Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2004

[Regeling vervallen per 01-07-2005.]
Geldend van 05-01-2005 t/m 30-06-2005

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2004

§ 1. Organisatie

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2005]

 • 1 De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) is, overeenkomstig het in de bijlage bij dit besluit opgenomen schema, samengesteld uit:

  • a. de directeur-generaal en de rechtstreeks aan hem verbonden adviseurs en ondersteunende medewerkers;

  • b. de stafafdeling Strategie en Communicatie (S&C);

  • c. de Juridische Dienst (JD);

  • d. de directie Concurrentietoezicht (CT);

  • e. de directie Concentratiecontrole (CoCo);

  • f. de Vervoerkamer(VK);

  • g. de stafafdeling Human Resources Management;

  • h. de stafafdeling Financieel Economische Zaken;

  • i. de stafafdeling Informatiemanagement en Beheer;

  • j. het clementiebureau.

 • 2

Tevens maakt de Dienst uitvoering en toezicht energie (DTe) overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 als kamer deel uit van de Nederlandse mededingingsautoriteit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2005]

De directeur-generaal voert over de algemene gang van zaken binnen de Nederlandse mededingingsautoriteit en over de uitvoering van zijn daarop betrekking hebbende leidinggevende taken overleg in het managementteam.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2005]

De stafafdeling Strategie en Communicatie is met name belast met taken van initiërende en coördinerende aard inzake de positie en het functioneren van de Nederlandse mededingingsautoriteit en met de interne en externe communicatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2005]

De directie Concurrentietoezicht is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake kartels en economische machtsposities.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2005]

De directie Concentratiecontrole is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake concentraties van ondernemingen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2005]

De Vervoerkamer is belast met het toezicht op de naleving van artikel 69, eerste en vijfde lid, van de Wet personenvervoer 2000, en met het toezicht als bedoeld in de artikelen 70 en 71 van de Spoorwegwet. Tevens adviseert de Vervoerkamer de Minister van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van op te stellen wet- en regelgeving ten aanzien van het spoor, ten aanzien van de luchthaven Schiphol en ten aanzien van het loodswezen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2005]

Het clementiebureau is belast met het toepassen van de Richtsnoeren Clementietoezegging.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2005]

De Dienst uitvoering en toezicht energie is belast met taken ter uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2005]

De Juridische Dienst is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake de oplegging van sancties en de behandeling van bezwaren en beroepen. Hij behandelt tevens bezwaren en beroepen op het gebied van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en verricht juridische werkzaamheden van algemene aard ten behoeve van de gehele Nederlandse mededingingsautoriteit.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2005]

De in artikel 1, eerste lid, onderdelen g, h en i genoemde onderdelen zijn belast met taken van respectievelijk personele, financiële, organisatorische en facilitaire aard ten behoeve van het goed functioneren van de Nederlandse mededingingsautoriteit met inachtneming van de daaraan bij of krachtens de wet gestelde eisen.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2005]

De onderdelen van de Nederlandse mededingingsautoriteit verrichten hun taken, met inachtneming van de daaraan bij de wet gestelde grenzen, in onderlinge samenwerking en afstemming.

§ 2. Mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2005]

Aan de plaatsvervangend directeurgeneraal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de Mededingingswet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet personenvervoer 2000 en de Spoorwegwet en voor alle andere aangelegenheden de Nederlandse mededingingsautoriteit betreffende.

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2005]

Aan de directeuren van de directies Concurrentietoezicht en Concentratiecontrole, van de Juridische Dienst en hun plaatsvervangers wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op grond van de Mededingingswet, de Wet personenvervoer 2000 en de Spoorwegwet.

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2005]

Aan de directeur en de plaatsvervangend directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op grond van de artikelen 16 en 44 van de Gaswet.

Artikel 15

[Vervallen per 01-07-2005]

Aan de cluster- en taakgroepmanagers bij de directie Concurrentietoezicht en hun plaatsvervangers en aan de clustermanagers bij de Juridische Dienst wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op grond van de Mededingingswet met betrekking tot aangelegenheden behorende tot het werkterrein van de betrokken directie of dienst.

Artikel 16

[Vervallen per 01-07-2005]

Aan de directeuren van de directies Concurrentietoezicht en Concentratiecontrole, van de Juridische Dienst en hun plaatsvervangers wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten op grond van de Mededingingswet, de Wet personenvervoer 2000 en de Spoorwegwet.

Artikel 17

[Vervallen per 01-07-2005]

 • 1 Aan de directeur van de directie Concurrentietoezicht en zijn plaatsvervanger wordt machtiging verleend tot het ondertekenen van rapporten als bedoeld in artikel 59 van de Mededingingswet.

Artikel 18

[Vervallen per 01-07-2005]

Aan de directeur van de Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

Artikel 19

[Vervallen per 01-07-2005]

Aan de clementiefunctionaris wordt mandaat en machtiging verleend voor het (laten) voorbereiden en het nemen van clementietoezeggingen als bedoeld in punt 19 van de Richtsnoeren Clementietoezegging.

Artikel 20

[Vervallen per 01-07-2005]

Aan de in de onderstaande tabel vermelde functionarissen en hun plaatsvervangers wordt volmacht en machtiging verleend tot het aangaan van financiële verplichtingen zoals benoemd in de tabel, voor zover deze per verplichting het in de tabel aangegeven bedrag niet te boven gaan, alsmede tot het nemen van beslissingen op verzoeken om betaling voortvloeiend uit eerder door hen aangedane verplichtingen voor zover deze per betaling het aangegeven bedrag niet te boven gaan.

Budgethouder

Mandaat Euro excl. BTW

Budget voor

Directeur DTe

115.000

Economische onderzoeken

Inhuur specialisten: certificering, audits

Directeur Coco

50.000

Economische onderzoeken

Inhuur tijdelijke medewerkers voor maximaal drie maanden

Inhuur specialisten

Directeur CT

50.000

Economische onderzoeken

Inhuur specialisten

Inhuur tijdelijke medewerkers voor maximaal drie maanden

Reis- en verblijfskosten bedrijfsonderzoeken

Taakgroepmanager Bouw

25.000

Economische onderzoeken

Directeur JD

50.000

Juridisch advies (waaronder Landsadvocaat)

Inhuur specialisten; tolken, verslagleggers

Inhuur tijdelijke medewerkers voor maximaal drie maanden

Directeur Vervoerkamer

50.000

Economische onderzoeken

Inhuur tijdelijke medewerkers voor maximaal drie maanden

Hoofd S&C

50.000

Inhuur specialisten: brochures, communicatie activiteiten

Inhuur tijdelijke medewerkers voor maximaal drie maanden

Vertalingen. Foto’s

Hoofd HRM

50.000

Privé lidmaatschappen

Inhuur tijdelijke medewerkers voor maximaal drie maanden

Vergoeding telefoonkosten

Hoofd I&B

50.000

Alles onderstaand

Inhuur tijdelijke medewerkers voor maximaal drie maanden

Clustermanager DIV

5.000

Digitale bestanden, bibliotheek en literatuur (voorzieningen)

Clustermanager FZ

5.000

Op eigen werkterrein

Clustermanager I&A

5.000

Automatisering; hardware, software

Inhuur specialisten: programmeren

Alle directeuren en stafhoofden

 

Reiskosten, opleidingen, representatie en aardigheidjes

Artikel 21

[Vervallen per 01-07-2005]

De ondertekening van stukken namens de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit vindt als volgt plaats:

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

voor deze:

(handtekening)

(naam ondertekenaar)

(functie)

Artikel 22

[Vervallen per 01-07-2005]

Aan de medewerkers van de Nederlandse mededingingsautoriteit werkzaam bij de Juridische Dienst, met uitzondering van secretariële en ondersteunende medewerkers, wordt machtiging verleend de directeurgeneraal te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.

Artikel 23

[Vervallen per 01-07-2005]

Aan de hoofden van de in artikel 1, eerste lid, onderdelen b tot en met i en tweede lid genoemde onderdelen, hun plaatsvervangers, de bij de onderdelen werkzame cluster- en taakgroepmanagers en de hoofden van de stafafdelingen wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor het verlenen van vakantie, kort buitengewoon verlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de onder hen ressorterende medewerkers.

§ 3. Aanwijzing bevoegde ambtenaren

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 24

[Vervallen per 01-07-2005]

Als ambtenaren als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Mededingingswet, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens die wet, worden aangewezen:

 • a. de medewerkers van de directie Concurrentietoezicht met uitzondering van de directeur;

 • b. de medewerkers van de directie Concentratiecontrole;

 • c. de medewerkers van de stafafdeling Informatiemanagement en Beheer;

 • d. de medewerkers van de Vervoerkamer.

Artikel 25

[Vervallen per 01-07-2005]

Als ambtenaren als bedoeld in artikel 59, eerste lid, van de Gaswet, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de aldaar bedoelde onderdelen van die wet, worden aangewezen de medewerkers van de Dienst uitvoering en toezicht energie.

Artikel 26

[Vervallen per 01-07-2005]

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van artikel 69, eerste en vijfde lid, van de Wet personenvervoer 2000, en als ambtenaren als bedoeld in artikel 70, tweede lid, van de Spoorwegwet, worden aangewezen:

 • a. de medewerkers van de Vervoerkamer;

 • b. de medewerkers van de directie Concurrentietoezicht, met uitzondering van de directeur;

 • c. de medewerkers van de directie Concentratiecontrole, met uitzondering van de directeur.

Artikel 27

[Vervallen per 01-07-2005]

De directeur-generaal benoemt één of meer clementiefunctionarissen.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 augustus 2004.

P. Kalbfleisch,

directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Terug naar begin van de pagina