Verordening PT bestemmingsheffing teelt groenten en fruit 2013

Geldend van 22-09-2013 t/m heden

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 20 december 2012, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de teelt van groenten en fruit voor het jaar 2013 (Verordening PT bestemmingsheffing teelt groenten en fruit 2013)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

Gehoord de Commissie voor groenten en fruit d.d. 14 december 2012;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. productschap

:

Productschap Tuinbouw;

b. bestuur

:

bestuur van het productschap;

c. voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

d. braakland

:

de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het daarop volgend oogstjaar niet worden beteeld;

e. contractteelt

:

de teelt van gewassen ingevolge een overeenkomst waarbij het teeltrisico bij de teler ligt;

f. cultuurgrond

:

de op 15 mei 2013 beteelde grond, de nog niet beteelde grond waarbij een teelt vóór eind augustus 2013 wordt ingezet, braakland, grond die gemoeid is met het gebruik van een groeimedium met behulp waarvan groente en fruit kunnen worden geteeld;

g. fruit

:

vers fruit;

h. Gecombineerde opgave

:

het beschrijvingsbiljet als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet.

i. gemeten maat

:

de oppervlakte van cultuurgrond, inclusief paden en voren die voor de teelt noodzakelijk zijn;

j. groenten

:

verse groenten, eetbare zwammen, specerijgewassen, aardbeien, aardbeienplanten, consumptiespecerijzaden, groen geoogste landbouwpeulvruchten, noten en kruiden;

k. omzet

:

het totaal van de verkoopfactuurbedragen exclusief BTW;

l. ondernemer

:

de natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld

m. telen

:

het telen van groenten en fruit, uitgangsmateriaal daaronder begrepen;

n. uitgangsmateriaal

:

opkweekmateriaal voor groenteplanten zowel onder glas als vollegrond, alsmede groentezaden;

§ 2. Heffing

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die groenten, fruit of uitgangsmateriaal teelt is over het kalenderjaar 2013 een bestemmingsheffing aan het productschap verschuldigd volgens de in artikel 4 vermelde heffingsgrondslagen met bijbehorende tarieven.

 • 2 Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing als bedoeld in het eerste lid, worden activiteiten gefinancierd die vallen binnen de investeringsprogramma's van het productschap:

  Plantgezondheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Biobased Economy, Voeding & Gezondheid, Energie en CO:!, Groen & Welbevinden en Arbeid.

Artikel 3

 • 1 Voor het vaststellen van de heffingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, gebruikt het productschap, in afwijking van de Verordening PT algemene bepalingen 2009, de door ondernemer in het kalenderjaar 2013 bij Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken ingediende gecombineerde opgave.

 • 2 Ter Uitvoering van artikel 4, zesde lid, doet de ondernemer bij het productschap desgevraagd aangifte van de door hem in het kalenderjaar 2013 behaalde omzet over de verkoop van uitgangsmateriaal.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 4

 • 1 Aan de ondernemer die groenten en fruit teelt wordt een bestemmingsheffing opgelegd naar de grondslag grondgebruik.

 • 2 Onder grondslag grondgebruik, als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de bij de onderneming behorende cultuurgrond.

 • 3 Onder cultuurgrond, zoals bedoeld in het tweede lid, wordt mede verstaan de cultuurgrond die:

  • a. zaai- of pootklaar is gehuurd;

  • b. als overig los land is gehuurd;

  • c. in gebruik is ontvangen, of

  • d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.

 • 4 De bestemmingsheffing is de gemeten maat van de door de ondernemer gebruikte cultuurgrond per productgroep, uitgedrukt in de genoemde eenheid, vermenigvuldigd met het genoemde tarief in euro en bedraagt voor:

  Productgroep

  BRSnr.

  Tarief

  Eenh.

  Glasgroenten

  Andijvie (onder glas)

  648

  0,78

  are

  Aubergines

  618

  9,41

  are

  Courgette (onder glas)

  642

  0,78

  are

  Komkommers

  605

  1,41

  are

  Kropsla (alle sla in kropvorm)

  658

  0,78

  are

  Paprika - Gele paprika

  633

  1,41

  are

  Paprika - Groene paprika

  632

  1,41

  are

  Paprika - Rode paprika

  631

  1,41

  are

  Paprika - Overige paprika

  634

  1,41

  are

  Radijs (onder glas)

  644

  0,78

  are

  Tomaten - Losse tomaten (rond, vlees, tussentype)

  608

  1,41

  are

  Tomaten - Trostomaten (incl. fijne trostomaten)

  604

  1,41

  are

  Tomaten - Cherry-tomaten

  606

  1,41

  are

  Overige groenten (inclusief meloenen)

  621

  0,78

  are

  Teelt in open grond

  Aardbeien vermeerdering

  431

  25,00

  ha

  Aardbeien wachtbed

  432

  12,50

  ha

  Aardbeien productie

  433

  45,14

  ha

  Aardbeien onder glas

  610

  4,16

  are

  Aardbeien plastic tunnel

  611

  4,16

  are

  Andijvie

  434

  11,88

  ha

  Asperges

  435

  12,76

  ha

  Asperges (nog geen prod.)

  436

  12,76

  ha

  Bloemkool

  437

  4,12

  ha

  Boerenkool

  438

  6,50

  ha

  Bospeen

  439

  0,00

  ha

  Broccoli

  440

  3,48

  ha

  Chinese kool

  441

  11,88

  ha

  Courgette

  474

  11,88

  ha

  Erwten (groen te oogsten)

  244

  2,26

  ha

  Knolselderij

  442

  2,26

  ha

  Knolvenkel/venkel

  443

  11,88

  ha

  Komkommerachtigen (augurk, meloen, pompoen)

  444

  6,50

  ha

  Koolraap

  445

  6,50

  ha

  Koolrabi

  446

  6,50

  ha

  Kroten

  447

  2,26

  ha

  Kruiden (blad-, zaad- en wortelkruiden)

  496

  6,50

  ha

  Paksoi

  453

  6,50

  ha

  Peulen

  454

  6,50

  ha

  Prei

  455

  7,80

  ha

  Pronkbonen

  456

  2,26

  ha

  Raapstelen

  457

  6,50

  ha

  Rabarber

  458

  11,88

  ha

  Radijs

  459

  6,50

  ha

  Rodekool

  460

  10,83

  ha

  Savooiekool

  461

  10,83

  ha

  Schorseneren

  462

  2,26

  ha

  Selderij, bleek

  464

  11,88

  ha

  Selderij, groen

  463

  6,50

  ha

  Sla (IJsbergsla)

  451

  6,75

  ha

  Sla (overige sla)

  452

  6,75

  ha

  Sla (radicchio rosso)

  475

  11,88

  ha

  Spinazie

  465

  2,26

  ha

  Spitskool

  466

  10,83

  ha

  Spruitkool

  467

  0,00

  ha

  Stamsperziebonen (= stamslabonen)

  468

  2,26

  ha

  Stoksnijbonen en stokslabonen

  469

  2,26

  ha

  Suikermaïs

  814

  4,35

  ha

  Tuinbonen (groen te oogsten)

  654

  2,26

  ha

  Waspeen

  470

  0,00

  ha

  Winterpeen

  471

  0,00

  ha

  Witlof in bakken

  585

  0,00

  m2

  Witlofwortel

  472

  0,00

  ha

  Wittekool

  473

  10,83

  ha

  Overige niet genoemde bladgewassen

  485

  0,00

  ha

  Overige niet genoemde groenten

  486

  0,00

  ha

  Fruit

  Appelen in seizoen

  490

  19,07

  ha

  Appelen vóór seizoen

  491

  19,07

  ha

  Blauwe bessen

  494

  41,51

  ha

  Bramen

  502

  84,21

  ha

  Frambozen

  488

  84,21

  ha

  Fruit onder glas

  635

  2,06

  are

  Notenbomen (amandelen, hazel- en walnoten)

  2645

  9,98

  ha

  Peren in seizoen

  492

  28,48

  ha

  Peren vóór seizoen

  493

  28,48

  ha

  Pruimen

  495

  44,69

  ha

  Rode bessen

  489

  84,21

  ha

  Zure kersen (Best.Verw.Ind.))

  498

  9,98

  ha

  Zoete kersen

  487

  44,69

  ha

  Zwarte bessen (Best.Verw.Ind.)

  499

  9,98

  ha

  Overig kleinfruit

  500

  84,21

  ha

  Overige put- en steenvrucht

  501

  44,69

  ha

  Champignons

  Oppervlakte met de hand geoogst

  702

  0,00

  m2

  Oppervlakte machinaal geoogst

  703

  0,00

  m2

 • 5 Bij het vaststellen van de heffing per productgroep wordt een gedeelte van een hectare of een are afgerond tot een veelvoud van respectievelijk een are en een centiare.

 • 6 Aan de ondernemer die uitgangsmateriaal teelt wordt een bestemmingsheffing opgelegd uitgedrukt in een percentage van de omzet. Deze heffing bedraagt 0,065 % van de in het kalenderjaar 2013 gerealiseerde omzet over de verkoop van uitgangsmateriaal.

§ 4. Vaststelling en oplegging

Artikel 5

 • 1 De krachtens deze verordening verschuldigde bestemmingsheffing wordt op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens door de voorzitter vastgesteld en aan de ondernemer opgelegd in of na afloop van het kalenderjaar waarover deze heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota aan de ondernemer.

 • 2 Indien geen aangifte of opgave als bedoeld in artikel 3 is gedaan, kan de voorzitter de ondernemer ambtshalve een heffing opleggen.

Artikel 6

Indien uit ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat de door de ondernemer verstrekte gegevens of een ambtshalve schatting niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, dan kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens door de voorzitter worden herzien en opnieuw worden vastgesteld en opgelegd.

Artikel 7

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen gesteld van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap.

 • 2 De gegevens, als bedoeld in het eerste lid, worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, treedt deze verordening in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 9

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bestemmingsheffing teelt groenten en fruit 2013.

Zoetermeer, 20 december 2012

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina