Besluit klachtenfunctionaris NMa

[Regeling vervallen per 13-06-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.]
Geldend van 01-07-2005 t/m 31-03-2013

Besluit klachtenfunctionaris NMa/DTe

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit en de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie;

Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 13-06-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

klacht: een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging die voor de verantwoordelijkheid komt van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

klachtenfunctionaris: degene die in gevolge artikel 2 van deze regeling is belast met de behandeling van en de advisering over klachten.

Artikel 2

[Vervallen per 13-06-2013]

  • 1 Met de behandeling van en de advisering over klachten worden belast mr. J. Nicaise en als zijn plaatsvervanger prof. dr. P.A.G. van Bergeijk, beiden raadadviseur bij de Nederlandse mededingingsautoriteit.

  • 2 In afzonderlijke gevallen kan een andere persoon met de behandeling van en de advisering over klachten worden belast.

Artikel 3

[Vervallen per 13-06-2013]

  • 2 De klachtenfunctionaris bevordert in daarvoor in aanmerking komende gevallen dat mondeling of telefonisch ingediende klachten op schrift worden gesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 13-06-2013]

  • 1 De klachtenfunctionaris kan, alvorens tot verdere behandeling van een klacht over te gaan, trachten door overleg of bemiddeling dan wel op andere wijze tot een oplossing te komen. Hij kan daartoe contact opnemen met de klager.

  • 3 De klachtenfunctionaris adviseert de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit over de toepassing van artikel 9:8 van de Algemene wet bestuursrecht en over de aan een in behandeling genomen klacht te verbinden conclusies.

Artikel 5

[Vervallen per 13-06-2013]

  • 2 De geregistreerde klachten worden in het jaarverslag NMa gepubliceerd onder vermelding van de wijze van afdoening.

Artikel 6

[Vervallen per 13-06-2013]

Dit besluit zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 13-06-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit klachtenfunctionaris NMa.

Den Haag, 6 september 2001.

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit,

A.W. Kist.

De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie,

J.J. de Jong.

Terug naar begin van de pagina