Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet

[Regeling vervallen per 09-04-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.]
Geldend van 05-12-2007 t/m 31-03-2013

Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit,

Gelet op artikel 92, eerste lid, van de Mededingingswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-04-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • commissie: de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet genoemd in artikel 2 van dit besluit;

  • raad van bestuur NMa: de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

  • wet: de Mededingingswet (Stb. 1997, 242).

Artikel 3

[Vervallen per 09-04-2013]

De commissie bestaat uit tenminste zes leden. De raad van bestuur NMa benoemt en ontslaat de leden. De raad van bestuur NMa wijst van de benoemde leden één als voorzitter en ten minste één als plaatsvervangend voorzitter aan. De leden worden benoemd voor perioden van telkens ten hoogste vijf jaar.

Artikel 4

[Vervallen per 09-04-2013]

De secretarissen worden nader aangewezen door de raad van bestuur NMa.

Artikel 5

[Vervallen per 09-04-2013]

De commissie heeft tot taak de raad van bestuur NMa te adviseren over de door hem te nemen beslissingen op haar door de raad van bestuur NMa voorgelegde bezwaren tegen een beschikking als bedoeld in:

Artikel 6

[Vervallen per 09-04-2013]

De leden van de commissie verschonen zich van de behandeling van zaken waarbij zij in enig opzicht betrokken zijn geweest.

Artikel 7

[Vervallen per 09-04-2013]

Aan de behandeling van een zaak nemen ten minste drie leden van de commissie deel. De bij de behandeling van een zaak betrokken leden van de commissie stellen het advies van de commissie vast bij meerderheid van stemmen. Indien aan de behandeling van een zaak een even aantal leden van de commissie deelneemt, zal bij staking van de stemmen, de stem van de voorzitter van deze subcommissie beslissend zijn. De voorzitter van de commissie heeft tot taak de consistentie van de adviezen (van de subcommissie(s)) te bewaken.

Artikel 8

[Vervallen per 09-04-2013]

De leden van de commissie hebben volledige toegang tot alle stukken met betrekking tot de hen voorgelegde bezwaren. Artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

[Vervallen per 09-04-2013]

De commissie kan buiten de gevallen geregeld in artikel 7:8 van de Algemene wet bestuursrecht, getuigen en deskundigen horen. De kosten die dit met zich brengt komen voor rekening van de Nederlandse mededingingsautoriteit.

Artikel 11

[Vervallen per 09-04-2013]

De commissie zendt de belanghebbenden die aanwezig zijn geweest op de hoorzitting, een afschrift van het verslag van deze hoorzitting. Voor het overige regelt de commissie haar eigen werkzaamheden.

Artikel 12

[Vervallen per 09-04-2013]

De commissie brengt haar advies uit binnen acht weken na ontvangst van het bezwaarschrift door de raad van bestuur NMa, of, in geval de raad van bestuur NMa met toepassing van artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht de beslissing vier weken heeft verdaagd, binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift door de directeurgeneraal. Indien de raad van bestuur NMa met toepassing van artikel 7:10, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht de beslistermijn heeft opgeschort, worden de in het eerste lid genoemde adviestermijnen verlengd met de periode die nodig is voor het herstel van het verzuim.

Artikel 13

[Vervallen per 09-04-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Artikel 14

[Vervallen per 09-04-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 augustus 1998.

De directeur-generaal

van de Nederlandse mededingingsautoriteit,

A.W. Kist.

Terug naar begin van de pagina