Verordening PT bestemmingsheffing aanbod bloemkwekerijproducten 2013

Geldend van 22-09-2013 t/m heden

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 20 december 2012, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten laste van de sector bloemkwekerijproducten voor het jaar 2013 (Verordening PT bestemmingsheffing aanbod bloemkwekerijproducten 2013)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw

Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

Gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten d.d. 14 december 2012;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Tuinbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

c.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

d.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

e.

are

:

100 m²

f.

bloemkwekerijproducten

:

 • I. siergewassen;

 • II. teeltmateriaal;

 • III. hydrocultuur; en

 • IV. bloemzaden;

g.

CIF-waarde

:

De kostprijs van het product, vermeerderd met de vracht- en verzekeringskosten van het product.

h.

derde land

:

staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie;

i.

hydrocultuur

:

siergewassen die bestemd zijn voor gebruik in plantenbakken of potten, waarbij de plant met zijn wortels houvast heeft in poreuze korrels in een bak of pot, met daarin een laag water en voedingsstoffen;

j.

importeren

:

uit derde landen in Nederland in het vrije verkeer brengen;

k.

invoerwaarde

:

CIF-waarde van in Nederland geïmporteerde bloemkwekerijproducten, met uitzondering van bloemzaden onder aftrek van de luchtvrachtkosten boven het grondgebied van de Europese Unie volgens bijlage 25 van Verordening (EEG) nr. 2454/93;

l.

kweken

:

 • I. het ter verkrijging van een oogst brengen, hebben of houden in een al dan niet overdekt groeimedium van bloemkwekerijproducten;

 • II. het ter bevordering van het verkrijgen van een oogst, verrichten van alle wijzen van behandelen, bewerken, beschermen, bewaren en verzorgen van bloemkwekerijproducten;

 • III. het oogsten van bloemkwekerijproducten, of

 • IV. het doen kweken van bloemkwekerijproducten;

m.

omzet

:

het totaal van de verkoopfactuurbedragen van het zelfgekweekte bloemkwekerijproduct inclusief de met het product bij verkoop verbonden materialen zoals potten, aarde en etiketten exclusief BTW, onder aftrek van:

 • I. creditnota's, voorzover deze betrekking hebben op de verrekening van schade of kwaliteitsverlies of indien deze achteraf zijn opgemaakt voor de verrekening van kwantumkortingen;

 • II. De inkoopprijs van sierpotten, ijzerwerk en luxe verpakkingen;

 • III. royalties, voor de kwekersrechthouder voorzover dit inkomsten zijn, en

 • IV. royalties voor de vermeerderaar, voorzover hij als licentiehouder royalties direct aan de kwekersrechthouder afdraagt;

n.

siergewassen

:

gewassen voor de sier in blad-, bloem- of vruchtdragende toestand in hun geheel of gedeeltelijk, met uitzondering van:

 • I. winterharde houtgewassen in hun geheel voorzover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen zonder wortels en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering zijn bestemd;

 • II. voor zover in groene toestand de Japanse azalea's, alsmede variëteiten en hybriden daarvan;

 • III. dahliastekken, begonia- en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen, en

 • IV. aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten;

o.

teeltmateriaal

:

planten en plantendelen met uitzondering van bloemzaden die bestemd zijn om voor de teelt van bloemkwekerijproducten of ter vermeerdering te dienen dan wel daartoe gebruikt worden;

p.

telen

:

kweken.

§ 2. Heffing

Artikel 2

 • 1 De ondernemer, die in 2013 bloemkwekerijproducten teelt of importeert, is een bestemmingsheffing verschuldigd aan het productschap volgens de in artikel 3 vermelde heffingsgrondslag met bijbehorend tarief.

 • 2 Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing, bedoeld in het eerste lid, worden activiteiten gefinancierd die vallen binnen de investeringsprogramma's van het productschap: Plantgezondheidsfonds, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Biobased economy, Voeding & Gezondheid, Energie & C02, Groen en Welbevinden en Arbeid.

 • 4 Ter uitvoering van artikel 4 doet de ondernemer bij het productschap desgevraagd aangifte van het door hem in het kalenderjaar 2013 verkochte zelfgekweekte bloemkwekerijproduct en van het door hem geïmporteerde bloemkwekerijproduct.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

 • 1 De heffing die de ondernemer verschuldigd is over de door hem gekweekte bloemkwekerijproducten, wordt berekend over de omzet behaald met de verkoop van zelfgeteelde bloemkwekerijproducten in het kalenderjaar 2013.

 • 2 De heffing die de ondernemer is verschuldigd over het door hem in 2013 geïmporteerd bloemkwekerijproduct, wordt berekend over de invoerwaarde van dit product.

 • 3 Het tarief van de in het eerste en tweede lid bedoelde heffing bedraagt voor siergewassen, hydrocultuur en teeltmateriaal € 0,00.

 • 4 De heffing die de ondernemer is verschuldigd over de teelt van bloemzaden in 2013 bedraagt € 0,00.

 • 5 Het tarief voor teeltmateriaal geldt voor de ondernemer die aantoont dat hij bij een gecertificeerde keuringsinstelling binnen de Europese Unie is geregistreerd en hij voorts het teeltmateriaal onder toezicht van die keuringsinstelling heeft verhandeld.

 • 6 De heffing als bedoeld in het tweede lid is niet verschuldigd over het geïmporteerde bloemkwekerijproduct dat wordt gebruikt voor de doorteelt binnen de eigen onderneming.

§ 4. Vaststelling en oplegging

Artikel 4

 • 1 De krachtens deze verordening verschuldigde bestemmingsheffing wordt op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens door de voorzitter vastgesteld en aan de ondernemer opgelegd na afloop van het kalenderjaar waarover deze heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingnota aan de ondernemer.

 • 2 Indien de ondernemer geen aangifte heeft gedaan als bedoeld in artikel 2 kan de voorzitter de ondernemer ambtshalve een heffing opleggen.

Artikel 5

Indien uit ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een ambtshalve schatting niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens door de voorzitter worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 6

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.

 • 2 Deze gegevens, als bedoeld in het eerste lid, worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 8

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bestemmingsheffing aanbod bloemkwekerijproducten 2013.

Zoetermeer, 20 december 2012

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina