Beleidsregels uitgifte en beheer van medianummers

Geraadpleegd op 23-03-2023.
Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Beleidsregels uitgifte en beheer van medianummers

Mass- en medianummers worden gebruikt voor diensten die in korte tijdspanne veel oproepen per seconde kunnen genereren; bijvoorbeeld het stemmen bij spelprogramma’s op televisie. Het college gaf één of meer massnummers uit aan een aanvrager die het telefoonverkeer afhandelde behorende bij een dienst waarbij het aannemelijk was dat in piekmomenten het aantal oproeppogingen naar het nummer of de groep van nummers boven de 90 per seconde uitkwam. De bestemming masscalling kan nu niet meer worden gebruikt omdat Callfactory, die als enige het platform leverde, daarmee is gestopt. De markt heeft OPTA daarom verzocht om de bestemming masscalling te laten vervallen en het college zag geen bezwaren om aan deze wens tegemoet te komen. Het college heeft de markt vervolgens geconsulteerd.

Het college laat nu de bestemming “masscalling” vervallen en past op dat punt de beleidsregels aan. Verder zijn de bestaande twee documenten met beleidsregels betreffende de uitgifte van mass- en medianummers in deze beleidregels opgenomen en tevens komen te vervallen.

1. Achtergrond medianummers.

De Autoriteit Consument en Markt is bevoegd op grond van hoofdstuk 4 van de Telecommunicatiewet beleidsregels vast te stellen omtrent de uitgifte en het beheer van nummers.

De Autoriteit Consument en Markt geeft onder meer zogenaamde medianummers uit (zie het overzicht in tabel 1). Dit zijn nummers bestemd voor hoge aantallen oproepen in korte tijd, die bijvoorbeeld voor kunnen komen bij grote media-evenementen. In het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten worden deze nummers niet onderscheiden van de overige nummers voor informatiediensten. Deze speciale nummers werden echter al voor de overgang van het nummerbeheer van de toenmalige PTT naar de overheid voor de bovengenoemde doeleinden gebruikt en dat is ook daarna zo gebleven. Door middel van de beleidsregels van de Autoriteit Consument en Markt hebben deze nummers de speciale bestemming behouden.

Netwerkaanbieders kunnen door het treffen van speciale voorzieningen voor deze nummers voorkomen dat het overige telefoonverkeer gehinderd wordt.

2. Uitgiftebeleid.

De Autoriteit Consument en Markt maakt in het uitgiftebeleid van informatienummers een onderscheid tussen twee soorten nummers in de 0800 en 090x reeksen:

  • gewone informatienummers

  • medianummers

Een informatiedienstaanbieder die verwacht dat het totaal van oproeppogingen voor een (groep van) nummer(s) behorende bij zijn dienst op bepaalde momenten boven de 11 per seconde uit zal komen, moet een aanvraag doen voor één of meerdere medianummers. Andere nummers uit het nummerplan mogen niet voor dit soort diensten gebruikt worden. De Autoriteit Consument en Markt hanteert hierbij de definitie: oproeppogingen = mislukte oproeppogingen + geslaagde oproepen.

Tabel 1: Overzicht medianummers
 

Medianummers

0800

Medianummers

090x

Kort/achtcijferig

0800 - 11xx

0800 - 13xx

0900 - 00xx

0906 - 00xx

0909 - 00xx

0909 - 03xx

0900 - 13xx

0906 - 13xx

0909 - 13xx

0909 - 88xx

Lang/elfcijferig

0800 - 30xxxxx

0900 - 30xxxxx

0906 - 30xxxxx

0909 - 30xxxxx

2.1. Uitgiftebeleid van medianummers.

De Autoriteit Consument en Markt geeft een medianummer uit aan een aanvrager die het telefoonverkeer afhandelt voor een dienst waarbij het aannemelijk is dat in piekmomenten het aantal oproeppogingen naar het betreffende medianummer boven de 11 per seconde uitkomt.

De aanvrager kan deze piekmomenten aannemelijk maken door bijvoorbeeld het nummer behorende bij de dienst bekend te willen maken in een massamedium waarbij wordt verwacht dat het nummer vrijwel direct, of vanaf een bepaald tijdstip, of in een afgebakende korte tijdsperiode wordt gebeld.

De Autoriteit Consument en Markt legt bij de beoordeling van een aanvraag voor een medianummer geen restricties op aan de gespreksduur noch aan het maximum voor het aantal oproeppogingen.

3. Afwijkende beleidsregels bij korte 0909 medianummers, ten behoeve van rijtjes van nummers.

Televisieprogramma’s hebben rijtjes achtcijferige medianummers met dienstcode 0909 nodig om kijkers telefonisch te laten stemmen op de kandidaat van hun voorkeur.

Om de beschikbaarheid van de rijtjes te garanderen en de dreigende uitputting van de nummers tegen te gaan, stelt de Autoriteit Consument en Markt nadere regels voor uitgifte en beheer voor achtcijferige medianummers met dienstcode 0909.

3.1. Maatregelen ter voorkoming van uitputting van achtcijferige medianummers met dienstcode 0909.

De Autoriteit Consument en Markt hanteert bij de uitgifte en het beheer van de achtcijferige medianummers met dienstcode 0909 de volgende uitgangspunten.

  • 1. Beperking keuze losse nummers

  • 2. Periode van toekenning voor bepaalde tijd

  • 3. Verkorting afkoelingsperiode

De Autoriteit Consument en Markt is van mening dat met toepassing van de bovengenoemde uitgangspunten uitputting van achtcijferige medianummers met dienstcode 0909 wordt voorkomen. De maatregelen in onderhavige beleidsregels zijn in overeenstemming met bestaande wet- en regelgeving en beperken niet de mogelijkheden van partijen om zo nodig in rechte voor hun belangen op te komen.

3.2. Beperking keuze losse nummers.

De Autoriteit Consument en Markt hanteert een beperktere keuze voor de aanvrager bij de uitgifte van losse achtcijferige 0909-medianummers.

Bij sommige televisieprogramma’s kan de kijker via keuze uit een aantal nummers zijn voorkeur laten blijken of zijn stem op iets of iemand uitbrengen. De Autoriteit Consument en Markt constateert dat er een behoefte is aan rijtjes opeenvolgende achtcijferige 0909 medianummers voor dit doel. Het willekeurig uitgeven van losse nummers kan het uitgeven van een aaneengesloten rijtje opeenvolgende nummers onmogelijk maken. De Autoriteit Consument en Markt hanteert een beperktere keuze bij de uitgifte van losse nummers.

De 400 achtcijferige medianummers in de 0909-reeks zijn verdeeld over de nummerblokken 0909-00xy, 0909-03xy, 0909-13xy en 0909-88xy.

Losse nummers zullen worden uitgegeven uit de volgende nummerblokken:

0909-004x

0909-008x

0909-009x

0909-133x

0909-884x

0909-887x

Rijtjes van drie of meer opeenvolgende nummers, voor toepassingen waarbij de opeenvolging van de nummers relevant is, zullen worden uitgegeven uit de overgebleven nummerblokken.

Met andere woorden; er zijn 60 nummers voor individuele uitgifte en in totaal 340 nummers beschikbaar voor uitgifte in rijtjes van opeenvolgende nummers.

Indien de Autoriteit Consument en Markt niet aan de vraag uit de markt naar deze nummers kan voldoen, kan de Autoriteit Consument en Markt van bovenstaande afwijken.

3.3. Periode van toekenning voor bepaalde tijd.

Medianummers worden conform de huidige praktijk door de Autoriteit Consument en Markt in beginsel toegekend voor bepaalde tijd, waarbij de periode van toekenning doorgaans een jaar is. Veel achtcijferige 0909-medianummers worden echter vaak korter dan een jaar - bijvoorbeeld gedurende één televisieseizoen - gebruikt. De Autoriteit Consument en Markt zal in beginsel ook bij achtcijferige 0909-medianummers de huidige praktijk voortzetten. Echter, indien de Autoriteit Consument en Markt de vraag uit de markt naar deze nummers niet kan voldoen, kan de Autoriteit Consument en Markt bij de toekenning van deze nummers een kortere periode van toekenning, afhankelijk van de voorgenomen gebruiksduur van het nummer, hanteren.

3.4. Verkorting afkoelingsperiode.

Met de afkoelingsperiode wordt bedoeld de periode waarin nummers die eerder aan een partij zijn toegekend, niet worden uitgegeven door de Autoriteit Consument en Markt en die aanvangt vanaf het moment dat nummers zijn ingetrokken of het moment dat een toekenning voor bepaalde tijd is afgelopen. Deze afkoelingsperiode heeft als doel te voorkomen dat een nieuwe nummerhouder of -gebruiker gebeld wordt op zijn nummer door eindgebruikers die de dienst van de vorige nummerhouder of -gebruiker willen afnemen.

Voor medianummers hanteert de Autoriteit Consument en Markt conform de huidige praktijk in beginsel een afkoelingstermijn van één jaar. Rijtjes opeenvolgende achtcijferige medianummers met de dienstcode 0909 worden vaak alleen gebeld direct nadat het nummer in een televisieprogramma is getoond. Omdat het gebruik van deze nummers direct samenhangt met het tonen van deze nummers in een televisieprogramma, is er nauwelijks kans dat een dergelijk nummer na het verschijnen van dat programma nog gebeld wordt.

De Autoriteit Consument en Markt zal voor deze rijtjes achtcijferige 0909-medianummers daarom in beginsel een korte afkoelingsperiode van één maand hanteren, in afwijking van de voor andere nummers gebruikelijke afkoelingstermijn van één jaar. Hierdoor komen deze nummers op een eerder moment beschikbaar voor een toekenning aan een nieuwe aanvrager. In het nummerregister, dat via de website van de Autoriteit Consument en Markt is te raadplegen, wordt het einde van de afkoelingsperiode vermeld.

4. Medianummers en overige regelgeving.

4.1. Nummerportabiliteit.

De Autoriteit Consument en Markt is van mening dat partijen alleen in uitzonderlijke gevallen mogen afwijken van de nummerportabiliteitsverplichting ten aanzien van medianummers. Een uitzonderlijk geval waarin partijen mogen afwijken van de nummerportabiliteitsverplichting kan volgens de Autoriteit Consument en Markt ontstaan als partijen aan kunnen tonen dat hun netwerken hierdoor het gevaar lopen overbelast te raken.

4.2. Aankiesbaarheid van medianummers.

Openbare telecommunicatiedienstaanbieders en openbare telecommunicatienetwerkaanbieders zijn verplicht om alle nummers uit het nummerplan aankiesbaar te maken. Zij mogen voor de goede afhandeling van verkeer en de bescherming van hun netwerk tegen overbelasting redelijke eisen stellen aan de andere partijen alvorens tot interconnectie over te gaan. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over deze eisen dan kan de Autoriteit Consument en Markt in een geschil de redelijkheid van deze eisen beoordelen. In de behandeling van een geschil waarin het aankiesbaar stellen van een medianummer in het geding is, zal de Autoriteit Consument en Markt uitgaan van een verplichting voor het aankiesbaar maken van het medianummer tenzij partijen aan kunnen tonen dat hun netwerken hierdoor het gevaar lopen overbelast te raken.

5. Algemene slotbepalingen.

5.2. Aanpassing en herziening.

Deze beleidsregels bevatten het beleid van de Autoriteit Consument en Markt inzake uitgifte en beheer van medianummers op grond van hoofdstuk 4 van de Telecommunicatiewet. De Autoriteit Consument en Markt houdt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor daarin wijzigingen aan te brengen. Toepassing van deze beleidsregels in de praktijk en voortschrijdend inzicht zullen zo nodig tot aanpassing of herziening ervan leiden.

5.4. intrekking beleidsregels.

De beleidsregels “uitgifte en beheer van achtcijferige 0909 medianummers1 en de beleidsregels “masscalling en medianummers2 worden samengevoegd tot deze beleidsregels “uitgifte en beheer van medianummers” en de bestemming masscalling wordt geschrapt. Voorgaande beleidsregels “uitgifte en beheer van achtcijferige 0909 medianummers” en de beleidsregels “masscalling en medianummers” komen hiermee te vervallen.

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

namens het college,

prof.dr. M.W. de Jong,

plv. voorzitter

  1. Staatscourant van 17 februari 2009, nr. 43 ^ [1]
  2. Staatscourant van 28 oktober 2003, nr. 2008 ^ [2]
Naar boven