Behandeling aanvraag

[Vervallen per 22-09-2011]

 • 1 CEA kan voor de beoordeling van de aanvraag een adviescommissie inschakelen.

 • 2 CEA en de door CEA ingestelde adviescommissie kunnen de aanvrager ook na de aanvankelijk verzochte informatie om aanvullende gegevens en bescheiden verzoeken indien dit voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is. De termijn voor het beslissen op de aanvraag wordt opgeschort met ingang van de dag waarop CEA en/of de adviescommissie de aanvrager om aanvulling van gegevens heeft verzocht tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 3 CEA en de adviescommissie betrachten, ieder met inachtneming van hun wettelijke verplichtingen, geheimhouding ter zake de behandeling van de aanvraag en de door de aanvrager overgelegde gegevens en bescheiden die vertrouwelijk zijn of waarvan redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat ze vertrouwelijk zijn.

Artikel 6. Criteria voor de beoordeling van een aanvraag

[Vervallen per 22-09-2011]

 • 1 Een opleiding komt in aanmerking voor een aanwijzing van CEA indien deze opleiding:

  • a. voornemens is de opleiding binnen een jaar na het moment van de aanvraag van de aanwijzing aan te bieden en daadwerkelijk te verzorgen, en

  • b. minimaal de kennis en vaardigheden omvat die nodig zijn om de eindtermen van de volgende vakgebieden te bereiken:

   • i. Audit & Assurance;

   • ii. Externe verslaggeving;

   • iii. Bestuurlijke informatieverzorging;

  • c. de door CEA vastgestelde eindtermen op eindniveau aantoonbaar in het curriculum van de opleiding heeft opgenomen, en

  • d. voldoet aan de aspecten en criteria van het toezichtkader, en

  • e. participeert in een systeem van landelijke examens met een landelijk examenreglement, waarop naar het oordeel van CEA adequaat toezicht wordt gehouden, en

  • f. de geldigheidsduur van tentamens, examens en studiefasen heeft geregeld en wel zodanig dat deze geldigheidsduur voor de eindtermen van de onderstaande vakgebieden maximaal 6 jaar bedraagt:

   • i. Audit en Assurance;

   • ii. Externe verslaggeving;

   • iii. Bestuurlijke informatieverzorging;

   • iv. Belastingrecht (alleen voor aanwijzingen o.g.v. de Waa).

  • g. een theoretisch getuigschrift uitreikt aan studenten die met goed gevolg de opleiding als bedoeld in artikel 66 Wra of artikel 53 Waa met uitzondering van de eindtermen van de praktijkopleiding hebben voltooid;

  • h. voldoende waarborgen biedt voor het in continuïteit verzorgen van de opleiding zodat ingeschreven studenten in staat worden gesteld alle kennis en vaardigheden op te doen die voor het bereiken van de eindtermen nodig zijn, en

  • i. toezegt haar medewerking te verlenen aan periodieke controles door de CEA en periodieke beleidsgesprekken tussen de opleiding en CEA.

 • 2 Indien de aanbieder van een opleiding het volledige onderwijsprogramma op meerdere locaties verzorgt dan dient voor elke locatie afzonderlijk een aanwijzing aangevraagd te worden, tenzij de opleiding op alle locaties identiek is. Een opleiding op meerdere locaties wordt als identiek aangemerkt indien het onderwijsprogramma, de toetsing en de docenten identiek zijn en de organisatorische aansturing door dezelfde persoon of groep van personen plaatsvindt.

 • 3 Indien de aanbieder van een opleiding de opleiding in meerdere varianten aanbiedt (voltijd, deeltijd, duaal), dient voor elke variant afzonderlijk een aanwijzing aangevraagd te worden.

Artikel 7. Besluitvorming over een aanvraag

[Vervallen per 22-09-2011]

 • 1 Indien CEA voornemens is een negatief besluit te nemen op een aanvraag stelt zij de aanvrager in beginsel in de gelegenheid hierop te reageren.

 • 2 Het aanwijzingsbesluit vermeldt de datum van inwerkingtreding van het besluit, de voorwaarden en voorschriften die van toepassing zijn op het aanwijzingsbesluit en een nauwkeurige beschrijving van de opleiding in termen van vakgebieden en studielast, ter identificatie van de opleiding.

 • 3 Een besluit tot aanwijzing van een opleiding heeft een beperkte geldigheidsduur van maximaal 4 jaar, tenzij het een eerste aanwijzing betreft. De eerste aanwijzing van een opleiding heeft een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar.

 • 4 De geldigheid van een aanwijzing vervalt indien een opleiding een jaar na de datum van de aanwijzing de opleiding niet verzorgd heeft. Voor het opnieuw verkrijgen van een aanwijzing dient de betreffende opleiding een nieuwe aanvraag voor een aanwijzing bij CEA in overeenkomstig de bepalingen van deze beleidsregels.

 • 5 Indien de geldigheidsduur van een aanwijzing ten einde loopt, dient de opleiding tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van die geldigheidsduur, een nieuwe aanvraag voor aanwijzing bij CEA in.

 • 6 Aan de aanwijzing worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden:

  • a. dat de opleiding voldoende maatregelen neemt om er voor te zorgen dat zij gedurende de looptijd van de aanwijzing blijft voldoen aan de aspecten en criteria van het toezichtkader;

  • b. dat de opleiding alle medewerking aan CEA verleent die nodig is om te controleren of de aspecten en criteria zoals genoemd in artikel 6 van deze beleidsregels en de aan de aanwijzing verbonden voorwaarden en/of voorschriften worden nageleefd. Deze medewerking omvat in ieder geval het op verzoek van de CEA verstrekken van alle relevante gegevens en bescheiden over de opleiding die een aanwijzing heeft van CEA en het periodiek meewerken aan een beleidsgesprek met CEA;

  • c. dat de opleiding alle wijzigingen die relevant (kunnen) zijn voor de verstrekte aanwijzing, terstond aan CEA kenbaar maakt, voorzien van alle informatie die CEA nodig heeft om de gevolgen van de wijziging(en) te kunnen beoordelen;

  • d. dat de opleiding incidenten en bijzondere gebeurtenissen die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de kwaliteit en/of samenstelling van de opleiding terstond bij CEA meldt. De melding omvat in ieder geval een aanduiding van het incident of de bijzondere gebeurtenis, de datum van het incident of de bijzondere gebeurtenis, de maatregel(en) die de opleiding heeft getroffen of zal gaan treffen, inclusief het tijdstip van de maatregel(en). Nadere informatie over het melden van incidenten en bijzondere gebeurtenissen is te vinden op de website van CEA www.ceaweb.nl.

 • 7 Een besluit tot aanwijzing van een opleiding kan door CEA tijdelijk, voorwaardelijk, geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, indien CEA van oordeel is dat de opleiding op onderdelen niet of niet meer voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 6 van deze beleidsregels, aan de aan de aanwijzing verbonden voorwaarden of indien de opleiding haar medewerking zoals bedoeld in het zesde lid van dit artikel onthoudt, of indien de opleiding aantoonbaar in strijd handelt met de bepalingen van artikel 8 van deze beleidsregels.

 • 8 Een aanwijzing is niet overdraagbaar.

Artikel 8. Publiciteit over een aanwijzing

[Vervallen per 22-09-2011]

 • 1 CEA verbindt in beginsel steeds voorschriften aan de aanwijzing die zien op uitingen omtrent de verleende aanwijzing, welke voorschriften tenminste inhouden dat het een opleiding is toegestaan bekendheid te geven aan een besluit tot aanwijzing van die opleiding door CEA, mits de hiernavolgende bepalingen daarbij in acht worden genomen.

 • 2 Uit de publicatie moet duidelijk blijken welke opleiding is aangewezen. De uiting mag niet de indruk wekken dat de aanwijzing zich uitstrekt tot andere opleidingen, vooropleidingen en/of vervolgopleidingen.

 • 3 De uitingen dienen nauwkeurig en in overeenstemming met de wet en de tekst van het aanwijzingsbesluit te zijn. De opleiding mag geen onjuiste verwachtingen wekken bij (potentiële) studenten of anderen over de reikwijdte van het besluit tot aanwijzing of de mogelijkheden tot inschrijving in de accountantsregisters van NOvAA en NIVRA na voltooiing van de opleiding, welke inschrijving volledig voorbehouden is aan de besturen van betreffende beroepsorganisaties.

 • 4 Indien CEA van mening is dat een publieke uiting in strijd is met de bepalingen van deze beleidsregels kan zij de opleiding verzoeken de uiting aan te passen en/of ongedaan te maken dan wel te (doen) rectificeren. De opleiding dient aan een dergelijk verzoek van CEA terstond gevolg te geven.

 • 5 Indien de CEA een eerder verstrekte aanwijzing tijdelijk of geheel heeft ingetrokken, dient de opleiding alle uitingen ter zake van het besluit tot aanwijzing terstond te staken en (potentiële) studenten en/of andere betrokkenen te informeren dat de aanwijzing niet meer van kracht is en welke gevolgen dit heeft voor betreffende (potentiële) studenten.

 • 6 Het gebruik van het CEA-logo bij uitingen over een aanwijzingsbesluit is niet toegestaan.

Slotbepalingen

[Vervallen per 22-09-2011]

Artikel 9

[Vervallen per 22-09-2011]

Deze beleidsregels zijn vastgesteld op 23 maart 2011 en treden in werking op 1 april 2011.

Artikel 10

[Vervallen per 22-09-2011]

Deze beleidsregels liggen ter inzage bij het secretariaat van CEA en zijn beschikbaar via de website van de CEA: www.ceaweb.nl. De beleidsregels zijn bekend gemaakt door publicatie in de Staatscourant nr.  6016 op 1 april 2011.

Artikel 11

[Vervallen per 22-09-2011]

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels aanwijzen accountantsopleidingen

Terug naar begin van de pagina