Besluit tijdelijk mandaat, volmacht en machtiging OPTA 2005

[Regeling vervallen per 11-11-2006.]
Geldend van 15-09-2005 t/m 10-11-2006

Besluit van het college, onderscheidenlijk de voorzitter van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, houdende tijdelijke mandatering, volmacht en machtiging van bevoegdheden van het college aan de voorzitter van het college, de plaatsvervangend voorzitter van het college en de ambtenaren in dienst van het college

Het college, onderscheidenlijk de voorzitter van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

Overwegende dat het wenselijk is voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen dan wel andere handelingen te verrichten, neer te leggen bij de voorzitter van het college, bij diens plaatsvervanger, alsmede bij functionarissen van het bureau van de OPTA;

Overwegende dat het wenselijk is deze tijdelijke vorm van regeling op korte termijn te vervangen door een meer in regels uitgewerkte vorm;

Besluiten:

Paragraaf 1. : Algemene bepaling

[Vervallen per 11-11-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 11-11-2006]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. de wet: de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit;

  • b. college: het college genoemd in artikel 2, eerste lid, van de wet;

  • c. voorzitter: de voorzitter van het college genoemd in artikel 3, derde lid, van de wet;

  • d. plaatsvervangend voorzitter: plaatsvervangend voorzitter genoemd in artikel 3, derde lid, van de wet;

  • e. bureau: het ambtelijk ondersteunend apparaat van het college;

  • f. afdelingshoofd: hoofd van de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning resp. Telefonie en Nummers resp. Breedband en Omroep resp. Algemene Zaken;

  • g. sectorleider: leidinggevende van één van de sectoren binnen de afdelingen van het bureau.

  • h. mandaat: de bevoegdheid om in naam van het college besluiten te nemen;

  • i. volmacht: de bevoegdheid om in naam van het college privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • j. machtiging: de bevoegdheid om in naam van het college handelingen te verrichten die noch een publiekrechtelijke rechtshandeling, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Paragraaf 2. : Algemene mandatering van bevoegdheden, volmacht en machtiging

[Vervallen per 11-11-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 11-11-2006]

Aan de voorzitter wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot de ingevolge de wet aan het college opgedragen taken en die naar hun aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door het college behoren te worden afgedaan.

Artikel 3

[Vervallen per 11-11-2006]

Aan het college, de voorzitter van het college, plaatsvervangend voorzitter van het college en de volgende functionarissen van het bureau wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de hieronder genoemde aangelegenheden:

 

College

(plv.) Voorzitter1

Afdelingshoofd

(plv.) Sectorleider

Mensen

       

benoeming vanaf schaal 15

vaststellen

     

benoeming vanaf schaal 13 en 14

 

vaststellen

   

benoeming t/m schaal 12

   

vaststellen

 

ontslag vanaf schaal 15

vaststellen

     

ontslag schaal 13 en 14

 

vaststellen

   

ontslag t/m schaal 12

   

vaststellen

 

besluiten m.b.t. secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden (individueel niveau, binnen Opta-kaders)

   

vaststellen

 

beoordelen functioneren medewerkers

 

vaststellen (afdelingshoofden)

vaststellen

 

Middelen

       

jaarplan

 

vaststellen

   

begroting (OPTA breed)

vaststellen en ter goedkeuring voor leggen aan de Minister

     

meerjarenplan

vaststellen en ter goedkeuring voor leggen aan de Minister

     

jaarlijkse verslaglegging

vaststellen

     

financieel verslag

vaststellen en ter goedkeuring voor leggen aan de Minister

     

uitgaven binnen vastgestelde (deel)begroting

 

gevolmachtigd

gevolmachtigd

gevolmachtigd

uitgaven buiten vastgestelde begroting

 

vaststellen en ter goedkeuring voor leggen aan de Minister

   

Besluiten

       

beleidsregels / richtlijnen

 

vaststellen

   

gevoelige dossiers / incidenten / zware dossiers / eerste keer

 

vaststellen

   

boete, bestuursdwang, dwangsom

 

vaststellen

   

kostentoerekeningssystemen en andere methodieken

   

vaststellen

 

nummerbeschikkingen

     

vaststellen

factuurbesluiten

     

vaststellen

tariefbesluiten

     

vaststellen

informatievorderingen (art. 18.7 Tw)

     

vaststellen

overige reguliere dossiers

     

vaststellen

beslissing op bezwaar n.a.v. besluit genomen door Voorzitter

vaststellen

     

beslissing op bezwaar n.a.v. besluit genomen door afdelingshoofd

 

vaststellen

   

beslissing op bezwaar n.a.v. besluit genomen door sectorleider

   

vaststellen

 

1 Na beraadslaging in het managementteam.

Artikel 4. Mandateringen aan de afdelingshoofden van OPTA

[Vervallen per 11-11-2006]

Aan de functionarissen werkzaam als (senior) juridisch toezichtmedewerker wordt machtiging verleend om het college in rechte te vertegenwoordigen. Zij maken van deze bevoegdheid uitsluitend gebruik voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot hun werkzaamheden en die naar hun aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan door een hogergeplaatste.

De voorzitter van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, alsmede het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

C.A. Fonteijn,

voorzitter.

Terug naar begin van de pagina