Mandaatregister OPTA 2006

[Regeling vervallen per 13-12-2007.]
Geldend van 11-11-2006 t/m 12-12-2007

Besluit van het college, onderscheidenlijk de voorzitter van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, onderscheidenlijk de afdelingshoofden van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, houdende mandatering, ondermandatering, volmacht en machtiging van bevoegdheden van het college aan de voorzitter van het college en de ambtenaren in dienst van het college

Het college, onderscheidenlijk de voorzitter van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, onderscheidenlijk de hoofden van de afdelingen van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

Overwegende dat het wenselijk is voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen dan wel andere handelingen te verrichten, neer te leggen bij de voorzitter van het college alsmede bij functionarissen in dienst van de OPTA;

Besluiten:

Artikel 1. Besluiten die voorbehouden blijven aan het college van OPTA

[Vervallen per 13-12-2007]

  • 6 Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van een besluit in mandaat genomen door de Voorzitter van het college van OPTA.

Artikel 2. Mandatering aan de Voorzitter van het college van OPTA

[Vervallen per 13-12-2007]

 

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever

Gemandateerde

1.

Aanstelling en ontslag van medewerkers in schaal 13 en hoger

College

Voorzitter

2.

Vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de afdelingshoofden en plaatsvervangend afdelingshoofden alsmede overige rechtspositionele beslissingen ten aanzien van deze medewerkers

College

Voorzitter

3.

Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van een besluit in mandaat genomen door een afdelingshoofd

College

Voorzitter

4.

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 6a van de Telecommunicatiewet

College

Voorzitter

5.

Het nemen en intrekken van boetebesluiten

College

Voorzitter

6.

Het opleggen en intrekken van een last onder dwangsom of het nemen of intrekken van een bestuursdwangbeschikking

College

Voorzitter

7.

De bevoegdheid om ondermandaat te verlenen bij aan hem gemandateerde besluiten

College

Voorzitter

8.

De bevoegdheid om door het college genomen besluiten te ondertekenen

College

Voorzitter

9.

Het nemen van besluiten die niet elders in dit mandaatregister aan anderen zijn gemandateerd, met uitzondering van de besluiten genoemd in artikel 1.

College

Voorzitter

Artikel 3. Mandateringen aan de afdelingshoofden van OPTA

[Vervallen per 13-12-2007]

 

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever

Gemandateerde

1.

Aanstelling en ontslag van medewerkers tot en met schaal 12

College

Afdelingshoofd

2.

Vaststellen van de beoordeling van het functioneren van medewerkers, uitgezonderd de plaatsvervangend afdelingshoofden, alsmede overige rechtspositionele beslissingen ten aanzien van deze medewerkers

College

Afdelingshoofd

3.

Het nemen van factuurbesluiten1

College

Afdelingshoofd

4.

Het nemen van tariefbesluiten

College

Afdelingshoofd

5.

Het toekennen, reserveren, overdragen en intrekken van nummers uit door de Minister vastgestelde nummerplannen

College

Afdelingshoofd

6.

Het nemen van besluiten tot het registreren van marktpartijen2

College

Afdelingshoofd

7.

Het nemen van een beschikking als bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, van de Telecommunicatiewet

College

Afdelingshoofd

8.

Het nemen van een geschilbesluit als bedoeld in artikel 12.2 van de Telecommunicatiewet

College

Afdelingshoofd

9.

Het nemen van een voorlopig besluit als bedoeld in artikel 12.5, tweede lid, van de Telecommunicatiewet

College

Afdelingshoofd

10.

Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van een in mandaat door een plaatsvervangend afdelingshoofd genomen besluit

College

Afdelingshoofd

11.

Het beslissen op verzoeken om informatie of het actief openbaar maken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover de gevraagde gegevens berusten bij de eigen afdeling

College

Afdelingshoofd

12.

De bevoegdheid om ondermandaat te verlenen bij aan hen gemandateerde besluiten

College

Afdelingshoofd

13.

Het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht

College

Afdelingshoofd

1 Dit betreft degenen die openbare elektronische communicatiediensten of een openbaar elektronisch communicatienetwerk aanbieden of degenen die bijbehorende faciliteiten aanleggen of aanbieden, uitgezonderd de aanbieders van een elektronische programmagids.

2 Zie noot 1.

Artikel 4. Ondermandateringen aan medewerkers van de afdelingen van OPTA

[Vervallen per 13-12-2007]

 

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever

Ondergemandateerde

1.

Het opleggen en intrekken van een last onder dwangsom of het nemen of intrekken van een bestuursdwangbeschikking

Voorzitter

Afdelingshoofd

2.

Het nemen van factuurbesluiten3

Afdelingshoofd

Sectorleider

3.

Het nemen van tariefbesluiten

Afdelingshoofd

Sectorleider

4.

Het nemen van besluiten tot het registreren van marktpartijen4

Afdelingshoofd

Sectorleider

5.

Het nemen van een geschilbesluit als bedoeld in artikel 12.2 van de Telecommunicatiewet

Afdelingshoofd

Sectorleider

6.

Het nemen van een beschikking als bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, van de Telecommunicatiewet

Afdelingshoofd

Sectorleider

7.

Het beslissen op verzoeken om informatie of het actief openbaar maken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Afdelingshoofd

Sectorleider

8.

Het toekennen, reserveren en intrekken van nummers uit door de Minister vastgestelde nummerplannen met uitzondering van besluiten genoemd onder 8

Afdelingshoofd

Sectorleider

9.

Het nemen van besluiten die inhouden de toekenning, reservering of intrekking van niet meer dan 30 elfcijferige informatienummers en/of niet meer dan 100 bedrijfsnummers als bedoeld in het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

Afdelingshoofd

Sectorleider en medewerker N&R5

10.

Het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd

Sectorleider

3 Zie noot 1.

4 Zie noot 1.

5 Hiermee wordt bedoeld de medewerker Nummers en Registraties.

Artikel 5. Volmachten

[Vervallen per 13-12-2007]

 

Omschrijving bevoegdheid

Volmachtgever

Gevolmachtigde

1.

Het doen van uitgaven binnen het voor het Managementteam van OPTA vastgestelde deel van de begroting

College

Voorzitter

2.

Het doen van uitgaven buiten de begroting

College

Voorzitter

3.

Het doen van uitgaven binnen het voor de desbetreffende afdeling vastgestelde deel van de begroting

College

Afdelingshoofd

4.

Het doen van uitgaven binnen het voor de desbetreffende sector vastgestelde deel van de begroting

Afdelingshoofd

Sectorleider

Artikel 6. Machtigingen

[Vervallen per 13-12-2007]

 

Omschrijving bevoegdheid

Verlener van de machtiging

Gemachtigde

1.

Vertegenwoordiging in rechte

Voorzitter

(senior) Juridisch toezichtmedewerker

2.

Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover betrekking hebbend op de eigen afdeling of sector, zoals het toezenden van stukken en informatieverstrekking

College

Afdelingshoofd

3.

Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover betrekking hebbend op de eigen afdeling of sector, zoals het toezenden van stukken en informatieverstrekking

Afdelingshoofd

Sectorleider

4.

Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover betrekking hebbend op de eigen afdeling of sector, zoals het toezenden van stukken en informatieverstrekking

Sectorleider

Medewerker6

5.

Het vaststellen van aanvraagformulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht

College

Sectorleider

6.

Het doen van een informatievordering als bedoeld in artikel 18.7 van de Telecommunicatiewet

College

Afdelingshoofd

7.

Het doen van een informatievordering als bedoeld in artikel 18.7 van de Telecommunicatiewet

Afdelingshoofd

Sectorleider

8.

Het doen van een kennisgeving van verdaging als bedoeld in artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht

College

Medewerker7

9.

Het voldoen aan de doorzendplicht c.q. terugzendplicht als bedoeld in de artikelen 2:3 en 6:15 Algemene wet bestuursrecht

College

Medewerker8

10.

Het stellen van een termijn om een aanvraag met gegevens en bescheiden, dan wel met een vertaling of een samenvatting aan te vullen

College

Medewerker9

6Hiermee wordt iedere medewerker van het College bedoeld, met uitzondering van afdelingshoofd en sectorleider.

7 Hiermee wordt iedere medewerker van het college bedoeld.

8 Idem.

9 Idem.

Artikel 7. Slotbepaling

[Vervallen per 13-12-2007]

Het Besluit tijdelijk mandaat, volmacht en machtiging OPTA 2005 alsmede het Besluit tijdelijk mandaat, volmacht en machtiging OPTA 2005 -I worden ingetrokken.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 13-12-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 13-12-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatregister OPTA 2006.

Terug naar begin van de pagina