Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 17-04-2002 t/m 31-03-2013

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa

§ 1. Organisatie

[Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2013]

 • 1 De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) is, overeenkomstig het in de bijlage bij dit besluit opgenomen schema, samengesteld uit:

  • a. de directeur-generaal en de rechtstreeks aan hem verbonden adviseurs en ondersteunende medewerkers;

  • b. de stafafdeling Strategie en Communicatie (SenC);

  • c. de directie Concurrentietoezicht (CT);

  • d. de directie Concentratiecontrole (CoCo);

  • e. de Juridische Dienst (JD);

  • f. de directie Intern Beleid en Beheer (IBB).

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2013]

De directeur Concurrentietoezicht is tevens plaatsvervangend directeur-generaal.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2013]

 • 1 De directeur-generaal voert over de algemene gang van zaken binnen de Nederlandse mededingingsautoriteit en de uitvoering van zijn daarop betrekking hebbende leidinggevende taken overleg in het directieteam NMa.

 • 2 In het directieteam NMa hebben, naast de directeur-generaal als voorzitter, zitting de hoofden van de in artikel 1, eerste lid, onder b tot en met f, en tweede lid genoemde onderdelen. Het hoofd van de stafafdeling Strategie en Communicatie is secretaris van het directieteam NMa. Hij wordt als zodanig bijgestaan door de directiesecretaresse.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2013]

De stafafdeling Strategie en Communicatie is met name belast met taken van initiërende en coördinerende aard inzake de positie en het functioneren van de Nederlandse mededingingsautoriteit en met de in- en externe communicatie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2013]

De directie Concurrentietoezicht is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake kartels en economische machtsposities.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2013]

De directie Concentratiecontrole is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake concentraties van ondernemingen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2013]

De Dienst uitvoering en toezicht energie is belast met taken ter uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2013]

De Juridische Dienst is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake de oplegging van sancties en de behandeling van bezwaren en beroepen. Hij behandelt tevens bezwaren en beroepen op het gebied van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en verricht juridische werkzaamheden van algemene aard ten behoeve van de gehele Nederlandse mededingingsautoriteit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2013]

De directie Intern Beleid en Beheer is belast met taken van personele, financiële, organisatorische en facilitaire aard ten behoeve van het goed functioneren van de Nederlandse mededingingsautoriteit met inachtneming van de daaraan bij of krachtens de wet gestelde eisen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2013]

De onderdelen van de Nederlandse mededingingsautoriteit verrichten hun taken, met inachtneming van de daaraan bij de wet gestelde grenzen, in onderlinge samenwerking en afstemming.

§ 2. Mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 11

[Vervallen per 01-04-2013]

Aan de plaatsvervangend directeur-generaal wordt mandaat, ondervolmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de Mededingingswet, de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en voor alle andere aangelegenheden de Nederlandse mededingingsautoriteit betreffende.

Artikel 12

[Vervallen per 01-04-2013]

Aan de directeuren van de directies Concurrentietoezicht en Concentratiecontrole en van de Juridische Dienst en hun plaatsvervangers wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten op grond van de Mededingingswet, artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 19, eerste lid, van de Gaswet.

Artikel 13

[Vervallen per 01-04-2013]

Aan de directeur en de plaatsvervangend directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten op grond van de Gaswet met uitzondering van artikel 19, eerste lid, van die wet.

Artikel 14

[Vervallen per 01-04-2013]

Aan de cluster- en taakgroepmanagers bij de directie Concurrentietoezicht en de clustermanagers bij de Juridische Dienst wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten op grond van de Mededingingswet met betrekking tot aangelegenheden behorende tot het werkterrein van de betrokken directie of dienst.

Artikel 15

[Vervallen per 01-04-2013]

Aan de directeuren van de directies Concurrentietoezicht en Concentratiecontrole en van de Juridische Dienst en hun plaatsvervangers wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten op grond van de Mededingingswet, artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 19, eerste lid, van de Gaswet. Dit mandaat geldt niet indien het besluit waartegen het bezwaar is gericht, door de betrokkene zelf in mandaat is genomen.

Artikel 16

[Vervallen per 01-04-2013]

Aan de directeur van de Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger wordt mandaat en ondermandaat verleend voor het nemen van besluiten op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten op grond van de Elektriciteitswet, met uitzondering van artikel 51, en de Gaswet, met uitzondering van artikel 19, eerste lid.

Artikel 17

[Vervallen per 01-04-2013]

Aan de in de onderstaande tabel vermelde functionarissen en hun plaatsvervangers wordt ondervolmacht verleend tot het aangaan van financiële verplichtingen zoals benoemd in de tabel, voor zover deze per verplichting het in de tabel aangegeven bedrag niet te boven gaan, alsmede tot het nemen van beslissingen op verzoeken om betaling voortvloeiend uit eerder door hen aangegane verplichtingen, voor zover deze per betaling het aangegeven bedrag niet te boven gaan.

Functionaris

Verplichtingen

Bedrag

tot 1-1-2002

vanaf 1-1-2002

           

Directeur DTe

Onderzoeksopdrachten

f

250.000,00

115.000,00

 

Opvragen informatie,

vertaalopdrachten,

verslaglegging

bijeenkomsten

 

5.000,00

 

2.500,00

Directeuren CT, CoCo, JD

Onderzoeksopdrachten

en juridisch advies

 

50.000,00

 

25.000,00

 

Opvragen informatie,

vertaalopdrachten,

verslaglegging

bijeenkomsten

 

5.000,00

 

2.500,00

Hoofd S&C

op eigen werkterrein

 

50.000,00

 

25.000,00

Communicatie adviseur

op eigen werkterrein

 

2.500,00

 

1.500,00

Directeur IBB

Alle

 

100.000,00

 

50.000,00

Clustermanager human resources management

op eigen werkterrein

 

50.000,00

 

25.000,00

Medewerker personeel en opleidingen

opleidingen, seminars e.d

 

5.000,00

 

2.500,00

Coördinator facilitaire zaken

op eigen werkterrein

 

10.000,00

 

5.000,00

Coördinator informatiemanagement en automatisering

aanschaf automatiseringsmiddelen

 

2.500,00

 

1.500,00

Eerste medewerker bibliotheek

Aanschaf boeken en tijdschriften

 

2.500,00

 

1.500,00

Medewerkers directie CT belast met toezichthoudende taken

Opvragen informatie bij Kamers van Koophandel

 

275,00

 

125,00

Taakgroepmanagers

Onderzoeksopdrachten

     

€ 12.500

Artikel 18

[Vervallen per 01-04-2013]

De ondertekening van stukken namens de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit vindt als volgt plaats:

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit,

voor deze:

(handtekening)

(naam ondertekenaar)

(functie).

Artikel 19

[Vervallen per 01-04-2013]

Aan de medewerkers van de Nederlandse mededingingsautoriteit werkzaam bij de Juridische Dienst, met uitzondering van secretariële medewerkers, wordt machtiging verleend de directeur-generaal te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.

Artikel 20

[Vervallen per 01-04-2013]

Aan de hoofden van de in artikel 1, eerste lid, onder b tot en met f, en tweede lid genoemde onderdelen, hun plaatsvervangers en de bij die onderdelen werkzame cluster- en taakgroepmanagers wordt onder- mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het verlenen van vakantie, kort buitengewoon verlof en zwangerschapsen bevallingsverlof aan hun medewerkers.

§ 3. Aanwijzing bevoegde ambtenaren

[Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 21

[Vervallen per 01-04-2013]

Als ambtenaren als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Mededingingswet, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens die wet, worden aangewezen:

 • a. de medewerkers van de directie Concurrentietoezicht met uitzondering van de directeur;

 • b. de medewerkers van de directie Concentratiecontrole;

 • c. de medewerkers van de directie Intern Beleid en Beheer in het bijzonder belast met informatisering en automatisering.

Artikel 22

[Vervallen per 01-04-2013]

Als ambtenaren als bedoeld in artikel 59, eerste lid, van de Gaswet, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de aldaar bedoelde onderdelen van die wet, worden aangewezen de medewerkers van de Dienst uitvoering en toezicht energie.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 23

[Vervallen per 01-04-2013]

Het Besluit mandaat en volmacht Nederlandse mededingingsautoriteit 1999, het Besluit mandaat Gaswet, het Besluit ondermandaat NMa en het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Mededingingswet worden ingetrokken.

Artikel 24

[Vervallen per 01-04-2013]

Dit besluit zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 25

[Vervallen per 01-04-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa.

Den Haag, 5 juli 2001.

De

directeur-generaal

van de Nederlandse mededingingsautoriteit,

A.W. Kist.

Terug naar begin van de pagina