Werkwijze Nederlandse Mededingingsautoriteit

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 01-07-2005 t/m 31-03-2013

Werkwijze Nederlandse Mededingingsautoriteit

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit;

Overwegende dat het wenselijk is het verkeer tussen marktpartijen en de Nederlandse mededingingsautoriteit te ordenen;

Gehoord de reacties van geïnteresseerden,

Maakt bekend:

§ 1. Bezoek

[Vervallen per 01-04-2013]

 • 1 Het bezoekadres van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) is:

  Wijnhaven 24, Den Haag (postcode 2511 GA).

  Het bezoekadres van de Juridische Dienst van de NMa is Muzenstraat 81, Den Haag (postcode 2511 WB).

  Beide gebouwen zijn gelegen aan de centrumzijde van NS-station, Den Haag Centraal.

 • 2 De bezoektijden zijn op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

 • 3 Bezoek vindt slechts plaats op voorafgaande telefonische of schriftelijke afspraak.

§ 2. Telefonische bereikbaarheid

[Vervallen per 01-04-2013]

 • 1 De NMa is op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 070- 3303330.

 • 2 Algemene informatie is beschikbaar via Internet: http://www.nmanet.nl.

 • 3 Vragen betreffende (pers)voorlichting kunnen worden gericht aan de persvoorlichter telefoonnummer 070- 3303320 of 06-51387468 (buiten kantooruren).

 • 4 Publieksvragen en tips kunnen worden gericht tot de NMa via de Informatielijn NMa, bereikbaar onder nummer 0800-0231885 of per e-mail op info@nmanet.nl.

§ 3. Indienen van stukken

[Vervallen per 01-04-2013]

 • 1 Aanvragen, meldingen, klachten, zienswijzen, bezwaren en andere stukken kunnen worden ingediend:

  • per post via postbus 16326; 2500 BH Den Haag,

  • uitsluitend door afgifte bij de receptie op het bezoekadres, Wijnhaven 24, gedurende de bezoektijden,

  • uitsluitend door deponering in de brievenbus aan het bezoekadres, Wijnhaven 24, en

  • in dringende gevallen per fax via nummer 070-3303370.

 • 2 Stukken waarvoor geen indieningstermijn geldt, worden geacht te zijn ontvangen op de eerste werkdag waarop zij voor het einde van de bezoektijden feitelijk bij de NMa aanwezig zijn.

 • 3 Stukken waarvoor een indieningstermijn geldt, worden geacht te zijn ontvangen op de eerste werkdag waarop zij voor het einde van de bezoektijden feitelijk bij de NMa aanwezig zijn, met dien verstande dat zij geacht worden op de laatste dag van de termijn te zijn ontvangen indien zij aantoonbaar op die dag voor middernacht bij de NMa aanwezig zijn geweest.

 • 4 De ontvangst-datum wordt op de desbetreffende stukken gestempeld en meegedeeld in de ontvangstbevestiging.

§ 4. Doen van meldingen en indiening van aanvragen en van klachten

[Vervallen per 01-04-2013]

 • 2 Ten behoeve van het indienen van klachten ten aanzien van vermeende inbreuken op de Mededingingswet is een brochure opgesteld waarin de daaraan te stellen eisen nader zijn geconcretiseerd.

 • 3 Aanvragen van ontheffingen en de daarbij behorende bijlagen worden in drievoud ingediend.

 • 4 Meldingen van concentraties en de daarbij behorende bijlagen worden in viervoud ingediend.

 • 5 Aanvragen van vergunningen voor concentraties worden – bij voorkeur na voorafgaand overleg – ingediend in ten minste vijfvoud.

 • 6 Indien stukken per fax worden ingediend (zie § 3.1) worden zij uiterlijk de volgende dag in het aangegeven aantal per post nagezonden, dan wel uiterlijk de volgende werkdag ingediend ten kantore van de NMa.

 • 7 Bij alle stukken die bij de NMa worden ingediend, wordt gemotiveerd aangegeven welke passages en/of onderdelen moeten worden aangemerkt als zodanig vertrouwelijk dat zij niet voor derden ter inzage kunnen worden gelegd. De beoordeling of informatie vertrouwelijk is geschiedt op basis van de criteria genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 8 Vertrouwelijke passages dienen herkenbaar te worden gemaakt (vet gedrukt of onderstreept) of opgenomen te worden in een afzonderlijke bijlage. Indien een aanzienlijk deel van een document als vertrouwelijk wordt aangemerkt of wanneer een document onbegrijpelijk wordt bij verwijdering van de vertrouwelijke passages, dient tevens een afzonderlijk voor openbaarmaking geschikt gemaakt document te worden ingediend. Pagina’s die vertrouwelijke informatie bevatten dienen in de rechter bovenhoek het woord ’vertrouwelijk’ te dragen.

 • 9 Informatie die bij de verstrekking als vertrouwelijk is aangemerkt en die op basis van de criteria genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ook werkelijk als vertrouwelijk dient te worden gekwalificeerd, wordt niet openbaar gemaakt.

 • 10 Indien de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van oordeel is dat bepaalde informatie, gelet op de criteria genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, ten onrechte als vertrouwelijk is aangemerkt, stelt hij degene die de vertrouwelijkheid heeft ingeroepen daarvan op de hoogte, alvorens tot openbaarmaking wordt overgegaan.

§ 5. Klachten over de NMa

[Vervallen per 01-04-2013]

 • 1 Bij Besluit klachtenfunctionaris NMa (zoals gepubliceerd in Staatscourant nr. 173, d.d. 7 september 2001), is een zogenaamde klachtenfunctionaris NMa aangesteld. Bij deze functionaris kan een ieder schriftelijk, per post via het postadres van de NMa, een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht indienen over de manier waarop de NMa haar werkzaamheden uitvoert.

§ 6. Kennisgeving voor clementie

[Vervallen per 01-04-2013]

 • 1 Een onderneming die op grond van de Richtsnoeren Clementietoezegging in aanmerking wenst te komen voor clementie kan zich richten tot het clementiebureau van de NMa, bereikbaar onder telefoonnummer 070- 3301710, faxnummer 070-3301700 of per e-mail op NMa_clementie@nmanet.nl.

§ 7. Opschorting van beslistermijnen

[Vervallen per 01-04-2013]

 • 1 De dag waarop de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit aanvulling van een melding verlangt als bedoeld in artikel 38 van de Mededingingswet, dan wel een uitnodiging doet om een aanvraag aan te vullen als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht, is de datum waarop een verzoek om aanvulling respectievelijk de uitnodiging blijkens de dagtekening wordt verzonden

§ 8. Inzage

[Vervallen per 01-04-2013]

 • 1 Terinzagelegging van stukken overeenkomstig de Mededingingswet casu quo de Algemene wet bestuursrecht vindt plaats gedurende de wettelijke termijn op het bezoek-adres van de NMa gedurende de bezoektijden. Bij ontbreken van een termijn vindt de terinzagelegging plaats gedurende vier weken na de mededeling van de terinzagelegging. De terinzagelegging van besluiten van algemene strekking is niet aan een termijn gebonden.

 • 2 Mededeling van de terinzagelegging geschiedt door publicatie in de Staatscourant of, wanneer de inzage een beperkt aantal individueel bekende belanghebbenden betreft, bij brief, dan wel op een andere geschikte wijze.

 • 3 Indien het recht op inzage is voorbehouden aan personen met een bepaalde hoedanigheid (bijvoorbeeld de hoedanigheid van partij in een bezwaarschriftprocedure) dan legitimeert degene die inzage wenst zich en toont zijn hoedanigheid aan.

 • 4 Inzage vindt plaats op afspraak.

 • 5 Bij de inzage kan worden verzocht om kopieën van documenten. Deze worden aan partijen in de desbetreffende zaak om niet verstrekt en aan anderen tegen betaling van 0,34 EUR kopieerkosten per pagina.

 • 6 Besluiten van de directeur-generaal van de NMa kunnen voorts worden ingezien via internet.

§ 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-04-2013]

 • 1 De werkwijze NMa wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking de dag na de datum van bekendmaking.

De directeur-generaal

van de Nederlandse mededingingsautoriteit,

A.W. Kist.

Terug naar begin van de pagina