Tarievenbesluit 2012 Raad voor Accreditatie

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Tarievenbesluit 2012 Raad voor Accreditatie

Besluit vast te stellen het Tarievenbesluit 2012 Raad voor Accreditatie en de daarbij horende tarieventabel:

Artikel 1

De RvA brengt tarieven in rekening voor haar dienstverlening op grond van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie zoals vermeld in dit besluit en de daarbij horende tarieventabel.

Artikel 2

De tarieven worden in rekening gebracht aan de aanvrager dan wel degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 3

  • 1 Het jaarlijks tarief wordt in januari van het lopende jaar in rekening gebracht.

  • 2 Vooronderzoeken worden voorafgaande aan het onderzoek volledig gefactureerd en pas na ontvangst van de betaling uitgevoerd.

  • 3 Andere activiteiten kunnen voorafgaande aan de uitvoering volledig of gedeeltelijk worden gefactureerd en pas na ontvangst van de betaling uitgevoerd.

Artikel 4

De in rekening gebrachte tarieven moeten binnen 30 dagen na dagtekening worden betaald.

Artikel 5

  • 1 Indien een instelling (aanvrager) in de loop van het jaar wordt geaccrediteerd wordt er een equivalent deel van het van toepassing zijnde jaarlijks tarief geheven over de resterende periode van het jaar.

  • 2 Indien de accreditatie in de loop van het jaar eindigt of beëindigd wordt, vindt geen restitutie van het jaarlijks tarief plaats.

Dit besluit zal met de hiernavolgende toelichting in de Staatscourant en op de website van de RvA worden geplaatst.

Utrecht, 5 december 2011

J.C. van der Poel,

Bestuurder Raad voor Accreditatie.

Tarieventabel

Onderwerp (zie ook de toelichting)

Tarief voor 2012 in €

Excl. BTW

Beoordelingen

 

Uurtarief teamleider

155

Uurtarief beoordelaar

155

Uurtarief vakdeskundige

138.75

Kosten voor het inzetten van externe vakdeskundigen hoger dan het geldende dagtarief verminderd met EUR 300,–

meerkosten

Behandelingskosten in verband met het inschakelen van een buitenlandse nationale accreditatie-instelling bij beoordelingen in het buitenland (per uitbestede mensdag)

410

   

Reis- en verblijfkosten

 

Beoordeling in Nederland

 

Standaard reiskosten Nederland (per persoon per dag)

Reis- en verblijfkosten buitenlandse beoordelaars en/of deskundigen in Nederland

50

feitelijke kosten

Beoordeling in het Buitenland

 

Verblijfkosten beoordelaars bij beoordelingen in het buitenland

Reisregeling Buitenland

(zie link in toelichting)

Reiskosten beoordelaars bij beoordelingen in het buitenland

Overige kosten, bijvoorbeeld voor het inhuren van tolken.

feitelijke kosten

feitelijke kosten

   

Jaarlijkse accreditatietarieven

 

Jaarlijks tarief voor een geaccrediteerde instelling

3.450

Jaarlijks tarief voor een geaccrediteerde instelling met niet meer dan 3 personen (kleine instelling)

1.725

Jaarlijks tarief voor iedere volgende accreditatie binnen eenzelfde juridische entiteit

1.150

   

Overige kosten

 

Uurtarief voor voorlichting aan instellingen die accreditatie aanvragen

155

Uurtarief bureaumedewerkers

155

Extra accreditatiedocumenten, eerste exemplaar

50

Extra accreditatiedocumenten, ieder volgend document binnen dezelfde aanvraag

10

Kosten voor vertaling van documenten door erkende vertaler

feitelijke kosten

Administratiekosten annulering > 2 weken voor eerste bezoekdatum, per teamlid waarvoor de beoordeling wordt geannuleerd

315

Administratiekosten annulering 1–2 weken voor eerste bezoekdatum, per teamlid waarvoor de beoordeling wordt geannuleerd plus 25% van de geannuleerde beoordelingstijd en reistijd volgens het tarief van het desbetreffende teamlid

315

plus 25% van de geannuleerde beoordelingstijd en reistijd

Administratiekosten annulering < 1 week voor eerste bezoekdatum, per teamlid waarvoor de beoordeling wordt geannuleerd plus 100% van de geannuleerde beoordelingstijd en reistijd volgens het tarief van het desbetreffende teamlid

315

plus 100% van de geannuleerde beoordelingstijd en reistijd

Overige annuleringskosten bij beoordelingen in het buitenland of beoordelingen door buitenlandse beoordelaars in Nederland

feitelijke kosten

Terug naar begin van de pagina