Wijzigingswet Wet op de vaste boekenprijs (evaluatie van die wet)

Geraadpleegd op 01-12-2022.
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs die wet aan te passen op de korting die verkopers van boeken of muziekuitgaven mogen toepassen, op het schrappen van de vaste prijs voor uit het buitenland geïmporteerde muziekuitgaven, om ontduiking van de wet door buitenlandse verkopers te voorkomen en met enkele technische wijzigingen om zo de werking van de wet te verbeteren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Vaste prijzen voor in het buitenland uitgegeven muziekuitgaven die door importeurs zijn vastgesteld op grond van artikel 3 van de Wet op de vaste boekenprijs zoals dat artikel luidde voor inwerkingtreding van deze wet, vervallen met ingang van de datum waarop deze wet in werking treedt.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 7 februari 2013

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Uitgegeven de achttiende april 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven