Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009

[Regeling vervallen per 09-04-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.]
Geldend van 25-06-2011 t/m 31-03-2013

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009

§ 1. Organisatie

[Vervallen per 09-04-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 09-04-2013]

De Nederlandse Mededingingsautoriteit is samengesteld uit:

 • a. de Raad van Bestuur en de rechtstreeks aan de Raad van Bestuur verbonden adviseurs en ondersteunende medewerkers;

 • b. de stafafdeling Strategie en Communicatie;

 • c. de directie Juridische Dienst;

 • d. de directie Mededinging, waarvan deel uitmaakt het clementiebureau;

 • e. de directie Regulering Energie en Vervoer;

 • f. de directie Bedrijfsvoering;

 • g. het Economisch Bureau.

Artikel 2

[Vervallen per 09-04-2013]

De Raad van Bestuur voert overleg over de algemene gang van zaken binnen de Nederlandse Mededingingsautoriteit en over de uitvoering van zijn daarop betrekking hebbende leidinggevende taken met de directeuren en hoofden.

Artikel 3

[Vervallen per 09-04-2013]

De stafafdeling Strategie en Communicatie is met name belast met taken van initiërende en coördinerende aard inzake de positie en het functioneren van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en met de interne en externe communicatie.

Artikel 4

[Vervallen per 09-04-2013]

De directie Juridische Dienst is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet, de Wet op het financieel toezicht, de Telecommunicatiewet, de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet onafhankelijk netbeheer2, de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie, de Spoorwegwet, de Loodsenwet, de Wet luchtvaart, de Wet personenvervoer 2000 en de Scheepvaartverkeerswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake de oplegging van sancties, de behandeling van bezwaren en beroep, en het optreden als Amicus Curiae. De directie Juridische Dienst treedt op als juridische adviseur en verricht uit dien hoofde juridische werkzaamheden van algemene aard ten behoeve van de gehele Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Artikel 5

[Vervallen per 09-04-2013]

De directie Mededinging is belast:

Artikel 7

[Vervallen per 09-04-2013]

Het Economisch Bureau verricht zaaksgebonden en algemeen economisch onderzoek ten behoeve van de gehele Nederlandse Mededingingsautoriteit. Het Economisch Bureau adviseert de Raad van Bestuur. Het Economisch Bureau participeert in internationale gremia en publiceert wetenschappelijk gefundeerde artikelen op het gebied van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Artikel 8

[Vervallen per 09-04-2013]

De directie Bedrijfsvoering is belast met taken van respectievelijk personele en organisatorische, financiële en facilitaire aard ten behoeve van het goed functioneren van de Nederlandse Mededingingsautoriteit met inachtneming van de daaraan bij of krachtens de wet gestelde eisen.

Artikel 9

[Vervallen per 09-04-2013]

De onderdelen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verrichten hun taken, met inachtneming van de daaraan bij de wet gestelde grenzen, in onderlinge samenwerking en afstemming.

§ 2. Mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 09-04-2013]

Artikel 10

[Vervallen per 09-04-2013]

Aan de leden van de Raad van Bestuur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de Mededingingswet, de Wet op het financieel toezicht, de Telecommunicatiewet, de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet onafhankelijk netbeheer, de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie, de Spoorwegwet, de Loodsenwet, de Wet luchtvaart, de Wet personenvervoer 2000, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet openbaarheid van bestuur en voor alle andere aangelegenheden de Nederlandse Mededingingsautoriteit betreffende, indien:

 • a. niet gewacht kan worden op een besluit van de Raad;

 • b. het de schriftelijke afdoening en ondertekening van stukken betreft die voortvloeien uit door de Raad genomen besluiten.

Artikel 11

[Vervallen per 09-04-2013]

 • 2 De mandaatverlening, bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op:

  • a. besluiten betreffende het opleggen van een bestuurlijke sanctie, een voorlopige last onder dwangsom of een bindende aanwijzing, met uitzondering van besluiten die in ondermandaat namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie worden genomen;

  • b. besluiten op grond van artikel 37 van de Mededingingswet, waarin een vergunning wordt vereist, en besluiten op grond van de artikelen 40, 41, 44, 45 en 46 van de Mededingingswet;

  • c. beslissingen op bezwaar;

  • d. regelgeving;

  • e. besluiten en handelingen inzake de strategische koers en het communicatiebeleid.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onder c, wordt aan de directeur van de directie Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger mandaat en machtiging verleend voor het nemen van beslissingen op bezwaar niet zijnde een beslissing op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, een beslissing inzake geschilbeslechting, een beslissing betreffende het opleggen van een bestuurlijke sanctie, een voorlopige last onder dwangsom of een bindende aanwijzing.

Artikel 12

[Vervallen per 09-04-2013]

 • 2 De mandaatverlening als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op:

  • a. besluiten betreffende het opleggen van een bestuurlijke sanctie, een voorlopige last onder dwangsom of een bindende aanwijzing;

  • b. besluiten op grond van artikel 37 van de Mededingingswet, waarin een vergunning wordt vereist, en besluiten op grond van de artikelen 40, 41, 44, 45 en 46 van de Mededingingswet;

  • c. beslissingen op bezwaar;

  • d. regelgeving;

  • e. besluiten en handelingen inzake de strategische koers en het communicatiebeleid.

Artikel 13

[Vervallen per 09-04-2013]

Machtiging voor de uitoefening van de bevoegdheden van artikel 7 van de Elektriciteitswet 1998 en van artikel 35 van de Gaswet wordt verleend aan:

 • a. het hoofd en zijn plaatsvervanger van de stafdienst Bedrijfsvoering van de directie Regulering Energie en Vervoer;

 • b. de clustermanager en zijn plaatsvervanger van het cluster Energie en Vervoer van de directie Juridische Dienst;

 • c. de clustermanager en zijn plaatsvervanger van het cluster Onderzoek en Informatiemanagement van de directie Regulering Energie en Vervoer.

Artikel 14a

[Vervallen per 09-04-2013]

Aan de directeur Bedrijfsvoering, zijn plaatsvervanger en de clustermanager FEZ wordt mandaat en machtiging verleend voor het vaststellen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen als bedoeld in de artikelen 4:86, eerste lid, 4:94, eerste lid, 4:96, 4:99, 4:112, eerste lid, en 5:10, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 15

[Vervallen per 09-04-2013]

Aan de directeur van de directie Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger wordt machtiging verleend om beslissingen te nemen inzake het optreden als Amicus Curiae.

Artikel 16

[Vervallen per 09-04-2013]

 • 1 Het clementiebureau is belast met de toepassing van de Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken tot vermindering van geldboetes betreffende kartels.

 • 2 Aan de clementiefunctionaris wordt mandaat en machtiging verleend voor het voorbereiden en het doen van clementietoezeggingen als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van deze beleidsregels.

Artikel 17

[Vervallen per 09-04-2013]

Artikel 18

[Vervallen per 09-04-2013]

Artikel 19

[Vervallen per 09-04-2013]

Aan de in de onderstaande tabel vermelde functionarissen en hun plaatsvervangers wordt volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen zoals benoemd in de tabel, voor zover deze per verplichting het in de tabel aangegeven bedrag niet te boven gaan, alsmede voor het nemen van beslissingen op verzoeken om betaling voortvloeiend uit eerder door hen aangegane verplichtingen voor zover deze per betaling het aangegeven bedrag niet te boven gaan, binnen het door de Raad vastgestelde werkplan en binnen het door de Raad daartoe vastgestelde budget.

Bugdethouder

Mandaat Euro exclus. BTW

Budget voor

Directeur directie Juridische Dienst

115.000

Juridisch advies en procesvertegenwoordiging

Inhuur specialisten; tolken, verslagleggers

Directeur directie Mededinging

115.000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur

Directeur directie Regulering Energie

115.000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend en Vervoer onderzoek en inhuur

Directeur directie Bedrijfsvoering

115.000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur

Chief Economist

115.000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur

Hoofd S&C

50.000

Inhuur specialisten: brochures; communicatieactiviteiten; vertalingen; foto’s

Clustermanager HRM

50.000

Lidmaatschappen; vergoeding telefoonkosten

Clustermanager I&A

50.000

Automatisering; hardware; software;

inhuur specialisten: programmeren

Clustermanager DIV

5.000

Digitale bestanden, bibliotheek en literatuur

Clustermanager FM

5.000

Op eigen werkterrein

Artikel 20

[Vervallen per 09-04-2013]

Aan de medewerkers van de Nederlandse Mededingingsautoriteit werkzaam bij de directie Juridische Dienst, met uitzondering van secretariële en ondersteunende medewerkers, wordt machtiging verleend de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen bij gerechtelijke procedures.

Artikel 21

[Vervallen per 09-04-2013]

 • 2 Aan de directeuren en hoofden van de in artikel 1, onderdeel b tot en met g, genoemde onderdelen, en hun plaatsvervangers, wordt, binnen het door de Raad vastgestelde werkplan en binnen het door de Raad daartoe vastgestelde budget, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • 1°. het aanstellen van medewerkers;

  • 2°. het goedkeuren van aanvragen tot wijzigingen in de arbeidsduur van medewerkers met uitzondering van aanvragen bedoeld in artikel 21, tweede lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

  • 3°. het verlenen van toestemming voor interim functievervulling en het aangaan van desbetreffende overeenkomsten;

  • 4°. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten, inclusief het verlenen van studieverlof;

  • 5°. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van medewerkers;

  • 6°. verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor de opleiding van medewerkers;

  • 7°. het aangaan van verplichtingen inzake het inhuren van tijdelijk personeel;

  • 8°. verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor het inhuren van tijdelijk personeel;

  • 9°. het aangaan van stageovereenkomsten;

  • 10°. het doen van uitgaven voor aardigheidjes;

  • 11°. het doen van uitgaven ten behoeve van representatie;

  • 12°. het toekennen van eenmalige toeslagen van maximaal € 500 netto aan medewerkers in het kader van ‘bewust belonen’;

  • 13°. het nemen van beslissingen inzake het woon-werkverkeer.

Artikel 22

[Vervallen per 09-04-2013]

Aan de directeuren en hoofden van de in artikel 1, onderdelen b tot en met g genoemde onderdelen, hun plaatsvervangers en de bij de onderdelen werkzame clustermanagers, en hun plaatsvervangers, wordt voor de onder hen ressorterende medewerkers, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het verlenen van vakantie;

 • b. het verlenen van kort buitengewoon verlof;

 • c. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;

 • d. het accorderen van binnen- en buitenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties binnen- en buitenland.

Artikel 22a

[Vervallen per 09-04-2013]

De artikelen 10, 11, 12, 21 en 22 van dit besluit omvatten, met inachtneming van artikel 6 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, ook de door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Raad van Bestuur gemandateerde bevoegdheden.

§ 3. Aanwijzing bevoegde ambtenaren

[Vervallen per 09-04-2013]

Artikel 23

[Vervallen per 09-04-2013]

 • 2 De ambtenaren werkzaam bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit zijn aangewezen als:

  • a. functionarissen als bedoeld in artikel 20, vijfde lid, van de Verordening 1/20033, belast met het verlenen van bijstand aan door de Europese Commissie gemachtigde functionarissen en andere begeleidende personen;

  • b. functionarissen als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Verordening 1/2003, belast met het verrichten van een inspectie op verzoek van de Europese Commissie of andere mededingingsautoriteiten.

Artikel 23a

[Vervallen per 09-04-2013]

De Programmamanager Inlichtingen, de Inlichtingenrechercheurs en de Informatiespecialist werkzaam bij het cluster Recherche en Inlichtingen van de directie Mededinging, zijn aangewezen als toezichthoudende ambtenaren als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Beleidsregel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit met betrekking tot (anonieme) informanten.

Artikel 24

[Vervallen per 09-04-2013]

Aan de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt machtiging verleend tot het ondertekenen van de legitimatiebewijzen van de toezichthoudende ambtenaren en functionarissen als bedoeld in artikel 23 van dit besluit.

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 09-04-2013]

Artikel 26

[Vervallen per 09-04-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

Artikel 27

[Vervallen per 09-04-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 september 2009

De

Raad van Bestuur

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

P. Kalbfleisch

R.J.P. Jansen

G.J.L. Zijl

 1. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319), zoals deze komt te luiden na tot wet te zijn verheven en na inwerkingtreding.

  ^ [1]
 2. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer).

  ^ [2]
 3. Verordening 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PbEU 2003, L 001.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina