Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (intrekking handel in NOx-emissierechten)

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NO-emissierechten (intrekking handel in NO-emissierechten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de regeling die in de Wet milieubeheer is getroffen om handel in emissierechten voor stikstofoxiden mogelijk te maken, wordt ingetrokken;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

  • 1 Het recht zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, met uitzondering van de artikelen 16.53 en 16.54 van de Wet milieubeheer zoals die luidden tot de inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op emissies van stikstofoxiden (NOx), veroorzaakt in de periode tot 1 januari 2014, en op NOx-emissierechten als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer zoals die luidde tot de inwerkingtreding van deze wet, die zijn opgebouwd in de periode tot 1 januari 2014.

  • 3 Het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit, genoemd in artikel 2.1 van de Wet milieubeheer, geeft tot 1 januari 2025 desgevraagd aan een ieder kosteloos inzage in en verstrekt tegen vergoeding van ten hoogste de kosten een exemplaar van een emissieverslag als bedoeld 16.12 van de Wet milieubeheer, dat bij hem is ingediend in het kader van de handel in NOx-emissierechten als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, zoals die luidde tot de inwerkingtreding van deze wet. Het bestuur van de emissieautoriteit geeft vooraf kennis van de mogelijkheid tot inzage in en van de verkrijgbaarheid van het emissieverslag.

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (vaststelling Verordening (EU) nr. 600/2012 en Verordening (EU) nr. 601/2012 inzake o.m. broeikasgasemissierechten).]

Artikel VI

De artikelen van deze wet treden met ingang van 1 januari 2014 in de volgorde waarin ze in deze wet zijn opgenomen, in werking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 28 maart 2013

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Uitgegeven de twaalfde april 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina