Regeling vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling internationaal excelleren [...] Emiraten, Oman, Saudi-Arabië, Singapore en Zuid-Korea)

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-05-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 12 april 2013, nr. MinBuza-213.140239, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling internationaal excelleren met betrekking tot de landen Rusland, Koeweit, Bahrein, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Saudi-Arabië, Singapore en Zuid-Korea

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit EZ-subsidies:

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor de periode vanaf 1 mei 2013 tot en met 31 december 2013 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend ten laste van de artikelen 3.1, 4.1 en 5.19 van de Subsidieregeling internationaal excelleren (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving) met betrekking tot de landen Rusland, Koeweit, Bahrein, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Saudi-Arabië, Singapore en Zuid-Korea. Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in de eerste volzin geldt een bedrag van € 500.000.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Terug naar begin van de pagina