Besluit mandaat, volmacht en machtiging DTe 2004

[Regeling vervallen per 01-07-2005.]
Geldend van 22-02-2005 t/m 30-06-2005

Besluit mandaat, volmacht en machtiging DTe 2004

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2005]

Aan de plaatsvervangend directeur, de clustermanager Toezicht, de clustermanager Regulering en de clustermanager Marktinfrastructuur van de Dienst uitvoering en toezicht energie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en het Besluit leveringszekerheid Gaswet en voor alle andere aangelegenheden de Dienst uitvoering en toezicht energie betreffende.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-07-2005]

Het Hoofd Informatie en Databeheer wordt gemachtigd voor de uitoefening van de bevoegdheid van artikel 7 van de Elektriciteitswet 1998.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2005]

De ondertekening van stukken namens de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie vindt als volgt plaats:

De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie,

namens deze:

(handtekening)

(naam ondertekenaar)

(functie)

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2005]

Aan de medewerkers van de Nederlandse mededingingsautoriteit werkzaam bij de Juridische Dienst, met uitzondering van secretariële en ondersteunende medewerkers, wordt machtiging verleend de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2005]

Als ambtenaren als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de Elektriciteitswet 1998, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de aldaar bedoelde onderdelen van die wet, worden aangewezen de medewerkers van de Dienst uitvoering en toezicht energie, met uitzondering van secretariële medewerkers.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2004 met dien verstande dat artikel 4 terugwerkt tot en met 14 juli 2004.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging DTe 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 augustus 2004

G.J.L. Zijl,

directeur

van de Dienst uitvoering en toezicht energie.
Terug naar begin van de pagina