Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering van het ministerie [...] van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2013

[Regeling vervallen per 21-03-2014.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 20-03-2014

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 15 april 2013, nr. IENM/BSK-2013/65596, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van diverse subsidie-regelingen en programma’s en enige andere regelingen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2013 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen en -programma’s en enige andere regelingen op het terrein van het ministerie van I en M 2013)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikelen 10:3,10:4, eerste lid, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken van 8 maart 2013, nr. ZJZ1337389;

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 21-03-2014]

Aan de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken wordt mandaat en volmacht verleend tot:

 • a. het nemen van besluiten en het sluiten van overeenkomsten in het kader van de uitvoering van de in de bijlage opgenomen subsidieregelingen en -programma’s en andere regelingen.

 • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 21-03-2014]

Aan de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken wordt machtiging verleend tot:

 • a. het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de in artikel 1 bedoelde besluiten en overeenkomsten;

 • b. het voeren van procedures bij de rechter over de in artikel 1 bedoelde besluiten en overeenkomsten.

Artikel 3

[Vervallen per 21-03-2014]

De directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 21-03-2014]

 • 1 Een document waarin een besluit, overeenkomst of handeling als bedoeld in artikel 1 of 2 wordt vastgelegd of bevestigd, bevat in ieder geval een verwijzing naar het subsidieprogramma, de subsidieregeling of de andere regeling, waarop het besluit, de overeenkomst of de handeling betrekking heeft.

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt, indien het subsidie-programma, de subsidieregeling of de andere regeling tot de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu behoort, aan het slot:

  ‘DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze:’

  gevolgd door de functieaanduiding, naam en handtekening van de gemandateerde gevolmachtigde of gemachtigde functionaris.

 • 3 Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt, indien het subsidie-programma, de subsidieregeling of de andere regeling tot de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu behoort, aan het slot:

  ‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze”

  gevolgd door de functieaanduiding, naam en handtekening van gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde functionaris.

Artikel 5

[Vervallen per 21-03-2014]

De volgende besluiten worden ingetrokken:

Artikel 7

[Vervallen per 21-03-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen en -programma’s en enige andere regelingen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Bijlage bij artikel 1, onderdeel a

[Vervallen per 21-03-2014]

Onderdeel A – scheepvaart

Onderdeel B – spoor en weg

 • Subsidieprogramma innovatief reizen van en naar het station.

 • Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers.

 • Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: hybride en elektrisch Rijden.

 • Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: Truck van de Toekomst.

 • Subsidieprogramma Tankstations alternatieve brandstoffen 2009.

 • Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer, voor zover betrekking op het Subsidieprogramma CO2-reductie goederenvervoer.

 • Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer, voor zover betrekking op het Subsidieprogramma CO2-reductie Innovatieve Biobrandstoffen voor transport 2006.

 • Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer, voor zover betrekking op het Subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer.

 • Subsidieprogramma Electromobiliteit+.

 • Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen.

 • Tijdelijke regeling subsidie boordcomputer taxi.

 • Tijdelijke subsidieregeling stimuleren bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor.

Onderdeel C – water

Onderdeel D – milieu

Onderdeel E – ruimte

Terug naar begin van de pagina