Beleidsregels van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit terzake de uitvoering van het opleggen van een last onder dwangsom

[Regeling vervallen per 19-12-2008.]
Geldend van 01-07-2005 t/m 18-12-2008

Beleidsregels van de directeur DTe terzake de uitvoering van het opleggen van een last onder dwangsom

Artikel 1

[Vervallen per 19-12-2008]

In geval van overtreding van het gestelde bij of krachtens de artikelen 5, zesde lid, 36 of 37 Elektriciteitswet 1998 en in geval van overtreding van het gestelde bij of krachtens de artikelen 11, 13, derde lid, 18, eerste lid en 40, derde lid, Gaswet, zal de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Elektriciteitswet 1998, en als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel r, van de Gaswet (hierna: de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit) bij gebruik van de bevoegdheid een last onder dwangsom op te leggen de navolgende voorbereidingsprocedure volgen.

Artikel 2

[Vervallen per 19-12-2008]

 • 1 Indien de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit een redelijk vermoeden heeft dat overtreding van een in artikel 1 van deze Beleidsregels genoemd artikel heeft plaatsgevonden en dat daarvoor een last onder dwangsom dient te worden opgelegd, doet hij een rapport opmaken.

 • 2 In het rapport worden in ieder geval vermeld:

  • a. de feiten en omstandigheden op grond waarvan is vastgesteld dat een overtreding is begaan;

  • b. waar en wanneer de onder a. bedoelde feiten en omstandigheden zich hebben voorgedaan;

  • c. de onderneming die de overtreding heeft begaan;

  • d. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de overtreding kan worden toegekend;

  • e. het overtreden wettelijk voorschrift;

  • f. de inhoud van de last onder dwangsom die de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit overweegt op te leggen.

 • 3 Een afschrift van het rapport wordt toegezonden aan de in het tweede lid, onder c, bedoelde onderneming.

Artikel 3

[Vervallen per 19-12-2008]

 • 2 Het rapport en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken worden gedurende een periode van ten minste vier weken voor belanghebbenden ter inzage gelegd. Bij de in het eerste lid van dit artikel bedoelde oproeping wordt vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen.

Artikel 4

[Vervallen per 19-12-2008]

Indien naar het oordeel van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit aannemelijk is dat een in artikel 1 van deze Beleidsregels genoemd artikel is overtreden en onverwijlde spoed, gelet op de belangen van de door de overtreding getroffen ondernemingen dat vereist, kan worden afgeweken van de procedure opgenomen in artikel 3, tweede lid, van deze Beleidsregels teneinde de voorbereidingsprocedure voor het opleggen van een last onder dwangsom te verkorten.

Artikel 5

[Vervallen per 19-12-2008]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 19-12-2008]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit terzake de uitvoering van het opleggen van een last onder dwangsom.

Deze beleidsregels zullen in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 augustus 2001.

De

directeur

Dienst uitvoering en toezicht Energie,

J.J. de Jong

Terug naar begin van de pagina