Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2013

Geldend van 14-04-2013 t/m heden

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 20 december 2012, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de handel in groenten en fruit voor het jaar 2013 (Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2013)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

Gehoord de Commissie voor groenten en fruit d.d. 14 december 2012;

Besluit;

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

a.

productschap

:

Productschap Tuinbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

c.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

d.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

e.

aankoopwaarde

:

het totaal van de inkoopfactuurbedragen, exclusief BTW, van de door de ondernemer aangekochte groenten en fruit in 2013;

f.

bewerken

:

handelingen waardoor van groenten en fruit gebruiksklare artikelen worden gemaakt, zoals schonen, schillen, schrappen, snijden, mengen, wassen en centrifugeren;

g.

CIF-waarde

:

de kostprijs van het product, vermeerderd met de vracht- en verzekeringskosten van het product;

h.

derde land

:

staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie;

i.

fruit

:

vers en bewerkt fruit;

j.

groenten

:

verse en bewerkte groenten, eetbare zwammen, specerijen, specerijgewassen, noten en kruiden;

k.

handelen

:

het aankopen van verse of bewerkte groenten en fruit, ongeacht de herkomst;

l.

noten

:

amandelen, cashewnoten, hazelnoten, paranoten, pecannoten, pistachenoten en walnoten in welke vorm dan ook, gepeld, ongepeld, gedroogd, geblancheerd, gebrand, ongebrand, gezouten, gemengd, gebroken, geschaafd of verduurzaamd;

m.

telersverenigingen

:

samenwerkingsverband van telers van groenten en fruit;

n.

uien

:

verse en bewerkte uien met uitzondering van zilveruien;

§ 2. Heffing

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die handelt in groenten en fruit is over het kalenderjaar 2013 een bestemmingsheffing aan het productschap verschuldigd volgens de in artikel 3 vermelde heffingsgrondslagen.

 • 2 Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing, als bedoeld in het eerste lid, worden activiteiten gefinancierd die vallen binnen de investeringsprogramma's van het productschap: Plantgezondheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Biobased Economy, Voeding & Gezondheid, Energie en C02, Groen & Welbevinden en Arbeid.

 • 4 Ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid doet de ondernemer bij het productschap desgevraagd aangifte van de door hem aangekochte en geïmporteerde groenten en fruit in het kalenderjaar 2013.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

 • 1 De bestemmingsheffing wordt berekend over de aankoopwaarde van de door de ondernemer aangekochte groenten en fruit in 2013.

 • 2 Geen heffing is verschuldigd over rechtstreekse aankopen uit andere lidstaten.

 • 3 Geen heffing is verschuldigd over aangekochte groenten en fruit die zijn verkocht aan consumenten voor hun persoonlijke behoefte of aan anderen die als eindgebruiker zijn aan te merken, tenzij de ondernemer dit verkochte product:

  • a. heeft aangekocht van telers, al dan niet via een afzetorganisatie of een bemiddelaar of

  • b. uit derde landen heeft aangekocht.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is de ondernemer die groenten en fruit aankoopt uit een derde land een bestemmingsheffing verschuldigd over de CIF-waarde van dit product.

 • 5 Geen heffing is verschuldigd over aangekochte noten.

 • 6 De bestemmingsheffingen, als bedoeld in het eerste en vierde lid, worden uitgedrukt in een percentage van de aankoopwaarde respectievelijk de CIF-waarde en bedragen 0,02%.

 • 7 In afwijking van het eerste lid, is de ondernemer die handelt in uien een bestemmingsheffing verschuldigd met als grondslag het aantal aangekochte netto kilogrammen uien.

 • 8 De heffing als bedoeld in het zevende lid bedraagt € 1,18 per 100.000 kilogrammen aangekochte uien.

§ 4. Vaststelling en oplegging

Artikel 4

 • 1 De krachtens deze verordening verschuldigde bestemmingsheffing wordt op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens door de voorzitter vastgesteld en aan de ondernemer opgelegd na afloop van het kalenderjaar waarover deze heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota.

 • 2 Indien geen aangifte is gedaan bij het productschap kan de voorzitter de ondernemers ambtshalve een heffing opleggen.

Artikel 5

Indien uit de ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt, dat de door de ondernemer verstrekte gegevens of de ambtshalve schatting niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, dan kan een opgelegde heffing aan de hand van deze werkelijke gegevens door de voorzitter worden herzien en opnieuw worden vastgesteld en opgelegd.

Artikel 6

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen gesteld van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap.

 • 2 De gegevens, als bedoeld in het eerste lid, worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 8

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2013.

Zoetermeer, 20 december 2012

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina