Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013

Geldend van 11-04-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 4 april 2013, nr. MA/2013/026/UP, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het bestuur van de huurcommissie ten aanzien van de administratieve ondersteuning van de huurcommissie (Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

in overeenstemming met de Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte,

Gelet op de afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Gelet op de instemming van het bestuur van de huurcommissie overeenkomstig artikel 10:4, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit;

Artikel 1. : Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. : Mandaat betreffende personeelsaangelegenheden en inrichting administratieve ondersteuning

 • 2 Aan het bestuur wordt mandaat verleend met betrekking tot

  • a. het vaststellen en het besluiten tot wijziging van de taken van de administratieve ondersteuning;

  • b. het besluiten tot organisatieveranderingen en het besluiten tot de uitvoering daarvan;

  • c. het optreden als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden ten behoeve van de overleggen met de medezeggenschap van de administratieve ondersteuning, en

  • d. het vaststellen van regels met betrekking tot de aangelegenheden die verband houden met de bevoegdheden, in mandaat verleend krachtens de artikelen 2 en 3 en de taken van de administratieve ondersteuning ten behoeve van de huurcommissie.

Artikel 3. : Mandaat betreffende andere bevoegdheden ten aanzien van de administratieve ondersteuning

 • 1 Aan het bestuur wordt mandaat verleend voor het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, die betrekking hebben op de taken van de huurcommissie en de werkzaamheden van de administratieve ondersteuning.

 • 2 Aan het bestuur wordt mandaat verleend tot het verwerken van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens die verband houden met de bij dit besluit in mandaat verleende bevoegdheden.

 • 3 Aan het bestuur wordt mandaat verleend tot de behandeling van klachten in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, die verband houden met de in dit besluit in mandaat verleende bevoegdheden, waaronder klachten van:

  • a. functionarissen;

  • b. voormalige functionarissen die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan gedurende de periode waarin zij werkzaam waren in de administratieve ondersteuning;

  • c. zittingsvoorzitters en zittingsleden;

  • d. voormalige zittingsvoorzitters en voormalige zittingsleden die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan gedurende de periode waarin zij deel uitmaakten van de huurcommissie.

Artikel 4. : Ondermandaat

 • 1 Het bestuur kan ten aanzien van de in artikel 3, eerste lid, genoemde bevoegdheden ondermandaat verlenen aan middenmanagers en managementondersteuners.

 • 2 Het bestuur kan voor het goedkeuren van declaraties van functionarissen, niet behorende tot de functiecategorie middenmanagers, ondermandaat verlenen aan middenmanagers.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, verleent het bestuur geen ondermandaat aangaande het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met betrekking tot de inkoop van dienstverlening op het terrein van interimmanagement, organisatieadvies, formatieadvies, beleidsadvies en communicatieadvies.

 • 4 De verlening van ondermandaat geschiedt schriftelijk.

Artikel 5. : Besluitvorming en uitoefening bevoegdheid

De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter kunnen elkaar machtigen de in mandaat verleende bevoegdheden afzonderlijk namens het bestuur uit te oefenen.

Artikel 6. : Begrenzing van het mandaat

 • 1 De uitoefening van mandaat geschiedt binnen de grenzen van de in de wet vastgestelde taken, de benoemingsbesluiten betreffende de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, het bestuursreglement van de huurcommissie, de ter zake geldende overige wetgeving en regelgeving en de beleidsregels van de minister ten aanzien van de uitoefening van de bij of krachtens dit besluit verleende bevoegdheden.

 • 2 Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, geschiedt met inachtneming van:

  • a. de van toepassing zijnde begrotingswet en de daarbij gegeven financiële ruimte;

  • b. de aan de gemandateerde toegekende budgetten op basis van het geldende jaarplan;

  • c. het bepaalde bij of krachtens de Comptabiliteitswet 2001 en de aanwijzingen van de directeur Financiële en Economische Zaken van het ministerie op grond van die wet en de daarop berustende regelgeving, waaronder artikel 2 van het Besluit taak FEZ, en

  • d. het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen en de door de minister ter zake gestelde kaders, waaronder de kaders ten aanzien van inkoop en aanbesteding.

Artikel 7. : Informatieplicht

 • 1 Een ieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat of ondermandaat is verleend informeert de minister en de minister voor Wonen en Rijksdienst bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, heeft het bestuur een aan de uitoefening van de bevoegdheid voorafgaande informatie- en signaleringsplicht jegens de directeur-generaal Wonen en Bouwen betreffende de gemandateerde bevoegdheden, genoemd in artikel 2, tweede lid.

Artikel 8. : Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met mandaat gelijkgesteld, de verlening van volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 9. : Overige bepalingen

 • 1 Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens een in dit besluit gemandateerde bevoegdheid, luidt de ondertekening:

  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  namens deze:

  gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de functionaris.

 • 2 Bij de ondertekening van stukken op grond van volmacht wordt de aanduiding van de minister voorafgegaan door: namens de Staat der Nederlanden.

Artikel 10. : Slotbepalingen

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.

 • 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 april 2013

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina