Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2013

[Regeling vervallen per 15-05-2013.]
Geldend van 17-04-2013 t/m 14-05-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 april 2013, nr. WJZ / 13059419, tot tijdelijke vrijstelling van artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen (Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2013)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 64, derde lid, van de Wet bodembescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-05-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 15-05-2013]

Ter voorkoming van schade aan gewassen door winderosie, wordt vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen, voor zover het gaat om de aanwending van runderdrijfmest die gelijkmatig wordt verspreid en waarbij:

 • a. gelijktijdig, met dezelfde machine, minimaal eenzelfde hoeveelheid water gelijkmatig over de toegediende runderdrijfmest wordt gesproeid;

 • b. volgtijdelijk vanuit een aparte tankwagen, binnen maximaal 20 seconden nadat de runderdrijfmest is verspreid, minimaal een zelfde hoeveelheid water gelijkmatig over de toegediende runderdrijfmest wordt gesproeid.

Artikel 3

[Vervallen per 15-05-2013]

Artikel 2 is uitsluitend van toepassing:

 • a. op bouwland, gelegen op zand- of lössgrond, in veenkoloniaal gebied;

 • b. indien op het perceel een gewas is ingezaaid, geplant of gepoot;

 • c. indien uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het tijdstip waarop gebruikt gemaakt gaat worden van de vrijstelling, hiervan melding wordt gedaan door de grondgebruiker op de wijze zoals aangegeven op de website van Dienst Regelingen, onder vermelding van:

  • 1°. naam, adres en KvK-nummer van de grondgebruiker;

  • 2°. locatie van het perceel (plaats, straat ter hoogte van huisnummer);

  • 3°. perceelnummer (het volgnummer van perceel zoals opgegeven bij: Opgave gewaspercelen, Gecombineerde opgave 2012, waarop de runderdrijfmest zal worden aangewend;

  • 4°. datum en tijdstip waarop van de vrijstelling gebruik gemaakt zal worden.

 • d. tussen een half uur vóór zonsopgang en een half uur ná zonsondergang.

Artikel 4

[Vervallen per 15-05-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juni 2013.

Artikel 5

[Vervallen per 15-05-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 april 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina