Mandaatregister OPTA 2009-I

[Regeling vervallen per 01-03-2011.]
Geldend van 11-07-2009 t/m 28-02-2011

Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, onderscheidenlijk de voorzitter van het college, onderscheidenlijk de afdelingshoofden van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, houdende mandatering, ondermandatering, volmacht en machtiging van bevoegdheden van het college aan de voorzitter van het college en de ambtenaren in dienst van het college

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, onderscheidenlijk de voorzitter van het college, onderscheidenlijk de afdelingshoofden van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit;

overwegende dat het wenselijk is voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen dan wel andere handelingen te verrichten, neer te leggen bij de voorzitter van het college alsmede bij functionarissen in dienst van de OPTA;

Besluiten:

Artikel 1. Besluiten die zijn voorbehouden aan het college

[Vervallen per 01-03-2011]

  • 6 Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van een besluit in mandaat genomen door de voorzitter van het college.

Artikel 2. Mandatering aan de voorzitter van het college

[Vervallen per 01-03-2011]

 

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever

Gemandateerde

1.

Aanstelling en ontslag van medewerkers in schaal 13 en hoger

College

Voorzitter

2.

Vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de afdelingshoofden en plaatsvervangend afdelingshoofden alsmede overige rechtspositionele beslissingen ten aanzien van deze medewerkers

College

Voorzitter

3.

Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van een besluit in mandaat genomen door een afdelingshoofd

College

Voorzitter

4.

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 6a Telecommunicatiewet

College

Voorzitter

5.

Het nemen en intrekken van boetebesluiten

College

Voorzitter

6.

De mededeling als bedoeld in artikel 5:50 Algemene wet bestuursrecht dat geen bestuurlijke boete zal worden opgelegd

College

Voorzitter

7.

Het opleggen en intrekken van een last onder dwangsom, het nemen of intrekken van een last onder bestuursdwangbeschikking of het nemen van een toepassingsbeschikking

College

Voorzitter

8.

Het nemen van een invorderingsbeschikking

College

Voorzitter

9.

Het nemen van een beschikking tot het vaststellen van de kosten van bestuursdwang

College

Voorzitter

10.

Het nemen van een beschikking als bedoeld in artikel 4:18 of artikel 4:20 Algemene wet bestuursrecht

College

Voorzitter

11.

De bevoegdheid om ondermandaat te verlenen bij aan hem gemandateerde besluiten

College

Voorzitter

12.

De bevoegdheid om door het college genomen besluiten te ondertekenen

College

Voorzitter

13.

Het nemen van besluiten die niet elders in dit mandaatregister aan anderen zijn gemandateerd, met uitzondering van de besluiten genoemd in artikel 1

College

Voorzitter

Artikel 3. Mandateringen aan de afdelingshoofden van OPTA

[Vervallen per 01-03-2011]

 

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever

Gemandateerde

1.

Aanstelling en ontslag van medewerkers tot en met schaal 12

College

Afdelingshoofd

2.

Vaststellen van de beoordeling van het functioneren van medewerkers, uitgezonderd de plaatsvervangend afdelingshoofden, alsmede overige rechtspositionele beslissingen ten aanzien van deze medewerkers

College

Afdelingshoofd

3.

Het nemen van factuurbesluiten

College

Afdelingshoofd

4.

Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom

College

Afdelingshoofd

5.

Het verlenen, intrekken en wijzigen van uitstel van betaling

College

Afdelingshoofd

6.

Het verlenen, intrekken en wijzigen van een voorschot

College

Afdelingshoofd

7.

Het vaststellen van de verschuldigde wettelijke rente

College

Afdelingshoofd

8.

Het aanmanen van een schuldenaar en het in dat verband in rekening brengen van een vergoeding

College

Afdelingshoofd

9.

Het nemen van tariefbesluiten

College

Afdelingshoofd

10.

Het toekennen, overdragen, opschorten en intrekken van nummers uit door de Minister vastgestelde nummerplannen

College

Afdelingshoofd

11.

Het nemen van besluiten tot het registreren van marktpartijen

College

Afdelingshoofd

12.

Het nemen van een beschikking als bedoeld in artikel 5.3, derde en vierde lid, Telecommunicatiewet

College

Afdelingshoofd

13.

Het nemen van een geschilbesluit als bedoeld in artikel 12.2 Telecommunicatiewet en artikel 58 Postwet 2009

College

Afdelingshoofd

14.

Het nemen van een voorlopig besluit als bedoeld in artikel 12.5, tweede lid, Telecommunicatiewet en artikel 60, derde lid, Postwet 2009

College

Afdelingshoofd

15.

Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van een in mandaat door een plaatsvervangend afdelingshoofd genomen besluit

College

Afdelingshoofd

16.

Het beslissen op verzoeken om informatie of het actief openbaar maken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover de gevraagde gegevens berusten bij de eigen afdeling

College

Afdelingshoofd

17.

De bevoegdheid om ondermandaat te verlenen bij aan hen gemandateerde besluiten

College

Afdelingshoofd

18.

Het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 4:5, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht

College

Afdelingshoofd

19.

Het geven van aanwijzingen als bedoeld in de artikelen 7.3a en 7.3b Telecommunicatiewet en artikel 47 Postwet 2009

College

Afdelingshoofd

20.

Het toekennen van een vergoeding als bedoeld in artikel 9.3 Telecommunicatiewet

College

Afdelingshoofd

21.

Het vaststellen van een bijdrage als bedoeld in artikel 9.4 Telecommunicatiewet

College

Afdelingshoofd

22.

Het toekennen van een vergoeding als bedoeld in artikel 30 Postwet 2009

College

Afdelingshoofd

23.

Het vaststellen van de vergoeding als bedoeld in artikel 31 Postwet 2009

College

Afdelingshoofd

24.

Het geven van algemene instructies als bedoeld in artikel 10:22 Algemene wet bestuursrecht

College

Afdelingshoofd

Artikel 4. Ondermandateringen aan medewerkers van de afdelingen van OPTA

[Vervallen per 01-03-2011]

 

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever

Ondergemandateerde

1.

Het opleggen en intrekken van een last onder dwangsom of het nemen, het nemen of intrekken van een last onder bestuursdwangbeschikking of het nemen van een toepassingsbeschikking

Voorzitter

Afdelingshoofd

2.

Het opleggen en intrekken van een last onder dwangsom, het nemen of intrekken van een last onder bestuursdwangbeschikking of het nemen van een toepassingsbeschikking

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

3.

Het nemen van een invorderingsbeschikking

Voorzitter

Afdelingshoofd

4.

Het nemen van een invorderingsbeschikking

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

5.

Het nemen van een beschikking tot het vaststellen van de kosten van bestuursdwang

Voorzitter

Afdelingshoofd

6.

Het nemen van een beschikking tot het vaststellen van de kosten van bestuursdwang

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

7.

Het nemen van een beschikking als bedoeld in artikel 4:18 of artikel 4:20 Algemene wet bestuursrecht

Voorzitter

Afdelingshoofd

8.

Het nemen van een beschikking als bedoeld in artikel 4:18 of artikel 4:20 Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

9.

Aanstelling en ontslag van medewerkers tot en met schaal 12

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

10.

Vaststellen van de beoordeling van het functioneren van medewerkers van de eigen afdeling1, alsmede overige rechtspositionele beslissingen ten aanzien van deze medewerkers

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

11.

Het nemen van factuurbesluiten

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

12.

Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

13.

Het verlenen, intrekken en wijzigen van uitstel van betaling

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

14.

Het verlenen, intrekken en wijzigen van een voorschot

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

15.

Het vaststellen van de verschuldigde wettelijke rente

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

16.

Het aanmanen van een schuldenaar en het in dat verband in rekening brengen van een vergoeding

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

17.

Het nemen van tariefbesluiten

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

18.

Het toekennen, overdragen, opschorten en intrekken van nummers uit door de Minister vastgestelde nummerplannen

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

19.

Het nemen van besluiten tot het registreren van marktpartijen

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

20.

Het nemen van een beschikking als bedoeld in artikel 5.3, derde en vierde lid, Telecommunicatiewet

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

21.

Het nemen van een geschilbesluit als bedoeld in artikel 12.2 Telecommunicatiewet en artikel 58 Postwet 2009

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

22.

Het nemen van een voorlopig besluit als bedoeld in artikel 12.5, tweede lid, Telecommunicatiewet en artikel 60, derde lid, Postwet 2009

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

23.

Het beslissen op verzoeken om informatie of het actief openbaar maken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover de gevraagde gegevens berusten bij de eigen afdeling

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

24.

Het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 4:5, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

25.

Het nemen van besluiten die inhouden de toekenning, reservering of intrekking van niet meer dan 30 elfcijferige informatienummers en/of niet meer dan 100 bedrijfsnummers als bedoeld in het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd en medewerker N&R2

26.

Het geven van aanwijzingen als bedoeld in de artikelen 7.3a en 7.3b Telecommunicatiewet en artikel 47 Postwet 2009

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

27.

Het toekennen van een vergoeding als bedoeld in artikel 9.3 Telecommunicatiewet

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

28.

Het vaststellen van een bijdrage als bedoeld in artikel 9.4 Telecommunicatiewet

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

29.

Het toekennen van een vergoeding als bedoeld in artikel 30 Postwet 2009

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

30.

Het vaststellen van de vergoeding als bedoeld in artikel 31 Postwet 2009

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

31.

Het geven van algemene instructies als bedoeld in artikel 10:22 Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

1 Niet zijnde het afdelingshoofd en het plaatsvervangend afdelingshoofd.

2 Hiermee worden de Senior medewerker Nummers en Registraties, de Medewerker Nummers en Registraties A en de Medewerker Nummers en Registraties B bedoeld.

Artikel 5. Volmachten

[Vervallen per 01-03-2011]

 

Omschrijving bevoegdheid

Volmachtgever

Gevolmachtigde

1.

Het doen van uitgaven binnen het voor het Managementteam van OPTA vastgestelde deel van de begroting

College

Voorzitter

2.

Het doen van uitgaven buiten de begroting

College

Voorzitter

3.

Het doen van uitgaven binnen het voor de desbetreffende afdeling vastgestelde deel van de begroting

College

Afdelingshoofd

4.

Het doen van uitgaven binnen het voor de desbetreffende unitvastgestelde deel van de begroting

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

Artikel 6. Machtigingen

[Vervallen per 01-03-2011]

 

Omschrijving bevoegdheid

Verlener van de machtiging

Gemachtigde

1.

Vertegenwoordiging in rechte inclusief het ondertekenen van processtukken

Voorzitter

Medewerker1

2.

Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover betrekking hebbend op de eigen afdeling of unit, zoals het toezenden van stukken en informatieverstrekking

College

Afdelingshoofd

3.

Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover betrekking hebbend op de eigen afdeling of unit, zoals het toezenden van stukken en informatieverstrekking

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

4.

Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover betrekking hebbend op de eigen afdeling of unit, zoals het toezenden van stukken en informatieverstrekking

Plaatsvervangend afdelingshoofd

Medewerker2

5.

Het vaststellen van aanvraagformulieren als bedoeld in artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht

College

Plaatsvervangend afdelingshoofd

6.

Het doen van vorderingen als bedoeld in de artikelen 12.4 en 18.7 Telecommunicatiewet en de artikelen 39 en 59 Postwet 2009

College

Afdelingshoofd

7.

Het doen van vorderingen als bedoeld in de artikelen 12.4 en 18.7 Telecommunicatiewet en de artikelen 39 en 59 Postwet 2009

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend afdelingshoofd

8.

Het doen van een kennisgeving van verdaging als bedoeld in artikel 4:14 Algemene wet bestuursrecht

College

Medewerker3

9.

Het voldoen aan de doorzendplicht c.q. terugzendplicht als bedoeld in de artikelen 2:3 en 6:15 Algemene wet bestuursrecht

College

Medewerker3

10.

Het stellen van een termijn om een aanvraag met gegevens en bescheiden, dan wel met een vertaling of een samenvatting aan te vullen

College

Medewerker3

1 Hiermee wordt iedere medewerker van het college bedoeld. Per concreet geval beslist de voorzitter wie is gemachtigd om OPTA in rechte te vertegenwoordigen.

2 Hiermee wordt iedere medewerker van het college bedoeld, met uitzondering van het afdelingshoofd en het plaatsvervangend afdelingshoofd. Per concreet geval beslist het plaatsvervangend afdelingshoofd wie is gemachtigd.

3 Hiermee wordt iedere medewerker van het college bedoeld. Per concreet geval beslist het college wie is gemachtigd.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-03-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-03-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatregister OPTA 2009-I.

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

C.A. Fonteijn,

voorzitter.

Hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur,

D.L. Braal-Verhoog.

Hoofd afdeling Markten,

D.I. Bos.

Wnd. Hoofd afdeling Bedrijfsvoering,

R.P. van Eijl.

Terug naar begin van de pagina